Cyngor Celfyddydau Cymru | Tanysgrifio i'n Rhestr Bostio

Tanysgrifio i'n Rhestr Bostio

Llenwch y ffurflen isod i ymuno â'n rhestr bostio heddiw.

Casglu gwybodaeth
Rhaid i ymwelwyr sy'n dymuno islwytho manylion o’u digwyddiadau i’n cyfeiriadur celfyddydol greu cyfrif i ddechrau. Mae’r cyfrif hwn wedi'i warchod gan gyfrinair. Nid ydym yn casglu unrhyw wybodaeth bersonol am yr ymwelwyr i’n gwefan nad ydynt yn creu cyfrif neu’n tanysgrifio i un o'n rhestrau postio. Nid yw’r Cyngor yn casglu unrhyw ddata nad yw'n ymwneud â busnes megis dyddiad geni neu rif adnabod gan y llywodraeth, ac nid yw’n casglu data personol sensitif oddi wrth ymwelwyr i'n gwefan neu danysgrifwyr i’n rhestrau postio.

Pwrpas a defnydd
Mae’r Cyngor yn prosesu eich gwybodaeth at ddibenion postio uniongyrchol, er ei fuddiant dilys ei hun a buddiant ei gleientiaid. Gall ymwelwyr i'n gwefan ddefnyddio gwybodaeth yn y Cyfeiriadur Celfyddydol i gysylltu ag unigolion gan ddefnyddio eu manylion cyswllt, lle y cyhoeddir y rhain (e.e. ar gyfer rhestri hyrwyddo digwyddiadau) er mwyn cysylltu â’r unigolyn ynghylch ei ddigwyddiad.

Hawliau mynediad ac optio allan
O ran y wybodaeth sydd gan y Cyngor amdanoch, mae gennych hawl mynediad, hawl cywiro, hawl dileu a hawl cyfyngu. Mae gennych hefyd yr hawl i wrthwynebu prosesu eich data. Cewch arfer unrhyw un o'r hawliau hyn naill ai drwy ddatdanysgrifio ar unrhyw adeg o’r rhestr bostio neu gysylltu â’r Cyngor: llywodraethu@celf.cymru. Cewch ofyn am fynediad i’r wybodaeth sydd gennym amdanoch. Cewch hefyd ofyn am gywiro, diwygio neu ddileu unrhyw wybodaeth amdanoch sydd yn anghywir a gellwch hefyd optio allan o'r gronfa ddata’n llwyr. Bydd y Cyngor yn trin ceisiadau ar gyfer mynediad at wybodaeth neu ei chywiro, ei diwygio neu ei dileu yn unol â’i bolisïau mewnol a’r gofynion cyfreithiol sy'n berthnasol. Os ydych o’r farn nad ydym wedi cydymffurfio â'ch ceisiadau, mae gennych yr hawl i gyflwyno cwyn i'r awdurdod goruchwylio priodol.

Diogelwch gwybodaeth
Mae’r Cyngor yn arfer mesurau diogelu addas, gan gynnwys mesurau diogelwch rhesymol sy’n gorfforol, gweinyddol a thechnegol i amddiffyn ei gronfa ddata rhag mynediad iddi heb awdurdod, rhag cael ei datgelu, ei haddasu neu ei dinistrio.

Cwestiynau
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y datganiad hwn, darllenwch ein polisi preifatrwydd ar celf.cymru/polisi-preifatrwydd neu cysylltwch â ni: llywodraethu@celf.cymru

Eich manylion
Rydw i yn
Hoffwn glywed gan Gyngor Celfyddydau Cymru ynglyn â
Hoffwn glywed gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru ynglyn â
Dewis iaith (neu ieithoedd)

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245