Cyngor Celfyddydau Cymru | Cynhyrchu i Sefydliadau

Cynhyrchu i Sefydliadau

Cynorthwyo gwaith i greu cynnyrch artistig o safon uchel i’w gyflwyno i gynulleidfaoedd.

Rydyn ni am ariannu cynyrchiadau arloesol a symbylol. Mae diddordeb arbennig gennym mewn gwaith newydd a chyfoes; mewn gwaith sy’n estyn allan at gynulleidfaoedd newydd ac yn eu hymgysylltu.

Ansawdd y gwaith rydyn ni’n ei gynorthwyo trwy’r maes gwaith hwn fydd yn diffinio statws Cymru fel cenedl artistig. Mae’r cymorth yma’n hanfodol am ei fod yn galluogi canolfannau ac orielau i raglennu amrywiaeth eang o waith penigamp o Gymru.

Rydyn ni am i gynulleidfaoedd ledled Cymru fod yn gallu cyrchu’r gweithgarwch celfyddydol gorau posibl, felly rhaid i’r gwaith artistig rydyn ni’n ei gynorthwyo fod yn addas i’w gyflwyno yng nghanolfannau celfyddydau, orielau, theatrau a neuaddau cyngerdd Cymru, naill ai yn rhan o daith neu mewn un lleoliad neu oriel. Gallwn gynorthwyo gwaith safle penodol ac awyr agored hefyd.

Rydyn ni am gynorthwyo’r hyn rydyn ni’n eu galw’n brosiectau "teithio cenedlaethol" hefyd, sy’n golygu bod rhaid i chi deithio i o leiaf un lleoliad neu oriel mewn tri o bedwar rhanbarth Cymru. Byddwn ni’n esbonio mwy am sut rydyn ni’n diffinio’r rhanbarthau hyn isod.

Rydyn ni am gynorthwyo cynyrchiadau ym mhob math o gelfyddyd, (yn ogystal â gwaith sy’n croesi’r ffiniau rhwng mathau o gelfyddyd, fel syrcas), sy’n dangos eu bod o safon uchel a bod ganddynt weledigaeth artistig glir.

Ni fyddwn ni’n cynorthwyo:

  • Prosiectau nad ydynt wedi rhoi ystyriaeth ddigonol i’r cynulleidfaoedd y maent yn ceisio eu cyrraedd, neu unrhyw rwystrau a allai eu hatal rhag ymgysylltu
  • Prosiectau nad ydynt wedi dangos ymrwymiad i gyflawni gwaith o ansawdd uchel

Am beth yr ydym yn chwilio?

Dewch o hyd i wybodaeth am yr hyn yr ydym yn chwilio amdano mewn cais i'r maes Cynhyrchu, gan gynnwys prosiectau yr ydym yn awyddus i'w cefnogi a pha gyllid sydd ar gael yn nogfen maes Cynhyrchu.

Nid hwn yw'r maes cywir? Dychwelwch i'r rhestr o feysydd gwaith ar gyfer Grantiau'r Celfyddydau i Sefydliadau.

Ydych chi'n gymwys?

Dylech sicrhau eich bod wedi darllen ein gwybodaeth am Gychwyn Arni hefyd. Dylech sicrhau eich bod yn gymwys i ymgeisio trwy gwblhau ein Holiadur Cymhwysedd.

Os oes gennych brosiect yr ydych yn meddwl ei fod yn addas i ymgeisio i'r maes gwaith hwn, cysylltwch â ni cyn cychwyn arni. Gallwch ebostio syniadau am brosiectau at gwybodaeth@celf.cymru.

Sut i ymgeisio

Os oes gennych brosiect rydych chi’n meddwl sy’n addas am grant, rhaid ichi ei drafod ag un o'n swyddogion datblygu. Bydd y swyddog yn anfon dolen i ffurflen gais atoch os yw’n credu ei fod yn addas inni ei ystyried ar gyfer grant.

E-bostiwch fanylion i: datblygu@celf.cymru. Os ydych chi wedi gweithio gydag un o’n swyddogion o’r blaen, gallwch gysylltu â’r swyddog hwnnw yn uniongyrchol.

Yn eich e-bost dylech gynnwys y wybodaeth ganlynol:

• eich enw ac enw'r sefydliad a fydd yn gwneud cais (os yw'n briodol)
• teitl y prosiect
• disgrifiad o’ch prosiect
• y maes ariannu rydych yn meddwl ceisio ato
• faint o arian sydd angen arnoch chi?
• lleoliad y prosiect

Bydd un o'n swyddogion datblygu’n cysylltu â chi i drafod eich syniad. Bydd yn anfon dolen i ffurflen gais atoch pan fydd y swyddog yn fodlon eich bod chi’n barod i ymgeisio.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses o ymgeisio, cysylltwch â ni: grantiau@celf.cymru. Dylid anfon cwestiynau ynghylch prosiectau drwy e-bost i: datblygu@celf.cymru neu at eich Swyddog Datblygu.

Cliciwch ar y botwm isod i fynd i mewn i’ch cyfrif a gweld ceisiadau yr ydych wedi eu dechrau neu eu cyflwyno yn y gorffennol.

Dolenni allweddol

Lawrlwythwch y ddogfen maes gwaith ar gyfer Cynhyrchu

Nodiadau Cymorth Cynhyrchu

Taflen Wybodaeth: Gwneud eich cynhyrchiad yn hygyrch i gynulleidfa eang

Botwm: Wedi gwneud cais eisoes? Mewngofnodi i'ch cyfrif

Cysylltiadau defnyddiol:

Creu Cymru: www.creucymru.com

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245