Cyngor Celfyddydau Cymru | Cymhwysedd eich sefydliad i dderbyn arian Cyfalaf y Loteri

Cymhwysedd eich sefydliad i dderbyn arian Cyfalaf y Loteri

A ninnau'n sefydliad cenedlaethol i ddatblygu ac ariannu'r celfyddydau, rydym yn benderfynol o ddefnyddio'n harian er budd pobl Cymru.

Ac yn naturiol rydym am i'n harian fynd at y prosiectau gorau. Rhaid inni hefyd sicrhau yr ariannwn sefydliadau effeithiol, wedi'u rheoli'n dda sydd â'r profiad a'r sgiliau i reoli prosiectau'n llwyddiannus.

Hefyd hoffwn fod yn sicr y gall sefydliadau a ariannwn arddangos effaith eu gwaith artistig.


A allai eich sefydliad geisio arian gennym?

Er inni geisio'n gorau glas i wneud y broses yn hawdd, gwyddom fod llunio cais yn cymryd amser ac egni. Felly ceisiwn roi gwybod i sefydliadau mor fuan â phosibl os nad ydynt yn debygol o fod yn llwyddiannus.

Bydd y rhestr wirio isod yn gymorth ichi gael gwybod os ydy'ch sefydliad yn gymwys i ymgeisio.

Os ydych, gallwch gofrestru i ymgeisio ar-lein. Ond os nad ydych, ceisiwn gynnig cyngor am ffynonellau ariannu eraill i'ch sefydliad.

Mae'ch sefydliad yn debygol o fod yn gymwys os gallwch gytuno â'r gosodiadau hyn:

  • Sefydliad celfyddydol proffesiynol ydym sydd wedi'i leoli yng Nghymru, y Deyrnas Gyfunol neu gwlad arall yn yr Undeb Ewropeaidd.
  • Sefydliad elusennol neu ddielw, neu sefydliad addysgol sydd am gynnal gweithgarwch celfyddydol a fydd o fudd clir i’r gymuned ehangach neu artistiaid, neu gwmni preifat neu gyhoeddus sydd am ddarparu prosiect celfyddydol hunangynhwysol a fydd o fudd clir i’r cyhoedd ac nid ein buddiannau preifat. Ar ben hynny mae gennym gyfansoddiad ysgrifenedig neu ddatganiad o nodau ac amcanion sy’n cynnwys darparu gweithgarwch celfyddydol (neu eiriau tebyg). Dylai awdurdodau lleol a phrifysgolion Cymreig ateb ‘ie’.
  • Nid ydym yn unigolyn sy'n masnachu fel busnes. (Os ydych yn unigolyn sy'n masnachu fel busnes dylech wneud cais fel unigolyn.)
  • Gallwn gyflwyno copïau o'n cyfrifon am y ddwy flynedd ariannol diwethaf. Os yw'n sefydliad yn llai na dyflwydd oed gallwn gyflwyno tystiolaeth fod gennym gyfrif banc yn enw'r sefydliad gydag enwau o leiaf dau lofnodwr awudrdodedig.
  • Gallwn ddarparu tystiolaeth bod gennym bolisi Cyfle Cyfartal a adolygwyd gan ein bwrdd neu'n pwyllgor rheoli yn y tair blynedd diwethaf, wedi’i atgyfnerthu gan gynllun gweithredu diweddar i wneud ein gwaith yn fwy cynhwysol.
  • Gallwn ddarparu tystiolaeth o'n hanes o gynnal gweithgarwch celfyddydol i gynulleidfaoedd neu ymgyfranogwyr
  • Nid oes gennym ddyledion sy'n gysylltiedig ag unrhyw gytundeb ariannol â Chyngor Celfyddydau Cymru

Botwm - cytuno - sefydliadau Bowm: ni allwn gytuno - sefydliadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245