Cyngor Celfyddydau Cymru | Nodiadau Cymorth ar gyfer maes Datblygu'r Diwydiant Cerddoriaeth i Unigolion Creadigol Proffesiynol

Nodiadau Cymorth ar gyfer maes Datblygu'r Diwydiant Cerddoriaeth i Unigolion Creadigol Proffesiynol

Cynnwys

Adran 1: Gwybodaeth Amdanoch Chi

Adran 2: Eich Prosiect

Adran 3: Manylion y Prosiect

Adran 4: Datganiad

Adran 5: Atodiadau

Adran 6: Adolygu


Cyflwyniad

Croeso i'r Nodiadau Cymorth ar gyfer maes Datblygu'r Diwydiant Cerddoriaeth Grantiau’r Celfyddydau i Unigolion Creadigol Proffesiynol.

Nod y nodiadau hyn yw eich helpu i lenwi eich ffurflen gais ar lein.

Byddwn yn esbonio sut i ddechrau defnyddio ein system ar-lein yn ogystal â rhoi canllaw i'r wybodaeth y mae'n rhaid i chi ei rhoi i ni am eich prosiect. Byddwn hefyd yn dweud wrthych pam rydym yn gofyn am wybodaeth benodol a sut y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a roddwch i ni.

Sut i ddefnyddio'r Nodiadau Cymorth hyn

Gellir darllen y Nodiadau Cymorth hyn fel dogfen "annibynnol" neu gallwch ddilyn yr hyperddolenni i edrych ar adrannau penodol o'r Nodiadau wrth i chi lenwi eich ffurflen gais ar lein. Dylid eu darllen ochr yn ochr â'r canllaw Cychwyn Arni, a'n canllawiau pellach am faes Datblygu'r Diwydiant Cerddoriaeth Grantiau’r Celfyddydau i Unigolion Creadigol Proffesiynol.

Y Galw am Arian

Mae nifer fawr o bobl yn gwneud cais am arian drwy Grantiau’r Celfyddydau i Unigolion Creadigol Proffesiynol ac yn anffodus mae llawer o geisiadau da nad ydym yn gallu eu cefnogi oherwydd nad oes digon o arian ar gael. Rydym yn gwneud ein penderfyniadau ar sail yr wybodaeth a roddwch yn eich cais, yn ogystal â'n blaenoriaethau strategol, yr hyn a wyddom amdanoch chi a'ch gweithgareddau blaenorol. Ac rydym yn defnyddio ein barn broffesiynol i wneud y dewisiadau anodd rhwng y llu o brosiectau sy'n gwneud cais am arian. Byddwn bob amser yn ceisio ariannu'r ceisiadau sy'n cyflwyno'r achos cryfaf am gymorth.

Ni allwn gefnogi popeth, felly wrth gynllunio eich prosiect, dylech feddwl am yr hyn y byddech yn ei wneud os na fydd cais yn llwyddiannus, neu os cewch gynnig llai o arian nag y gwnaethoch gais amdano.

Fformatau Amgen a Hygyrch

Weithiau mae rhesymau penodol pam mae pobl yn ei chael hi'n anodd gwneud cais am grant neu gael mynediad at ein gwasanaethau. Os bydd rhwystrau, neu os byddwch yn rhagweld unrhyw rwystrau gyda'n proses gwneud cais, os bydd angen help arnoch i wneud cais, neu i gael mynediad at ein gwasanaethau a'n gwybodaeth, cysylltwch â'r Tîm Gwybodaeth i drafod y math o gymorth y gallwn ei ddarparu. Mae ein manylion cyswllt yma.

Cadw mewn Cysylltiad

Gall y cyfleoedd i wneud cais a faint o arian y gallwch wneud cais amdano mewn unrhyw flwyddyn newid. Bydd hyn yn dibynnu ar faint o arian y Loteri Genedlaethol fydd ar gael i ni i'w ddosbarthu. Bydd unrhyw newidiadau'n cael eu cyhoeddi ar ein gwefan.

Drwy gofrestru ar www.cyngorcelfyddydaucymru.org.uk cewch ddiweddariadau awtomatig am Arian y Loteri, yn ogystal â newyddion am ymgynghoriadau a mentrau eraill. Cofrestrwch nawr i gael ein Cylchlythyr neu tanysgrifiwch i'n cyflenwad newyddion. Neu dilynwch ni ar Twitter @Celf_Cymru

Gwneud Cais Ar Lein

Gallwch gael mynediad at ein system gwneud cais ar-lein drwy ein gwefan, www.cyngorcelfyddydaucymru.org.uk a thrwy ddilyn y dolenni. Neu, gallwch glicio yma.

Ar ôl clicio'r botwm Dechrau cais bydd angen i chi lenwi holiadur syml sy'n gwirio a ydych yn gymwys i wneud cais. Os byddwch yn gymwys, gofynnir i chi ddewis ffurflen gais.

Os dyma eich cais cyntaf bydd angen i chi greu cyfrif. Cliciwch ar y ddolen Cyfrif Newydd / New Account i gofrestru eich cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair. Dyma fydd eich manylion mewngofnodi, a bydd eu hangen arnoch chi bob tro y byddwch yn defnyddio ein system gwneud cais ar-lein.

Pan fyddwch yn gweithio ar eich cais ar lein mae'n ddefnyddiol cofio'r canlynol:

 • Gallwch lenwi eich cais mewn un cam, neu weithio arno ar wahanol adegau
 • Gallwch lenwi adrannau o'r ffurflen ym mha bynnag drefn, ond dim ond pan fydd pob un o'r adrannau wedi'u llenwi y gallwch gyflwyno eich cais
 • Os bydd eich ffurflen gais ar agor ar eich cyfrifiadur, ond na fyddwch yn gweithio arni am 2 awr, byddwch yn cael eich allgofnodi yn awtomatig oddi ar ein system ar-lein. Bydd unrhyw waith nad ydych wedi'i arbed yn cael ei golli

Cwestiynau Cyffredin: Dechreuais lenwi ffurflen gais ar lein, ond erbyn hyn mae wedi diflannu. Beth ddylwn i ei wneud?

O bryd i'w gilydd mae angen i ni ddiweddaru ein ffurflenni cais ar-lein, ac mae hyn yn golygu eu diffodd am gyfnod byr. Er mwyn sicrhau ein bod bob amser yn derbyn ceisiadau ar y ffurflenni diweddaraf, caiff unrhyw geisiadau heb eu gorffen eu dileu. Er mwyn parhau i wneud eich cais bydd angen i chi ddechrau ffurflen newydd.

Byddwch yn gallu gludo gwybodaeth i'ch ffurflen newydd o'r e-bost mwyaf diweddar a anfonwyd atoch sy'n cynnwys eich cais sydd wedi'i arbed.

Rhestr Wirio cyn Cychwyn Arni

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y ddogfen Cychwyn Arni a dogfen y maes Datblygu'r Diwydiant Cerddoriaeth cyn i chi ddechrau llenwi eich ffurflen gais.

Oes gennych bopeth sydd ei angen arnoch i lenwi eich ffurflen gais?

 • Eich manylion cyswllt (oni bai eich bod wedi gwneud cais o'r blaen gan ddefnyddio ein system ar-lein)
 • Eich cynnig ysgrifenedig
 • Y ffeithiau allweddol am eich prosiect, gan gynnwys y dyddiad dechrau a'r dyddiad gorffen
 • Eich CV fel Artist
 • Cyllideb eich Prosiect (rhaid i hwn fod ar y templed sy'n cael ei lawrlwytho)
 • Eich Cynllun Marchnata
 • Llythyrau yn cefnogi eich prosiect (rhaid i chi ddarparu o leiaf dau lythyr)
 • Gwybodaeth Arall i Gefnogi Eich Cais (mae hyn yn ddewisol, ond gallai gynnwys enghreifftiau o'ch gwaith creadigol, ffeiliau sain neu fideo, delweddau, CVs artistiaid ac unigolion creadigol proffesiynol eraill, astudiaethau achos, tystlythyrau, cymeradwyaeth gan sefydliadau ac unigolion a fydd yn gweithio gyda chi a llythyrau eraill o gefnogaeth)

Adran 1: Gwybodaeth Amdanoch Chi

Yn yr adran hon rydym yn gofyn i chi roi gwybodaeth sylfaenol i ni amdanoch chi eich hun.

Manylion Cyswllt

Rhowch eich manylion cyswllt, gan gynnwys eich cyfeiriad cartref.

Dim ond y tro cyntaf y byddwch yn gwneud cais i ni ar lein y byddwn yn gofyn i chi ddarparu'r wybodaeth hon. Os byddwch yn penderfynu gwneud cais arall, bydd y manylion hyn eisoes wedi'u llenwi ar y ffurflen gais ar-lein a gallwch eu hadolygu a'u diweddaru os bydd angen.

Byddwn yn defnyddio'r manylion cyswllt hyn i gysylltu â chi ynglŷn â phob agwedd ar eich cais. Eich cyfrifoldeb chi yw llofnodi a chymeradwyo dogfennau ac ateb unrhyw ymholiadau fydd gennym. Byddwn yn ysgrifennu atoch gyda'n penderfyniad ac, os byddwn yn cynnig grant i chi, eich llofnod (ysgrifenedig neu electronig) chi fydd ar y ffurflen derbyn grant. Byddwch yn gyfrifol am anfon adroddiadau cynnydd atom pan ofynnwn amdanynt ac am anfon yr adroddiad cwblhau atom ar ddiwedd y prosiect.

Adran 2: Eich Prosiect

Yn yr adran hon rydym yn gofyn i chi roi gwybodaeth fanwl i ni am eich prosiect. Yn hytrach na gofyn i chi ateb llawer o gwestiynau, hoffem i chi ysgrifennu cynnig.

Mae'n rhaid i'r wybodaeth gael ei rhannu'n adrannau fel a ganlyn:

 • Disgrifiad o'ch prosiect
 • Sicrhau ansawdd artistig
 • Budd cyhoeddus
 • Cynllunio a rheoli prosiect llwyddiannus
 • Ariannu prosiect llwyddiannus

Mae'n bwysig eich bod yn dilyn y strwythur hwn a'r canllawiau ar y wybodaeth y mae angen i chi ei darparu. Mae hyn yn ein helpu i gymharu tebyg at ei debyg fel rhan o'n proses asesu.

Ym mhob rhan o'ch cais bydd angen i chi ddweud rhai ffeithiau allweddol wrthym am eich prosiect. Bydd angen i chi hefyd ddangos i ni i ba raddau y mae eich prosiect yn bodloni ein disgwyliadau ar gyfer pob un o'r adrannau hyn.

Lle bynnag y bo modd, rhowch dystiolaeth i gefnogi eich cynnig, er enghraifft, tystlythyrau, dolenni i wefan ac enghreifftiau o'ch gwaith creadigol. Byddwn yn dweud mwy wrthych am sut i wneud hyn, ac am y dogfennau ategol y mae'n rhaid i chi eu darparu, yn adran 5.

Byddwn yn dweud wrthych pa wybodaeth y mae'n rhaid i chi ei rhoi i ni.

Uchafswm geiriau

Gallwch ysgrifennu 450 o eiriau ym mhob adran o'r cynnig. Fel canllaw, mae un ochr o bapur A4 wedi'i deipio yn cynnwys tua 500 o eiriau.

Awgrymiadau ar Sut i Ysgrifennu Eich Cynnig

 • Ysgrifennwch mewn iaith glir, syml, gan osgoi jargon, acronymau a byrfoddau
 • Ysgrifennu am ffeithiau, nid am bethau cyffredinol
 • Cefnogwch yr hyn a ddywedwch drwy ddarparu tystiolaeth neu hyperddolenni i ffynonellau allanol
 • Cofiwch fod uchafswm geiriau ar gyfer pob adran, felly canolbwyntiwch ar roi'r wybodaeth allweddol i ni

Disgrifio eich Prosiect

Dywedwch wrthym am eich prosiect, pam mae ei angen a pham rydych eisiau ei wneud

Dywedwch y ffeithiau allweddol wrthym am eich prosiect. Byddwn yn gofyn i chi am wybodaeth fwy manwl yn nes ymlaen, ond yma rydym am i chi grynhoi'r hyn rydych am ei wneud a'r hyn y bydd yn ei gyflawni, pam rydych eisiau ei wneud a pham ei fod yn bwysig i chi.

Y man cychwyn ar gyfer unrhyw brosiect da yw nodi'r angen, felly rydym hefyd eisiau gwybod pam rydych yn credu bod angen eich prosiect. Defnyddiwn y term "angen" i olygu mater neu sefyllfa lle y gellid newid rhywbeth er mwyn gwella pethau. Rydym eisiau gwybod mai dyma'r cyfle iawn i chi, a bod gennych bopeth yn ei le i wneud y mwyaf ohono. Lle y bo'n briodol i'r prosiect, byddwn hefyd am weld y dystiolaeth o'r galw am eich prosiect.

Cwestiynau Cyffredin: Sut y gallaf ddangos i chi bod galw am fy mhrosiect?

Mae sawl math gwahanol o dystiolaeth am y galw ac mae'n dibynnu ar y math o brosiect rydych am ei gyflawni a'r bobl y mae wedi ei anelu atynt. Dyma ychydig enghreifftiau y gellir eu defnyddio i ddangos galw am brosiect:

 • Canlyniadau cyfnod ymchwil a datblygu blaenorol
 • Canlyniadau a chanfyddiadau gwerthusiad o brosiect blaenorol
 • Ymchwil o ansawdd uchel a thystiolaeth a gynhyrchwyd gan bobl eraill, gan gynnwys adolygiad gan gymheiriaid
 • Llythyrau o gefnogaeth gan bobl rydych wedi siarad â nhw am eich prosiect, megis:
  • Unigolion proffesiynol yn y diwydiant cerddoriaeth (fel label, rheolwr, asiant fyw, cysylltiadau cyhoeddus neu hyrwyddwr neu gyhoeddwr) sy'n cefnogi eich gwaith
  • Diwydiant Cerddoriaeth ac unigolion proffesiynol a sefydliadau creadigol eraill sy'n adnabod eich gwaith yn dda ac yn gallu tystio i ddifrifoldeb eich cais
  • Swyddogion awdurdodau lleol neu randdeiliaid allweddol eraill y byddai eich prosiect yn helpu i lenwi bwlch strategol yn y ddarpariaeth
 • Gwahoddiad swyddogol gan sefydliad amlwg yn y DU

Yn eich cynnig dylech:

 • Ddweud wrthym am eich prosiect.
  • Pwy mae'r prosiect wedi'i anelu ato a phwy sy'n rhan ohono?
  • Pa weithgarwch celfyddydol fydd yn cael ei gynnal?
  • Lle y bydd y gweithgarwch yn digwydd?
  • Pryd y bydd y gweithgarwch yn digwydd?
 • Dangos i ni sut rydych yn gwybod bod angen eich prosiect:
  • Pa dystiolaeth sydd gennych o'r galw?
  • Gyda phwy rydych wedi siarad am eich prosiect a beth wnaethoch chi ei ddarganfod?
 • Dweud wrthym pam rydych yn meddwl bod eich prosiect yn diwallu'r angen a nodwyd gennych

Efallai bod strategaethau neu fentrau presennol sydd wedi eich helpu i lunio eich prosiect? Gallai hyn fod ar lefel genedlaethol, rhanbarthol neu leol, er enghraifft, dogfennau Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol neu ein dogfennau ein hunain megis ein strategaeth ar gyfer Creadigrwydd a'r Celfyddydau, sy'n dwyn y teitl Ysbrydoli. Os yw hyn yn wir, dywedwch wrthym sut mae'r strategaethau neu'r mentrau hyn yn berthnasol i'ch prosiect.

Atodiad: Llythyrau o Gefnogaeth

Bydd angen i chi lanlwytho o leiaf ddau lythyr yn cefnogi eich prosiect Rhaid i'r rhain fod yn llythyrau gan drydydd partïon annibynnol (sydd ddim yn cael eu talu fel rhan o’ch prosiect), fel unigolion creadigol proffesiynol eraill a sefydliad

au celfyddydol. Maent yn bwysig gan eu bod yn dilysu eich statws fel unigolyn creadigol proffesiynol a'ch prosiect arfaethedig.

Bydd angen i awduron y llythyrau ddangos dealltwriaeth o'r hyn mae eich prosiect yn ceisio ei gyflawni a bydd angen iddynt egluro pam maent yn ei gefnogi. Bydd angen iddynt roi sylwadau ar ansawdd eich gwaith ac ar eich difrifoldeb fel unigolyn creadigol proffesiynol. Os ydynt yn cynnig cymorth ariannol neu gymorth mewn nwyddau, dylent ddweud yn glir wrthym beth yw’r cymorth hwnnw a chadarnhau'r gwerth.

Mae cyflwyno'r llythyrau hyn o gefnogaeth yn orfodol gan eu bod yn rhan hanfodol o'r asesiad. Ni fyddwn yn gallu derbyn eich cais hebddynt.

Cliciwch yma i gael gwybod sut i lanlwytho eich llythyrau o gefnogaeth.

Gallwch hefyd gyflwyno dogfennau eraill, fel llythyrau sy'n cefnogi eich barn bod angen eich prosiect, ac sy'n cymeradwyo chi a'ch gwaith blaenorol. Gallwch ddarllen mwy yn adran 5.

Yn yr adran hon rydym yn edrych am:

 • Ddisgrifiad clir ac argyhoeddiadol o brosiect sy'n seiliedig ar waith ymchwil da
 • I ba raddau rydych yn dangos yr angen a'r galw am eich prosiect
 • I ba raddau mae eich prosiect yn diwallu'r angen a nodwyd gennych
 • I ba raddau mae eich llythyrau o gefnogaeth yn rhoi cymeradwyaeth ystyrlon i chi a'ch prosiect
 • I ba raddau mae'r prosiect yn cyd-fynd â'n strategaeth ar gyfer Creadigrwydd a'r Celfyddydau, sy'n dwyn y teitl Ysbrydoli, a strategaethau neu fentrau cenedlaethol, rhanbarthol neu leol perthnasol eraill

Sicrhau ansawdd artistig

Dywedwch wrthym am eich syniad creadigol. Beth rydych chi eisiau ei gyflawni? Sut mae eich prosiect yn defnyddio eich gwaith artistig blaenorol? Dywedwch wrthym sut y byddwch yn sicrhau eich bod yn cyflawni prosiect o ansawdd?

Rydym yn uchelgeisiol ar gyfer y celfyddydau yng Nghymru ac rydym eisiau i Grantiau’r Celfyddydau i Unigolion Creadigol Proffesiynol gefnogi gwaith o ansawdd. Rydym eisiau buddsoddi mewn prosiectau sy'n cynrychioli'r celfyddydau gorau yng Nghymru. Bydd angen i ni weld eich bod wedi cyrraedd y lefel gywir yn eich gyrfa er mwyn i ni roi cymorth i chi, felly bydd angen i chi ddangos i ni eich bod ar "bwynt tyngedfennol" ac y bydd ein harian yn gwneud gwahaniaeth i'ch gyrfa fel artist.

Cwestiynau Cyffredin: Beth rydych yn ei olygu wrth "bwynt tyngedfennol" mewn gyrfa?

Mae "pwynt tyngedfennol" yn golygu bod yn barod i gamu i'r lefel nesaf o ddatblygiad gyrfa. Gellir dangos hyn drwy:

 • Ganeuon wedi'u chwarae ar y radio'n ddiweddar a sylw yn y wasg genedlaethol / gerddorol a'r cyfryngau cymdeithasol
 • Perfformio'n fyw yn rheolaidd mewn lleoliadau a gwyliau cydnabyddedig y tu hwnt i'ch ardal leol
 • Carfan sylweddol o gefnogwyr wedi'i hategu gan ystadegau cyfryngau cymdeithasol
 • Buddsoddiad gan unigolion proffesiynol yn y diwydiant cerddoriaeth

Gall diffinio "ansawdd" fod yn anodd. Mae'n dibynnu ar nifer o ffactorau, gan gynnwys y cysyniad artistig, ei ddatblygiad a'i weithrediad, unigolion creadigol proffesiynol a sefydliadau celfyddydol eraill y byddwch yn gweithio gyda nhw, a phartneriaethau gyda rhanddeiliaid eraill. Gall hefyd ddibynnu ar yr adnoddau sydd ar gael i chi, er nad yw arian yn gwarantu canlyniad o ansawdd.

Cwestiynau Cyffredin: Sut y gallwn ddangos i chi y byddaf yn cyflawni prosiect o ansawdd uchel?

Rydym yn gwybod na allwch warantu beth fydd canlyniadau prosiect. Ond mae yna bethau rydym yn edrych amdanynt sy'n ein helpu i farnu pa mor debygol y byddwch o gyflawni prosiect o safon. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Eich hanes: profiad blaenorol a chyflawniadau artistig, a safon y gwaith rydych yn ei wneud fel arfer
 • Ansawdd a chanlyniadau unrhyw brosiect blaenorol a ariannwyd gennym
 • Cymeradwyaeth a chefnogaeth gan unigolion proffesiynol yn y diwydiant cerddoriaeth a chanddynt hanes perthnasol
 • Adolygiadau a gwerthusiadau beirniadol o'ch gwaith blaenorol
 • Tystiolaeth o gynllunio trylwyr a nodau ac amcanion clir
 • Ansawdd yr unigolion creadigol proffesiynol a sefydliadau celfyddydol eraill a fydd yn gweithio gyda chi ar y prosiect
 • Priodoldeb a chryfder y partneriaethau sy’n cefnogi’r gwaith o gyflawni eich prosiect

Mae tair rhan i'r adran hon. Rydym eisiau gwybod am y syniad creadigol neu'r weledigaeth ar gyfer eich prosiect, a'r rhesymau y tu ôl i'r penderfyniadau creadigol rydych wedi eu cymryd hyd yn hyn.

Rydym hefyd am i chi ddweud wrthym am eich gwaith artistig arferol. Bydd deall mwy am eich hanes yn ein helpu i farnu a yw'r prosiect yr hoffech ei gyflawni yn cyd-fynd â'ch profiad a'ch cyflawniadau hyd yn hyn.

Eich Syniad Creadigol

Yn eich cynnig dylech:

 • Ddweud wrthym am y syniad creadigol neu'r weledigaeth sydd wrth wraidd eich prosiect?
 • Dweud wrthym pam rydych chi eisiau cyflawni’r prosiect hwn a beth rydych chi eisiau ei gyflawni.
 • Dweud wrthym beth, neu pwy, yw'r ysbrydoliaeth artistig ar gyfer eich prosiect
 • Dangos i ni sut y bydd eich prosiect yn denu sylw o gymharu â phrosiectau eraill. Beth sy'n ei wneud yn unigryw, yn berthnasol, yn ddychmygus ac yn gymhellol?

Eich Dull Gweithredu Creadigol

Yn eich cynnig dylech:

 • Dweud wrthym pa waith ymchwil a datblygu rydych wedi'i gwblhau i ddatblygu eich prosiect hyd yma
 • Os ydych wedi dewis gweithiwr proffesiynol penodol yn y diwydiant cerddoriaeth neu unigolion creadigol proffesiynol eraill, neu sefydliadau celfyddydol i weithio gyda chi, dweud wrthym sut mae'r prosiect yn cryfhau'r partneriaethau creadigol sy'n bodoli eisoes. Os yw hyn yn gydweithrediad newydd, dywedwch wrthym sut y mae hyn wedi digwydd
 • Dweud wrthym sut y byddwch yn sicrhau eich bod yn cyflawni prosiect o ansawdd:
  • A ydych yn gweithio gyda ffrind beirniadol neu fentor creadigol? (Gallai hwn fod yn weithiwr creadigol proffesiynol neu'n sefydliad celfyddydol) Sut y bydd hyn yn helpu i ddatblygu eich ymarfer?
  • A yw adolygiad gan gymheiriaid yn chwarae rhan yn y broses o ddatblygu a chyflawni eich prosiect?

Os ydych eisoes wedi dewis yr unigolion creadigol proffesiynol a fydd yn gweithio gyda chi, dylech gyflwyno eu CVs. Bydd angen i chi ddweud wrthym sut y cawsant eu dewis. Rhaid i unrhyw staff y prosiect (gan gynnwys unigolion creadigol proffesiynol) sy'n cael cyflog o fwy na £5,000 gael eu recriwtio drwy broses ddethol agored, oni bai bod rheswm artistig penodol a phwysig dros wneud yn wahanol.

Gallwch ddarllen mwy am atodiadau yn adran 5.

Eich Hanes Artistig

Cwestiynau Cyffredin: Sut ydw i'n dangos fy hanes?

Rydym yn gwybod y gall dangos hanes llwyddiannus fod yn beth anodd i'w wneud. Gall fod yn ddefnyddiol meddwl am eich cyflawniadau yn ystod eich gyrfa hyd yn hyn, yn ogystal â phryd a sut mae eich gwaith wedi cael cymeradwyaeth gan y diwydiant cerddoriaeth. Gallai hyn fod gan unigolion creadigol proffesiynol eraill neu sefydliadau celfyddydol hefyd.

Pan fyddwn yn ystyried eich hanes byddwn yn edrych ar eich profiad hyd yn hyn ac yn ystyried a yw'r prosiect yr hoffech i ni ei gefnogi yn cyd-fynd â hyn. Felly, byddwn yn edrych ar faint eich prosiect arfaethedig, y partneriaid a'r mentoriaid sy'n gysylltiedig ag ef ac ystyried ai dyma'r cam cywir o'ch gyrfa i ddechrau ar brosiect o'r fath. Nid yw'n ymwneud â hyd eich CV o reidrwydd. Mae gennym ddiddordeb yn eich taith greadigol a sut y bydd y prosiect hwn yn eich helpu i gyrraedd eich nod.

Yn eich cynnig dylech:

 • Ddweud wrthym yn gryno am eich gwaith a'ch cyflawniadau artistig perthnasol diweddar
  • Dweud wrthym sut rydych ar bwynt tyngedfennol yn eich gyrfa
 • Dangos i ni sut mae eich prosiect yn tynnu ar eich gwaith artistig blaenorol neu'n ei ategu
 • Dweud wrthym a yw eich prosiect yn mynd â chi i gyfeiriad creadigol newydd. Os ydyw, beth yw'r rhesymeg greadigol ar gyfer hyn?

Atodiad: CV

Rydym eisiau gwybod am eich gyrfa artistig, felly rhaid i chi gyflwyno copi diweddar o'ch CV fel artist. Dylai gynnwys gwybodaeth am eich gwaith artistig, er enghraifft arddangosfeydd, perfformiadau, comisiynau, profiad addysgu, gwobrau a thystlythyrau. Dylai hefyd gynnwys dolenni i unrhyw wefannau sy'n dangos eich gwaith neu sy'n rhoi tystiolaeth o'ch hanes.

Mae cyflwyno eich CV yn orfodol gan ei fod yn rhan hanfodol o'r asesiad. Ni fyddwn yn gallu derbyn eich cais hebddo.

Cliciwch yma i gael gwybod sut i lanlwytho eich CV.

Yn yr adran hon rydym yn edrych am:

 • Syniad neu weledigaeth greadigol gymhellol sydd wrth wraidd eich prosiect ac sy'n cael ei adlewyrchu yn y ffordd y caiff ei gynllunio a'i gyflawni
 • Safon eich ymarfer creadigol a safon, enw da a phriodoldeb yr unigolion creadigol proffesiynol eraill a'r sefydliadau celfyddydol a fydd yn gweithio gyda chi
 • Pa mor briodol yw eich prosiect i hanes artistig eich sefydliad a'ch profiad a'ch cyflawniadau hyd yma

Budd Cyhoeddus

Dywedwch wrthym am effaith eich prosiect (canlyniadau'r prosiect). Dywedwch wrthym sut y bydd o fudd i chi ac i unrhyw bobl eraill yng Nghymru, a sut y bydd yn cyfrannu at y celfyddydau yng Nghymru

Mae budd cyhoeddus yn un o gonglfeini arian y Loteri. Mae'r celfyddydau yn un o'r "achosion da" sy'n cael arian gan y Loteri Genedlaethol, a daw'r arian hwnnw gan aelodau o'r cyhoedd sy'n prynu tocynnau Loteri. Fel Cyngor Celfyddydau Cymru mae'n ofynnol i ni ddefnyddio ein harian ar gyfer prosiectau sydd o fudd i artistiaid ac unigolion creadigol proffesiynol eraill, cynulleidfaoedd, cyfranogwyr a'r cyhoedd yn gyffredinol yng Nghymru. Rydym yn cymryd y cyfrifoldeb hwnnw o ddifrif ac rydym yn disgwyl i chi wneud hynny hefyd.

Rydym am weld sut y bydd eich prosiect yn cyfrannu at y celfyddydau yng Nghymru. Fel gweithiwr creadigol proffesiynol sy'n datblygu practis a gyrfa yma, rydych yn rhan bwysig o'n hecoleg gelfyddydol. Felly, pan fyddwn yn sôn am gyfrannu at y celfyddydau yng Nghymru, mae hyn yn cynnwys sut mae'r prosiect o fudd i chi. Mae'n bwysig eich bod yn dweud wrthym am hyn oherwydd mai ni yw’r corff cyhoeddus sy'n gyfrifol am ddatblygu'r celfyddydau yng Nghymru, ac felly rydym eisiau cefnogi prosiectau sy'n helpu i ddatblygu'r sector celfyddydol yma.

Gyda llawer o brosiectau datblygu, gwyddom nad oes cyfle uniongyrchol yn aml i sicrhau budd i bobl Cymru. Ond os oes unrhyw agwedd ar eich prosiect sy'n ymgysylltu â'r cyhoedd, er enghraifft arddangos gwaith newydd i gynulleidfa, byddwn yn gofyn i chi roi mwy o fanylion i ni am yr ymgysylltu hwn. Byddwn yn awyddus i wybod eich bod wedi ystyried ymestyn allan i bobl er mwyn lleihau rhwystrau rhag mynychu. Os oes modd i chi nodi potensial eich prosiect o ran cael effaith ar y cyhoedd yn y dyfodol, yna dywedwch wrthym am hyn hefyd.

Cwestiynau Cyffredin: Nid wyf yn deall yr hyn a olygir wrth "cyfrannu at y celfyddydau yng Nghymru"?

Mae pob prosiect yn unigryw yn y ffordd y mae'n gwneud cyfraniad at y celfyddydau yng Nghymru. Dyma rai enghreifftiau i feddwl amdanynt:

 • A fydd eich prosiect yn helpu i ddatblygu eich ymarfer creadigol neu ymarfer creadigol pobl eraill, neu ddatblygu'r sector cerddoriaeth yng Nghymru?
 • A fydd eich prosiect yn creu gwaith neu wasanaethau artistig a fydd o fudd i unigolion creadigol proffeisynol - gan gynnwys chi eich hun - a sefydliadau celfyddydol?
 • A fydd eich prosiect yn llenwi bwlch strategol yn y ddarpariaeth?
 • A fydd eich prosiect yn helpu i wella ansawdd gwaith artistig yng Nghymru?
 • A fydd eich prosiect yn darparu cyfleoedd cyflogaeth i unigolion creadigol proffesiynol?
 • A fydd eich prosiect yn datblygu partneriaethau newydd ac arloesol a chydweithio creadigol?
 • A fydd eich prosiect yn cynnwys cyfleoedd ar gyfer trosglwyddo gwybodaeth, datblygu sgiliau, mentora neu gyfleoedd rhwydweithio?

Yn eich cynnig dylech:

 • Ddweud wrthym am ganlyniadau eich prosiect
  • Dywedwch wrthym sut y bydd eich prosiect yn gwneud gwahaniaeth i'ch gyrfa
 • Dweud wrthym sut y bydd eich prosiect yn cyfrannu at ddatblygu'r sector cerddoriaeth yng Nghymru:
  • Dangoswch i ni sut mae eich prosiect yn berthnasol ac yn bwysig i'ch ffurf ar gelfyddyd
  • Dywedwch wrthym sut y bydd eich prosiect yn codi safonau a / neu'n cynnal rhagoriaeth artistig yn eich ffurf ar gelfyddyd
 • Os bydd eich prosiect yn ymwneud â chyflwyno gwaith, dweud wrthym sut y byddwch yn cyrraedd ac yn denu pobl i fod yn bresennol neu i gymryd rhan yn eich prosiect. (Rhaid i chi gyflwyno cynllun marchnata a fydd yn eich helpu i ddangos hyn)
  • Dywedwch wrthym sut bydd eich prosiect yn mynd i'r afael â'r rhwystrau i ymgysylltu ac yn ymestyn allan mor eang â phosibl i gynulleidfaoedd a chyfranogwyr
 • Dweud wrthym os ydych yn gallu nodi ffyrdd y bydd pobl Cymru yn elwa ar eich prosiect ymchwil a datblygu naill ai nawr neu yn y dyfodol

Os ydych yn bwriadu prynu eitem o offer cyfalaf yn benodol ar gyfer eich prosiect, bydd angen i chi ddweud wrthym sut y bydd yr offer yn cael ei ddefnyddio yn ystod ac ar ôl y prosiect. (Bydd angen i chi hefyd gyflwyno tri dyfynbris ar gyfer unrhyw eitem unigol sy'n costio mwy na £500).

Atodiad: Cynllun Marchnata

Bydd angen i chi gyflwyno cynllun marchnata ar gyfer eich prosiect. Bydd datblygu eich cynllun marchnata yn eich helpu i ganolbwyntio ar bwy rydych am eu cyrraedd a sut rydych yn mynd i'w cyrraedd.

Mae angen i ni wybod sut rydych yn mynd i gyrraedd a denu'r bobl a fydd yn cymryd rhan yn eich prosiect neu'n ei fynychu. Bydd angen i chi ddangos eich bod yn deall eich grwpiau targed ac wedi gwneud rhywfaint o ddadansoddiad o gynulleidfaoedd a chyfranogwyr posibl (efallai y bydd peth o'r data ar Ymchwil i gynulleidfaoedd sydd ar ein gwefan yn ddefnyddiol ar gyfer hyn). Byddwn hefyd yn disgwyl i chi fod wedi ystyried y ffyrdd gorau o gyfathrebu â gwahanol fathau o bobl, yn ogystal â sut y byddwch yn defnyddio'r cyfryngau (gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol) i hyrwyddo eich prosiect.

Byddwn yn disgwyl i'ch cynllun marchnata gynnwys amserlen sy'n nodi pryd y bydd gwahanol fathau o weithgarwch marchnata yn cael ei wneud. Byddwn yn hefyd yn adolygu'r costau marchnata rydych yn eu cynnwys yng nghyllideb eich prosiect i wneud yn siŵr eu bod yn briodol ar gyfer yr hyn rydych yn bwriadu ei wneud.

Mae angen i ni fod yn hyderus bod eich cynllun marchnata yn ymarferol ac yn realistig. Byddwn yn disgwyl iddo fod yn briodol i faint eich prosiect, a bydd y manylion y mae angen i chi eu cynnwys yn adlewyrchu ei gwmpas a'i nodau a'i amcanion.

Ar ein gwefan fe welwch ganllaw cam-wrth-gam i ysgrifennu Cynllun Marchnata. Mae'n cynnwys templed y gallwch ei ddefnyddio ar gyfer pob math o brosiectau ac wrth wneud cais am ein harian.

Mae cyflwyno cynllun marchnata yn orfodol gan ei fod yn rhan hanfodol o'r asesiad. Ni fyddwn yn gallu derbyn eich cais hebddo.

Cliciwch yma i gael gwybod sut i lanlwytho eich cynllun marchnata.

Yn yr adran hon rydym yn edrych am:

 • Ddisgrifiad clir a manwl o ganlyniadau arfaethedig eich prosiect a'i effaith arnoch chi ac ar unrhyw fuddiolwyr eraill a nodwyd gennych
 • I ba raddau y bydd eich prosiect yn cyfrannu at ddatblygiad y sector cerddoriaeth yng Nghymru
 • I ba raddau y mae canlyniadau'r prosiect rydych yn bwriadu ei gyflawni yn realistig ac yn gyraeddadwy
 • I ba raddau y mae eich cynlluniau i ymestyn allan a denu pobl i'ch prosiect yn briodol i faint y gweithgarwch a'r math o weithgarwch rydych yn bwriadu ei ddarparu, ac oes modd eu cyflawni

Cynllunio a Rheoli Prosiect Llwyddiannus

Dywedwch wrthym am ddull gweithredu eich prosiect. Dywedwch wrthym sut y byddwch yn cadw eich prosiect ar y trywydd cywir, a sut y byddwch yn gwybod ei fod wedi bod yn llwyddiannus

Rydym yn gwybod bod prosiect sydd wedi'i gynllunio'n dda ac sy’n cael ei reoli’n effeithiol yn fwy tebygol o arwain at ganlyniad llwyddiannus. Felly, rydym eisiau gwybod am eich gallu i gyflawni, a sut rydych wedi ymdrin cynllunio a rheoli eich prosiect. Rydym am i chi ddangos eich bod yn barod i reoli a chyflwyno eich prosiect yn effeithiol, ochr yn ochr â'ch gwaith arferol, p'un a ydych yn ei reoli eich hun neu'n dod â rhywun i mewn i'ch helpu chi.

Rydym hefyd am i chi ddweud wrthym sut byddwch chi’n monitro cynnydd eich prosiect ac yn cadw pethau ar y trywydd cywir, a sut y byddwch chi’n gwerthuso effaith eich prosiect pan fydd wedi'i gwblhau. Drwy fabwysiadu dull strwythuredig o fonitro eich prosiect, gallwch ymateb yn gyflym i unrhyw faterion wrth iddyn nhw godi a newid cynllun eich prosiect yn unol â hynny.

Mae gwerthuso yn rhan hanfodol o unrhyw brosiect, ac mae'n fwy syml os ydych yn meddwl amdano ar y cychwyn. Yn syml, ffordd strwythuredig o feddwl am yr hyn sydd wedi digwydd yw gwerthuso.

Mewn cyfnod ariannol anodd pan fydd mwy o bwysau ar yr arian sydd ar gael, gall gwerthusiad da fod yn arf gwych i'ch helpu i fod yn fwy hyfyw a gwydn yn ariannol, gan ei fod yn dangos i gyllidwyr a rhanddeiliaid eraill beth yw ansawdd ac effaith yr hyn y gallwch ei gyflawni.

Cofiwch y byddwn yn gofyn i chi lenwi Adroddiad Cwblhau ar ôl i'ch prosiect ddod i ben, felly bydd yr holl waith monitro a gwerthuso y byddwch yn ei wneud yn ystod y prosiect ac ar ei ôl yn gwneud hyn yn haws.

Cynllunio eich Prosiect

Yn eich cynnig dylech:

 • Ddweud wrthym beth yw nodau ac amcanion eich prosiect.
  • Dywedwch wrthym sut mae eich prosiect yn ychwanegol at eich ymarfer creadigol. Mae hyn yn golygu sut mae eich prosiect yn ychwanegol at yr hyn rydych yn ei wneud fel arfer
  • Dywedwch wrthym sut mae eich prosiect yn cyd-fynd â'ch cynllun personol neu'ch cynllun datblygu gyrfa
 • Dweud wrthym am gynllun eich prosiect:
  • Sut rydych chi wedi datblygu cynllun y prosiect, a pham rydych yn credu ei fod yn gyraeddadwy?
  • Beth yw cyfnodau allweddol y gweithgaredd?
  • Sut rydych wedi sicrhau bod y terfynau amser yn realistig?
 • Os ydych yn gweithio mewn partneriaeth gydag unrhyw unigolion creadigol proffesiynol eraill, megis label, rheolwr, asiant byw, cysylltiadau cyhoeddus neu hyrwyddwr, neu gyhoeddwr:
  • Dywedwch wrthym am eu rôl a sut y daeth y bartneriaeth i fod
  • Dywedwch wrthym pa gymorth ymarferol neu ariannol y bydd y bartneriaeth yn ei darparu
 • Os ydych yn cyflogi unrhyw unigolion creadigol proffesiynol neu staff dros dro eraill i gyflawni eich prosiect, dweud wrthym sut y cawsant eu dewis. Rhaid i unrhyw un sy'n cael cyflog o fwy na £5,000 gael ei recriwtio drwy broses ddethol agored, oni bai bod rheswm penodol a phwysig dros wneud yn wahanol. Dywedwch wrthym os yw hyn yn wir
 • Dangos i ni sut rydych wedi ceisio lleihau'r effaith amgylcheddol eich prosiect

Efallai y byddwch yn dymuno cyflwyno cynllun prosiect yn eich fformat eich hun fel un o'ch dogfennau ategol. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am atodiadau.

Rheoli eich prosiect

Yn eich cynnig:

 • Dywedwch wrthym pwy fydd yn gyfrifol am redeg y prosiect o ddydd i ddydd
 • Dywedwch wrthym os oes gennych unrhyw brofiad o gyflawni prosiectau tebyg. Beth wnaethoch chi ei ddysgu o'r rhain y gallwch ei ddefnyddio gyda'r prosiect hwn?

Monitro a Gwerthuso eich Prosiect

Yn eich cynnig dylech:

 • Ddweud wrthym sut y byddwch yn monitro cynnydd yn erbyn nodau ac amcanion eich prosiect:
  • Sut y byddwch yn cadw'r prosiect ar y trywydd iawn ac yn gweithredu ar adborth?
 • Dweud wrthym pa dystiolaeth y byddwch yn ei chasglu yn ystod oes y prosiect
 • Dangos i ni sut byddwch yn gwerthuso effaith eich prosiect:
  • Dywedwch wrthym pa adborth y byddwch yn ei gasglu oddi wrth aelodau'r gynulleidfa a buddiolwyr eraill
  • Dywedwch wrthym pwy fydd yn cynnal y gwerthusiad. Os ydych wedi dewis gweithio gyda rhywun arall ar y gwerthusiad, dywedwch wrthym pam

Yn yr adran hon rydym yn edrych am:

 • I ba raddau rydych wedi dangos bod eich prosiect yn waith ychwanegol, wedi'i gynllunio'n dda a bod modd ei gyflawni
 • I ba raddau rydych wedi dangos i ni eich bod yn barod i gyflawni a rheoli'r prosiect yn llwyddiannus
 • I ba raddau rydych wedi ystyried sut y byddwch yn monitro eich prosiect yn effeithiol a sut y byddwch yn gwerthuso ei effaith ar ôl ei gwblhau

Ariannu Prosiect Llwyddiannus

Dywedwch wrthym am gyllideb y prosiect a'r arian arall sydd angen i chi ei godi er mwyn cyflawni eich prosiect

Mae'r adran hon yn mynd law yn llaw â chyllideb eich prosiect. Yma rydym eisiau i chi ddweud wrthym am eich dull o ariannu eich prosiect.

Byddwn yn awyddus i weld eich bod wedi mabwysiadu dull mentrus o ariannu eich prosiect ac wedi manteisio i'r eithaf ar y cyfraniadau ariannol o'ch cronfeydd eich hun ac oddi wrth bartneriaid ariannu eraill.

Rydym i gyd yn gweithredu mewn cyfnod ariannol anodd, ac rydym am i chi ennill bywoliaeth gynaliadwy o'ch ymarfer a datblygu gyrfa yng Nghymru. Felly, rydym eisiau eich annog i ddatblygu ffyrdd mwy gwydn a chadarn o weithio sy'n golygu eich bod yn llai dibynnol ar arian cyhoeddus.

Byddwn yn disgwyl i chi ddangos lleihad o ran dibyniaeth ar ein harian a dangos eich bod yn hyfyw yn ariannol hebddo. Mae hyn yn dangos i ni bod ein cyllid yn cefnogi eich gweithgaredd sydd yn ychwanegol at eich ymarfer creadigol arferol yn unig.

Byddwn yn hefyd eisiau gweld bod eich prosiect yn cynrychioli gwerth da am arian, a bod y swm rydych yn gofyn amdano yn briodol i faint a math y prosiect rydych yn ei gynllunio.

Atodiad: Cyllideb y Prosiect

Rhaid i chi gyflwyno cyllideb prosiect gyda'ch ffurflen gais.

Mae cyflwyno cyllideb y prosiect yn orfodol gan ei bod yn rhan hanfodol o'r asesiad. Ni fyddwn yn gallu derbyn eich cais hebddi.

Byddwn yn rhoi rhagor o gyngor i chi ar sut i gwblhau’r templed cyllideb prosiect, yma.

Yn eich cynnig dylech:

 • Ddweud wrthym am unrhyw ragdybiaethau rydych wedi eu gwneud wrth lunio cyllideb eich prosiect:
  • Dangoswch y dystiolaeth sydd gennych i gefnogi'r rhagdybiaethau hyn
 • Dweud wrthym am yr arian partneriaeth sydd ei angen arnoch ar gyfer eich prosiect:
  • Dangoswch i ni o ble y daw
  • Rhowch wybod i ni os yw wedi'i drefnu
  • Os nad yw wedi'i sicrhau, dywedwch wrthym am eich dull gweithredu blaenorol a chyfredol i godi arian yn llwyddiannus a dangoswch i ni y bydd yn cael ei godi mewn pryd
  • Os yw wedi'i sicrhau, dywedwch wrthym pa sefydliadau sydd wedi cadarnhau eu cyfraniad, a faint o arian maen nhw wedi ei gynnig tuag at eich prosiect Os yn bosibl, dylech hefyd gyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig o hyn gyda'ch cais. Gallwch ddarllen mwy am atodiadau yma.
  • Dywedwch wrthym os ydych yn bwriadu codi arian drwy werthu tocynnau neu enillion eraill. Dangoswch i ni bod y symiau hyn yn realistig a bodd modd eu cyflawni
  • Dywedwch wrthym os ydych wedi cynnwys cymorth mewn nwyddau fel rhan o'ch rhagamcanion incwm. Dangoswch i ni fod hyn wedi cael ei gadarnhau a bod ei werth wedi cael ei gadarnhau yn ysgrifenedig
 • Os ydych yn bwriadu parhau â'ch prosiect y tu hwnt i'r cyfnod a gwmpesir gan ein harian, neu ei ailadrodd yn y dyfodol, dylech ddweud wrthym sut rydych yn bwriadu talu am hyn. (Ni ddylech gymryd yn ganiataol y byddwch yn cael rhagor o arian gennym).

Yn yr adran hon rydym yn edrych am:

 • Gyllideb prosiect wedi’i mantoli, yn seiliedig ar ragdybiaethau realistig ac sy'n cynnwys y manylion rydym yn gofyn amdanynt
 • Cadarnhad bod y swm rydych yn gofyn amdano yn briodol i faint y prosiect a'r math o brosiect rydych am ei gyflawni, a'i fod yn cynnig gwerth da am arian
 • I ba raddau rydych yn dangos dulliau mentrus o godi arian a chynhyrchu incwm, a hanes llwyddiannus yn hynny o beth, a pha mor debygol yw hi y byddwch yn codi'r holl arian partneriaeth sy'n ofynnol ar gyfer eich prosiect, os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes
 • I ba raddau rydych yn dangos lleihad o ran y ddibyniaeth ar ein harian ac yn dangos nad yw ein harian yn cael ei ddefnyddio i gefnogi unrhyw gostau craidd

Sut i Lenwi Cyllideb Eich Prosiect

Cofiwch fod yn rhaid i chi ddefnyddio ein Templed Cyllideb Prosiect ar gyfer cyllideb eich prosiect, a gallwch ei lawrlwytho o’r ffurflen gais. Byddwch yn gallu lanlwytho eich cyllideb yn adran 6 o'r ffurflen gais.

Mae cyllideb eich prosiect yn rhan allweddol o'ch cais. Mae ymgeiswyr yn aml yn gofyn i ni am gyngor ar gwblhau'r templed cyllideb prosiect. Dyma ein atebion i rai cwestiynau cyffredin:

Pa wybodaeth sydd ei hangen mewn cyllideb prosiect?

Rhaid i gyllideb eich prosiect gynnwys yr incwm ar gyfer eich prosiect (mae hyn yn golygu yr holl arian sydd ei angen arnoch i dalu am eich prosiect), a'r gwariant ar gyfer eich prosiect (mae hyn yn golygu yr holl eitemau y byddwch yn talu amdanynt fel rhan o'ch prosiect). Rhaid i'ch cyllideb fantoli, sy'n golygu bod angen i’ch incwm fod yr un faint â'ch gwariant.

Dylai adran gwariant cyllideb eich prosiect gynnwys cyfanswm costau cymwys eich prosiect. Ni allwch newid cyllideb eich prosiect ar ôl i chi ei chyflwyno gyda'ch ffurflen gais. Felly mae'n bwysig ar y cam hwn eich bod yn meddwl am yr holl gostau prosiect gwahanol y byddwch yn eu talu.

Mae rhai costau na allwn eu talu, (rydym yn galw'r rhain yn gostau anghymwys), felly mae'n rhaid i chi hefyd wneud yn siŵr nad yw'r rhain yn cael eu cynnwys yng nghyllideb eich prosiect.

Pa fath o gostau prosiect y gallwch eu talu?

Rydym yn galw costau'r prosiect y gallwn eu talu yn gostau cymwys. Bydd y costau cymwys y byddwch yn eu cynnwys yng nghyllideb eich prosiect yn dibynnu ar faint y prosiect rydych yn ei gynllunio a'r math o brosiect. Dyma rai enghreifftiau:

 • Eich ffi ar gyfer cynnal y prosiect
 • Ffioedd ar gyfer unigolion creadigol proffesiynol eraill a staff rydych yn eu cyflogi i gyflawni eich prosiect
 • Costau hyfforddi
 • Costau cynhyrchu gan gynnwys deunyddiau, costau performio a chostau mynd ar daith Fodd bynnag, ni fyddwn yn cefnogi prosiectau sy'n canolbwyntio'n llwyr ar deithio'n genedlaethol neu'n rhyngwladol
 • Costau ymgysylltu â'r cyhoedd megis costau marchnata, costau cyfieithu a gwaith datblygu cynulleidfaoedd
 • Costau ar gyfer gwneud eich prosiect yn fwy cynhwysol a hygyrch fel perfformiadau â dehonglydd iaith arwyddion
 • Costau gwerthuso

Rydym yn gwybod bod angen i brosiectau gael eu rheoli'n dda, felly byddwn yn ystyried hyd at 20% o gyfanswm costau cymwys y prosiect ar gyfer gweinyddu a gorbenion sy'n ymwneud yn uniongyrchol â chyflawni'r prosiect ac sy'n gostau ychwanegol. Ni fyddwn yn ystyried mwy nag 20% gan ein bod am weld cymaint o arian â phosibl yn cael ei wario ar weithgarwch artistig.

Sut mae cyfrifo faint i'w dalu i mi fy hun ac i'r unigolion creadigol proffesiynol eraill sy'n gweithio gyda mi ar fy mhrosiect?

Rydym yn ymrwymedig i sicrhau taliadau priodol a theg i bob gweithiwr creadigol proffesiynol i gydnabod ei statws, ei sgiliau a'i brofiad proffesiynol. Fel isafswm, bydd angen i chi sicrhau bod cyfraddau tâl safonol y diwydiant yn cael eu defnyddio. Gallwch gael rhagor o wybodaeth yma.

A allaf gynnwys y gost o brynu cyfarpar yng nghyllideb ein prosiect?

Gellir defnyddio hyd at £2,000 o'ch grant fel cyfraniad at elfen gyfalaf prosiect penodol, megis prynu darn o gyfarpar. Bydd angen i chi ddweud wrthym yng nghynnig eich prosiect sut y byddwch yn defnyddio'r cyfarpar hwn yn ystod ac ar ôl eich prosiect. Bydd angen i chi ddarparu copïau o dderbynebau cyn y gall unrhyw daliad gael ei wneud.

A fyddwch yn cyfrannu tuag at gost gwefannau?

Byddwn yn ystyried rhoi hyd at £1,000 tuag at gostau datblygu a chynnal gwefan, os bydd yn cael ei defnyddio’n bennaf i farchnata a hyrwyddo eich prosiect. Os bydd datblygu gwefan yn ganolog i weledigaeth greadigol eich prosiect ac os byddwch yn ei defnyddio fel llwyfan ar gyfer eich ymarfer artistig, yna byddwn yn ystyried mwy na £1,000 tuag at gostau rhesymol datblygu a chynnal gwefan.

Bydd angen i chi ddangos i ni sut y byddwch yn defnyddio'r wefan yn ystod ac ar ei ôl eich prosiect.

Pa gostau prosiect nad ydych yn gallu eu talu?

Rydym yn galw'r rhain yn gostau anghymwys. Ni allwn roi rhestr bendant i chi gan y byddwn yn ystyried cyllideb eich prosiect yn fanwl pan fyddwn yn asesu eich cais. Ond dyma rai enghreifftiau:

 • Ffioedd cyfrifyddu ac archwilio
 • Gorbenion parhaus, er enghraifft, rhent a chyfleustodau
 • Costau am ddefnyddio ystafelloedd, cyfleusterau neu offer eich hun
 • Ffioedd rydych yn eu talu am gyngor neu help i gwblhau eich cais
 • Bwyd, lluniaeth neu gostau lletygarwch
 • Gwobrau
 • Gweithgareddau codi arian
 • Costau lansio
 • Crysau-t hyrwyddo a nwyddau eraill
 • Rhoddion fel blodau
 • Tân gwyllt ac eitemau pyrotechnegol eraill

Ni allwn ystyried costau ôl-weithredol. Mae hyn yn golygu gweithgarwch sydd eisoes wedi digwydd, neu unrhyw gostau rydych wedi eu talu neu wedi cytuno i'w talu (drwy lofnodi contract neu gyflwyno archeb er enghraifft), cyn i ni wneud penderfyniad a chyn i chi dderbyn ein cynnig grant.

Faint o arian y gallwn wneud cais amdano?

Yr uchafswm y gallwch wneud cais amdano yw £5,000 neu 90% o gyfanswm costau cymwys y prosiect. Mewn amgylchiadau prin efallai y byddwn yn gwneud eithriadau. Gallwch ddarllen rhagor am yr eithriadau hyn yn ein dogfen Cychwyn Arni.

Beth rydych yn ei olygu wrth Arian Partneriaeth?

Mae ein harian yn cael ei gynnig fel canran o gyfanswm costau cymwys y prosiect. Bydd angen i chi ddod o hyd i'r gweddill sydd ei angen arnoch o'ch arian eich hun neu o ffynonellau eraill, a dyma'r hyn a elwir yn arian partneriaeth. (Gall hefyd gael ei alw'n arian cyfatebol).

Mae arian partneriaeth yn un o ofynion y Loteri Genedlaethol, ond rydym yn teimlo'n gryf ei fod hefyd yn helpu i ddangos y cryfder a photensial eich syniad am brosiect. Mae hyn yn dangos i ni bod ymrwymiad i'ch prosiect. Mae hefyd yn dangos i ni bod rhanddeiliaid eraill yn cytuno bod eich prosiect yn diwallu angen, y bydd iddo fudd cyhoeddus, a'u bod yn barod i fuddsoddi arian ynddo. Mae hefyd yn golygu y gallant helpu i rannu rhywfaint o'r risg ariannol.

Bydd angen i o leiaf 10% o incwm eich prosiect ddod o ffynhonnell nad yw'n gysylltiedig â Chyngor Celfyddydau Cymru. Cofiwch mai’r ganran sylfaenol yw hon a byddwn yn disgwyl i chi sicrhau'r cyfraniadau mwyaf posibl at eich prosiect o'ch cronfeydd eich hun, o incwm a enillir a chan bartneriaid ariannu eraill.

Rydym hefyd yn awyddus i gefnogi prosiectau sy'n cael eu hariannu ar y cyd, yn hytrach na'r rhai sy'n dibynnu arnom i fod yn brif ariannwr neu'u unig ariannwr. Y mwyaf o arian partneriaeth y gallwch ei sicrhau, y cryfaf fydd eich prosiect. Mae hefyd yn ein galluogi i ledaenu ein harian yn ehangach, a'n helpu i gefnogi rhagor o brosiectau.

Dyma rai enghreifftiau o ffynonellau arian partneriaeth:

 • Eich arian chi eich hun, ond mae’n rhaid i hwn ddod o ffynhonnell nad yw'n gysylltiedig â'r Loteri na Chyngor Celfyddydau Cymru
 • Cyfraniadau arian parod gan bartneriaid eraill yn y prosiect (megis ffioedd)
 • Incwm a enillwyd (fel ffioedd perfformiad a gwerthu tocynnau)
 • Grantiau gan sefydliadau eraill (rhaid i o leiaf 10% ddod o ffynonellau nad ydynt yn gysylltiedig â'r Loteri)

Beth yw cymorth mewn nwyddau?

Mae cymorth mewn nwyddau (a elwir weithiau'n gyfraniadau mewn da) yn golygu unrhyw eitemau neu wasanaethau a roddir i chi gan bobl eraill y byddai'n rhaid i chi dalu amdanynt fel arall. Gellir ei gynnwys fel cyllid partneriaeth ar gyfer eich prosiect. Dyma rai enghreifftiau o gymorth mewn nwyddau:

 • lle i ymarfer neu le mewn stiwdio
 • amser gwirfoddolwyr
 • benthyca offer

Ni all cymorth mewn nwyddau ddod o'ch adnoddau chi eich hun. Nid yw gostyngiadau cyflenwyr yn gymwys. Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth ysgrifenedig o'r holl gymorth mewn nwyddau gan gynnwys ei werth. Gellir lanlwytho'r rhain yn adran 6 o'r ffurflen gais

Defnyddio'r Templed Cyllideb Prosiect

Rydym yn defnyddio templed cyllideb i'ch helpu i gyflwyno eich gwybodaeth ariannol mewn ffordd glir a strwythuredig. Mae hyn hefyd yn ein helpu i gymharu cyllidebau prosiect ceisiadau gwahanol mewn ffordd gyson.

Bydd y templed yn eich tywys drwy'r broses o gwblhau cyllideb eich prosiect. Mae'n cynnwys pedair tudalen (neu dabiau):

 • Tudalen grynodeb sy'n gwirio bod eich cyllideb yn mantoli
 • Tudalen incwm
 • Tudalen gwariant
 • Rhestr wirio

Bydd y templed yn cyfrifo is-gyfansymiau ar eich cyfer yn awtomatig, felly gwnewch yn siŵr bod eich cyllideb yn mantoli a gwiriwch eich bod yn gwneud cais am swm sydd o fewn y ganran uchaf y gallwn ei hariannu. Bydd hefyd yn dangos negeseuon i gynnig cyngor, gofyn cwestiynau neu i'ch atgoffa. Gallwn dderbyn cyllideb gyda negeseuon gwyrdd neu felyn, ond nid un gyda negeseuon coch. Os gwelwch neges goch bydd angen i chi adolygu eich ffigurau cyn y gallwch lanlwytho eich cyllideb.

Gallwch lenwi'r blychau llwyd ar y daenlen gyda thestun a ffigurau, ond ni allwch newid y blychau gwyn. Dylai eich ffigurau gael eu talgrynnu i bunnoedd cyflawn (£). Bydd rhai o'r blychau yn gofyn i chi ddewis opsiwn o gwymplen.

Os na fydd y templed yn rhoi digon o le i chi ddweud wrthym am y rhagdybiaethau a wnaed gennych wrth bennu eich ffigurau, neu os hoffech roi rhagor o wybodaeth am eich cyllideb gallwch lanlwytho hyn fel Gwybodaeth arall yn adran 6 eich ffurflen gais.

Cwblhau cyllideb eich prosiect

Tudalen 1: Mantolen

Rhowch eich enw, teitl eich prosiect a'r swm rydych yn gwneud cais amdano (mewn £ llawn). Gwnewch yn siŵr bod y swm yn cyfateb i'r ffigur rydych wedi ei roi ar eich ffurflen gais. Bydd y ffigurau eraill yn diweddaru yn awtomatig wrth i chi lenwi gweddill y gyllideb.

Tudalen 2: Incwm

Dywedwch wrthym am yr holl incwm y byddwch yn ei ddefnyddio i dalu am eich prosiect, o dan y penawdau a roddir. Os bydd angen rhagor o le arnoch, defnyddiwch ran isaf y dudalen, gan wneud yn siŵr eich bod yn dewis y pennawd perthnasol o'r gwymplen.

Cais am grant Cyngor Celfyddydau Cymru

 • Mae'r ffigur hwn eisoes wedi’i lenwi ar eich rhan

Eich cronfeydd chi eich hun

 • Rhestrwch unrhyw gyfraniad ariannol yr ydych yn gwybod y byddwch yn eu gwneud tuag at y prosiect

Incwm a enillir

 • Rhestrwch unrhyw incwm rydych yn disgwyl ei ennill o weithgarwch eich prosiect, er enghraifft, drwy werthu tocynnau neu werthiannau catalogau/rhaglenni. Dylech fod yn realistig am y swm rydych yn debygol o'i ennill. Dylech ddweud wrthym am unrhyw ragdybiaethau rydych wedi eu gwneud i gyrraedd y ffigurau hyn.

Dyma enghraifft o ba mor fanwl yw'r wybodaeth sydd ei hangen arnom: pum perfformiad gyda chynulleidfa o 210 ym mhob un yn talu £5 am bob tocyn = £5,250.

 • Os codir TAW ar eich gwerthiannau tocynnau neu bris mynediad, ni ddylech ei gynnwys yn yr incwm a enillir

Arian awdurdodau lleol

 • Rhestrwch yr holl grantiau gan awdurdodau lleol. Rhowch enw pob awdurdod lleol, y swm y maent yn ei roi i chi ac a yw wedi cael ei gadarnhau yn ysgrifenedig. Os ydych yn aros i glywed, rhowch wybod i ni pryd rydych yn disgwyl penderfyniad.

Arian cyhoeddus arall

 • Rhestrwch yr holl grantiau gan unrhyw sefydliadau cyhoeddus eraill, megis Llywodraeth Cymru neu'r Undeb Ewropeaidd. Unwaith eto, rhowch enw pob ariannwr, y swm y mae'n ei roi ac a yw wedi cael ei gadarnhau yn ysgrifenedig. Os ydych yn aros i glywed, rhowch wybod i ni pryd rydych yn disgwyl penderfyniad.

Cymorth mewn nwyddau

 • Amcangyfrifwch gost neu werth unrhyw eitemau neu wasanaethau a roddir i chi gan sefydliadau eraill y byddai'n rhaid i chi dalu amdanynt fel arall. Mae'r rhain yn cyfrif fel incwm ar gyfer eich prosiect, ond ni allant ddod o'ch adnoddau eich hun ac ni allant fod yn ostyngiadau cyflenwyr.

Dyma enghraifft o ba mor fanwl yw'r wybodaeth sydd ei hangen arnom: llogi neuadd am 6 diwrnod ar gost o £50 y dydd = gwerth mewn nwyddau o £300.

 • Rhestrwch bob darparwr cymorth mewn da, gwerth y cymorth a nodwch a yw wedi cael ei gadarnhau yn ysgrifenedig. (Mae llythyrau o gefnogaeth gan bob darparwr yn ffordd dda o ddangos hyn a gellir eu lanlwytho yn adran 6 o'r ffurflen gais).

Gallwch ddarllen rhagor am gymorth mewn nwyddau yn yr adran cwestiynau cyffredin am gyllideb prosiect, uchod.

Ffynonellau incwm ychwanegol

 • Dywedwch wrthym am incwm o unrhyw ffynhonnell arall. Gall hyn gynnwys:
  • nawdd
  • rhoddion
  • grantiau gan ymddiriedolaethau a sefydliadau

Rhowch enw pob ffynhonnell, y swm y mae'n ei roi i chi, ac os yn bosibl a yw wedi'i gadarnhau yn ysgrifenedig. Os ydych yn aros i glywed, rhowch wybod i ni pryd rydych yn disgwyl penderfyniad.

Dylech gyflwyno unrhyw lythyrau perthnasol am eich arian partneriaeth gyda'ch ffurflen gais. Gallwch ddarllen mwy am sut i lanlwytho dogfennau yn adran 5.

Pan fyddwch wedi gorffen, cliciwch Gorffen i fynd yn ôl i'r dudalen Mantolen, lle y bydd cyfanswm eich incwm i'w weld nawr.

Tudalen 3 - Gwariant

Dywedwch wrthym am yr holl eitem y byddwch yn talu amdanynt fel rhan o'ch prosiect, o dan y penawdau a roddir.

Rhaid i holl gostau eich prosiect fod yn gymwys. Gallwch ddarllen rhagor am gostau cymwys yn yr adran cwestiynau cyffredin am gyllideb prosiect uchod.

Rhaid i chi ddarparu dadansoddiad o unrhyw gostau sy'n fwy na 5% o gyfanswm costau’r prosiect cymwys. Bydd y templed yn eich helpu i nodi pa gostau y mae angen i chi roi dadansoddiad ohonynt. Os bydd angen rhagor o le arnoch, defnyddiwch ran isaf y dudalen, gan wneud yn siŵr eich bod yn dewis y pennawd perthnasol o'r gwymplen.

Nodyn am Dreth Ar Werth (TAW)

Os ydych chi wedi cofrestru ar gyfer TAW, ni ddylai eich ffigurau gwariant gynnwys TAW y gallwch ei hawlio yn ôl (a elwir yn aml yn TAW y gellir ei adennill).

Os nad ydych wedi cofrestru ar gyfer TAW dylai eich costau gynnwys TAW. Dylai unrhyw TAW yr ydych yn disgwyl ei dalu ond na allwch ei hawlio'n ôl (TAW na ellir ei adennill) gael ei gynnwys fel categori ar wahân o wariant a dylech esbonio sut rydych wedi cyfrifo'r ffigur hwn.

Dyma enghraifft o'r manylion rydym yn disgwyl i chi eu darparu ar dudalen gwariant cyllideb eich prosiect:

Costau gweithgarwch artistig

3 perfformiwr @ £350 yr wythnos am 10 wythnos, 1 rheolwr llwyfan @ £400 yr wythnos am 10 wythnos

£14,500

Cynhaliaeth ar gyfer 4 aelod o fand @ £50 y dydd x 20 diwrnod

£4,000

Llogi fan @ £60 y dydd x 20 diwrnod

£1,200

Llogi gofod ymarfer yn Theatr ABC, 10 sesiwn @ £150 y sesiwn

£1,500

Costau gweithgarwch artistig

 • Rhestrwch ffioedd a chyflogau yr holl artistiaid a'r unigolion creadigol proffesiynol eraill a fydd yn gweithio ar eich prosiect gan gynnwys chi eich hun. Fel isafswm, bydd angen i chi sicrhau bod cyfraddau tâl safonol y diwydiant yn cael eu defnyddio. Gallwch gael cyngor am hyn gan sefydliadau fel Equity, Undeb y Cerddorion, UK Theatre, a'r Independent Theatre Council. Ar gyfer artistiaid gweledol, a-n, mae adran ar wefan yr Artists Information Company a elwir yn Fanc Gwybodaeth sy'n cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol ar gyfer ymarfer y celfyddydau gweledol, gan gynnwys canllawiau ar gyfraddau cyflog.
 • Rhestrwch gostau'r ymarferion, amser stiwdio, digwyddiadau a chynyrchiadau, ynghyd ag unrhyw ddeunyddiau sydd eu hangen arnoch
 • Dylech gynnwys yr holl gostau sy'n cefnogi eich gweithgareddau artistig yn uniongyrchol, er enghraifft teithio, cludiant, llety a chynhaliaeth ddyddiol (a elwir weithiau'n lwfansau beunyddiol)

Costau marchnata a datblygu cynulleidfaoedd

 • Rhestrwch y costau marchnata a hyrwyddo sy'n cefnogi eich gweithgareddau artistig yn uniongyrchol ac yn eich galluogi i gyrraedd a denu cynulleidfaoedd a chyfranogwyr, er enghraifft marchnata llawrydd, ffioedd y wasg a chysylltiadau cyhoeddus, dadansoddi data, rhestrau postio, costau postio, cyfieithu, costau dylunio ac argraffu, cyfryngau cymdeithasol a chostau post electronig

Costau monitro a gwerthuso

 • Rhestrwch y costau casglu tystiolaeth cyn, yn ystod ac ar ôl eich prosiect, er enghraifft arolygon cyfranogwyr neu holiaduron cynulleidfaoedd ar ôl digwyddiad, tystlythyrau, ffurflenni adborth neu ymatebion fideo
 • Rhestrwch gostau unrhyw fesurau sicrwydd ansawdd yr ydych yn eu rhoi ar waith, er enghraifft, adolygiadau gan gymheiriaid neu fewnbwn gan ffrind beirniadol
 • Rhestrwch gostau darparu tystiolaeth o effaith eich prosiect, er enghraifft ffioedd ar gyfer gwerthuswyr allanol

Prynu offer

 • Gall ein grant gynnwys hyd at £2,000 fel cyfraniad tuag at elfen gyfalaf prosiect penodol, megis prynu darn o offer y bydd ei angen arnoch er mwyn cyflawni'r prosiect.
 • Ar gyfer unrhyw eitem unigol sy'n costio mwy na £500 dylech gyflwyno tri dyfynbris ysgrifenedig gan gyflenwyr ar wahân ar gyfer offer union debyg neu debyg. Dylai'r dyfynbris y byddwch yn dewis ei gynnwys yng nghyllideb eich prosiect fod yn bris a fydd yn cynnig y gwerth gorau

Costau gwneud eich gweithgarwch yn fwy hygyrch

 • Rydym yn disgwyl i chi i wneud eich gweithgarwch yn hygyrch i bobl anabl. Mae llawer o bethau y gallwch eu gwneud i wneud eich prosiect yn fwy hygyrch nad ydynt mewn gwirionedd yn costio dim, ond dylech gynllunio ar gyfer unrhyw gostau mynediad angenrheidiol a'u cynnwys yma
 • Os ydych yn anabl, gallwch wneud cais am gyllid tuag at gostau mynediad y byddwch yn mynd iddynt wrth gyflawni eich prosiect. Bydd y costau hyn yn cael eu hystyried yn ychwanegol at gostau’r prosiect artistig a byddwn yn ystyried caniatáu i'ch cais fynd y tu hwnt i'r uchafswm. Dylech gysylltu â ni i drafod hyn cyn cyflwyno eich cais.

Gwariant Blynyddol

 • Rhestrwch unrhyw gostau prosiect eraill nad ydynt yn berthnasol i'r penawdau eraill a rhowch fanylion

Costau rhedeg y prosiect (gweinyddu a gorbenion)

 • Gallwn ystyried costau rhedeg y prosiect o ran gweinyddu a gorbenion, hyd at uchafswm o 20% o gyfanswm costau cymwys y prosiect.
 • Dim ond costau rhedeg prosiectau nad ydynt yn cael eu talu gan arian arall ac sydd yn amlwg yn gostau ychwanegol y byddwn yn ystyried eu talu. Mae'n rhaid i chi ddangos i ni y bydd y costau'n codi dros gyfnod penodol o amser a'u bod yn ymwneud yn uniongyrchol â'ch prosiect. Byddwn yn ystyried cyfrannu tuag at:
  • Gostau gweinyddu'r prosiect
  • Taliadau i staff ychwanegol
  • Costau ffôn, postio ac yswiriant sy'n ymwneud yn benodol â'r prosiect

Gwerth cymorth mewn nwyddau

 • Os ydych wedi llenwi'r adran Cymorth mewn Nwyddau ar dudalen Incwm cyllideb eich prosiect, yna bydd y templed yn dangos yr un swm i chi yma.

Gallwch ddarllen rhagor am gymorth mewn nwyddau yn yr adran cwestiynau cyffredin am gyllideb prosiect, uchod.

Cronfa wrth gefn

 • Cronfa wrth gefn yw swm sydd wedi'i neilltuo i dalu costau annisgwyl.
 • Dylech gynnwys hyd at 5% o gyfanswm costau cymwys eich prosiect fel cronfa wrth gefn.
 • Bydd y templed yn dweud wrthych os bydd eich ffigur yn rhy uchel

Pan fyddwch wedi gorffen, cliciwch Gorffen i fynd yn ôl i'r dudalen Mantolen, lle y bydd cyfanswm eich incwm i'w weld nawr.

Tudalen 4 - Rhestr wirio

Gallwch weithio drwy'r rhestr wirio hon i wneud yn siŵr eich bod wedi gwneud popeth sydd angen i chi ei wneud cyn arbed a lanlwytho cyllideb eich prosiect fel rhan o'ch cais.

Adran 3: Manylion y Prosiect

Yn yr adran hon rydym yn gofyn i chi roi ffeithiau a ffigurau i ni am eich prosiect.

Dyddiadau'r Prosiect

Dywedwch wrthym beth yw dyddiadau dechrau a gorffen eich prosiect. Dyddiad dechrau eich prosiect yw'r dyddiad pan fyddwch yn disgwyl mynd i gostau. Ni allwn ariannu unrhyw weithgarwch sydd eisoes wedi digwydd.

Mae angen i chi wneud yn siŵr bod dyddiad dechrau eich prosiect yn caniatáu digon o amser i ni asesu eich cais a chadarnhau ein penderfyniad, ac amser i chi gwblhau eich gwaith cynllunio, paratoi, codi arian, marchnata a datblygu cynulleidfaoedd.

 • Ar gyfer ceisiadau am Grantiau Bychain (£250 - £5,000) byddwn yn cymryd hyd at chwe wythnos waith i'ch hysbysu am ein penderfyniad. Fel arfer byddwch yn gallu dechrau eich prosiect ar ôl i ni dderbyn ffurflen wedi'i llofnodi yn cadarnhau eich bod yn derbyn y grant. Felly, mae angen i chi ganiatáu o leiaf chwe wythnos waith rhwng y dyddiad y byddwch yn cyflwyno eich cais a'r dyddiad rydych chi eisiau dechrau eich prosiect. Ni fyddwn yn derbyn eich cais os bydd dyddiad dechrau eich prosiect yn rhy gynnar..

Mae'n bwysig eich bod yn dweud wrthym beth yw'r dyddiadau hyn, oherwydd os byddwn yn dyfarnu grant i chi, bydd y taliadau a wnawn a'r adroddiadau y byddwn yn gofyn amdanynt yn gysylltiedig â dyddiadau dechrau a gorffen eich prosiect. Os bydd angen i chi newid dyddiad dechrau neu ddyddiad gorffen eich prosiect, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl i ddweud pam, er mwyn i ni allu cytuno i'r newidiadau hyn a diweddaru ein cofnodion.

Cyfanswm cost y prosiect a'r swm y gwnaed cais amdano

Dylech wneud cais am y swm lleiaf o arian sydd ei angen arnoch i gyflawni eich prosiect. Y ganran uchaf o gyfanswm y costau cymwys y gallwch wneud cais amdani yw 90% Rhaid i chi sicrhau nad yw'r swm rydych yn gwneud cais amdano yn fwy na hyn.

Dylech hefyd wneud yn siŵr bod y ffigur a nodwch yma yr un faint â'r swm rydych yn gwneud cais amdano ar gyllideb eich prosiect.

Iaith

Defnyddiwch y gwymplen i ddweud wrthym ym mha iaith/ieithoedd y byddwch yn cyflwyno eich prosiect. Mae'n bwysig eich bod yn dweud wrthym gan ein bod yn aml yn cael cais i adrodd ar hyn.

Ffurfiau ar Gelfyddyd

Gofynnir yn aml i ni pa ganrannau o'n harian sy'n cael eu gwario ar ba ffurf ar gelfyddyd, felly mae'n bwysig eich bod yn dweud wrthym mor fanwl gywir â phosibl pa gyfran o weithgareddau eich prosiect sy'n ymwneud â phob ffurf ar gelfyddyd.

Adran 4: Datganiad

Yn yr adran hon o'r ffurflen gais rydym yn gofyn i chi ddarllen gwybodaeth bwysig am ein cyfrifoldebau o ran Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth.

Mae'n bwysig eich bod yn deall sut y bydd y wybodaeth a gyflwynwch yn cael ei defnyddio a'i storio gennym. Ac mae angen i chi wybod beth i'w wneud os byddwch yn credu bod unrhyw ran o'ch gwybodaeth yn fasnachol sensitif neu'n gyfrinachol.

Rydym yn gofyn i chi wedyn gadarnhau nifer o ddatganiadau. A thrwy roi tic yn y blwch rydych yn llofnodi'r ffurflen gais yn electronig.

Adran 5: Atodiadau

Gallwch lwytho eich dogfennau ategol yn yr adran hon. Mae ein system ar-lein yn galw'r rhain yn atodiadau.

Yn adran dau, eich cynnig , fe wnaethom restru'r atodiadau y mae'n rhaid i chi eu cyflwyno gyda'ch ffurflen gais. Dyma nodyn i'ch atgoffa:

 • Cyllideb eich prosiect Rhaid i hyn fod ar ein templed cyllideb prosiect, y gallwch ei lawrlwytho o’r ffurflen gais
 • Eich Cynllun Marchnata
 • O leiaf ddau lythyr yn cefnogi eich prosiect
 • Eich CV

Cofiwch fod y rhain yn orfodol. Maent yn rhan hanfodol o'n hasesiad ac ni fyddwn yn gallu derbyn eich cais hebddynt.

Sut i lanlwytho eich dogfennau

Defnyddiwch y gwymplen ar waelod y sgrin i lanlwytho eich dogfennau. Mae pob un o'r dogfennau gorfodol wedi'i chynnwys yn y ddewislen. Mae categori "Arall" hefyd. Gallwch ddefnyddio pob un o'r categorïau hyn fwy nag unwaith, ond sylwer mai uchafswm o 60MB yw maint y ffeiliau ar gyfer atodiadau.

Os bydd angen help arnoch gyda fformatau dogfennau neu os hoffech ragor o wybodaeth am faterion technegol eraill, darllenwch ein Taflen Wybodaeth am Wneud Cais Ar-lein, neu edrychwch ar ein canllawiau datrys problemau gydag atodiadau.

Gwybodaeth arall i gefnogi eich cais

Efallai y gwelwch fod angen i chi gyflwyno gwybodaeth ychwanegol gyda'ch cais, y gallwch ei lanlwytho gan ddefnyddio'r categori "Arall" ar y gwymplen. Gallai’r rhain gynnwys:

 • Tystlythyrau
 • Enghreifftiau o'ch gwaith creadigol
 • CVs unigolion creadigol proffesiynol a fydd yn gweithio gyda chi
 • Tri dyfynbris ar gyfer unrhyw eitem unigol sy'n costio mwy na £500.
 • Cynllun Eich Prosiect
 • Cadarnhad o arian partneriaeth, gan gynnwys cymorth mewn nwyddau

Adran 6

Mae'r adran hon yn eich galluogi i adolygu'r wybodaeth rydych wedi ei llenwi hyd yn hyn, a gwneud unrhyw newidiadau. Bydd ein system ar-lein hefyd yn rhoi gwybod i chi os ydych wedi methu unrhyw gwestiynau.

Os ydych yn fodlon ar eich cais gallwch glicio Cyflwyno. Bydd hyn yn anfon eich cais atom i'w ystyried.

Bydd copi o'ch cais wedi'i gwblhau ar gael ar ein system ar-lein i chi ei gweld, ar ôl i chi glicio'r botwm i'w gyflwyno. Bydd wedi'i arbed dan yr adran "ceisiadau a gyflwynwyd" ar ein system ar-lein, ar ôl i chi fewngofnodi. Gallwch hefyd argraffu copi ar gyfer eich ffeiliau eich hun.

Ar ôl i chi glicio Cyflwyno byddwch yn cael e-bost awtomatig i gydnabod bod eich cais wedi'i dderbyn. Os na fyddwch yn derbyn yr e-bost hwn, edrychwch i weld a yw yn eich ffolder post sothach. Os nad yw'r e-bost yno, gwiriwch eich ffurflen gais a chliciwch y botwm Cyflwyno eto.

Os nad ydych wedi gorffen eich cais, cliciwch Arbed a Gorffen yn Ddiweddarach. Yna byddwch yn cael e-bost sy'n cynnwys copi o'ch ffurflen ddrafft. Cadwch yr e-bost hwn er mwyn cyfeirio ato.

Beth sy'n digwydd i'ch cais?

Gwirio eich ffurflen gais

Byddwn yn cadarnhau ein bod wedi derbyn eich cais drwy anfon e-bost atoch. Bydd hwn hefyd yn gofyn i chi lenwi eich Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal drwy glicio ar ddolen a fydd yn eich tywys i dudalen benodol ar ein gwefan. Ni ellir ystyried bod eich cais yn gyflawn oni bai eich bod wedi llenwi a chyflwyno'r ffurflen hon.

Byddwn yn gwirio eich cais ac yn ei ddyrannu i swyddog. Dim ond ceisiadau cyflawn y gallwn eu hasesu. Mae hyn yn golygu ceisiadau sy'n cynnwys yr holl wybodaeth rydym wedi gofyn amdani gyda digon o fanylion i ni allu asesu'r cais yn briodol.

Os na fyddwn yn gallu asesu eich cais, byddwn yn dweud wrthych y prif resymau pam.

Asesu a gwneud penderfyniad

Bydd Swyddogion Asesu yn ystyried eich cais a'r wybodaeth ategol a ddarparwyd gennych yn ofalus. Ni fyddwn yn gofyn am wybodaeth ychwanegol ar ôl i'r asesiad ddechrau, felly mae'n bwysig eich bod yn ateb pob cwestiwn cystal ag y gallwch, a bod eich gwybodaeth ategol yn ddigon manwl ac yn gywir.

Bydd eich cais yn cael ei ystyried a'i gymharu ag eraill mewn cyfarfod gwneud penderfyniadau wedi'i gadeirio gan uwch aelod o staff.

Sut rydym yn gwneud penderfyniad

Rydym yn gwybod bod y galw am ein harian drwy Grantiau'r Celfyddydau i Unigolion Creadigol Proffesiynol yn uchel, ac mae'n rhaid i ni wrthod ceisiadau da oherwydd nad oes digon o arian ar gael. Byddwn yn defnyddio ein blaenoriaethau strategol, ein gwybodaeth am eich sefydliad a'ch gweithgareddau blaenorol, a'n barn broffesiynol i wneud y penderfyniadau anodd hyn. Byddwn bob amser yn ceisio cefnogi'r ceisiadau sydd wedi dangos y dystiolaeth orau y bydd y prosiectau o ansawdd uchel.

Os bydd eich cais yn llwyddiannus

Byddwch yn cael cynnig grant yn ffurfiol drwy e-bost yn cadarnhau lefel y grant ac unrhyw amodau ychwanegol (er enghraifft, cadarnhad o arian partneriaeth ysgrifenedig). Byddwn hefyd yn anfon ein hamodau grant safonol atoch, ein gofynion achredu a brandio a gwybodaeth am eich taliadau.

Taliad

Fel arfer caiff grantiau eu talu mewn un taliad ar ôl i ni dderbyn eich ffurflen derbyn grant wedi'i llofnodi'n electronig (neu wedi'i llofnodi a'i phostio os ydym wedi cytuno i hyn). Ar ôl i ni gael cadarnhad eich bod yn derbyn y cynnig grant ac ar ôl i chi gadarnhau dyddiadau dechrau a gorffen eich prosiect, gallwch ddechrau eich prosiect.

Yn ystod ac ar ôl eich prosiect

Mae'n bwysig ein bod yn gwybod sut mae eich prosiect yn mynd yn ei flaen. Efallai y byddwn yn gofyn i chi am Adroddiad Interim sy'n dweud wrthym am gyllid a gweithgarwch eich prosiect hyd bwynt penodol. Efallai y byddwn yn trefnu i'n swyddogion neu gynghorwyr fynychu gweithgareddau a digwyddiadau er mwyn i ni fod yn hyderus ynglŷn ag ansawdd y gwaith rydych yn ei gyflawni.

Ar ddiwedd eich prosiect byddwn yn gofyn i chi am Adroddiad Cwblhau. Bydd angen i chi ddweud wrthym eich ffigurau incwm a gwariant gwirioneddol, gan gynnwys manylion eich holl arian partneriaeth, manylion gweithgareddau a chanlyniadau allweddol, yn ogystal â gwerthusiad o effaith eich prosiect, gan ddangos sut y mae wedi cyflawni ei hamcanion.

Gellir cwblhau Adroddiadau Interim ac Adroddiadau Cwblhau.

Os bydd eich cais yn aflwyddiannus

Os bydd eich cais yn aflwyddiannus byddwn yn anfon llythyr atoch dros yr e-bost yn egluro'r prif resymau dros ein penderfyniad. Byddwch yn gallu trafod hyn gydag aelod o'n staff os dymunwch.

Rhagor o Gyngor

Angen Rhagor o Wybodaeth?

Mae cyfoeth o wybodaeth ddefnyddiol yn www.cyngorcelfyddydaucymru.org.uk gan gynnwys:

 • ein Canllaw Cychwyn Arni ar gyfer Grantiau'r Celfyddydau i Unigolion Creadigol Proffesiynol, nodiadau canllaw ar wahân ar gyfer pob maes Grantiau'r Celfyddydau i Unigolion Creadigol Proffesiynol a'n Taflenni Gwybodaeth
 • Gwybodaeth am ein rhaglenni ariannu eraill
 • ein cyhoeddiadau corfforaethol, strategol a gwybodaeth ddiweddaraf
 • data ymchwil
 • prosiectau rydym wedi eu hariannu
 • dolenni i ffynonellau arian eraill
 • y Cyfeiriadur Celf
 • ein Cylchlythyr a'n Cyflenwad newyddion.

Cysylltu â Ni

Ffôn: 0845 8734 900 (9am i 5pm ddydd Llun i ddydd Gwener)

SMS: 07797 800 504 (codir tâl ar gyfradd safonol eich rhwydwaith)

E-bost: gwybodaeth@cyngorcelfyddydaucymru.org.uk

Beth i'w wneud os na allwch dderbyn arian gan y Loteri Genedlaethol

Os na allwch dderbyn arian y loteri am resymau crefyddol, gofynnwn i chi lanlwytho llythyr gyda'ch cais yn esbonio pam. Os bydd eich cais yn llwyddiannus byddwn yn ceisio ariannu eich prosiect drwy arian a gawn o ffynonellau eraill.

Ymwadiad

Rydym wedi ceisio sicrhau bod y wybodaeth a roddwn yn gywir. Nid ydym yn ysgwyddo unrhyw gyfrifoldeb, a thrwy hyn rydym yn gwadu unrhyw gyfrifoldeb i unrhyw un am unrhyw golled neu ddifrod a achosir gan gamgymeriadau neu fylchau yn y wybodaeth a ddarparwn, boed y camgymeriadau neu'r bylchau hyn wedi'u hachosi gan esgeulustod, damwain neu unrhyw reswm arall.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245