Cyngor Celfyddydau Cymru | Rhaglen Gyfalaf y Loteri: Prosiectau Cyfalaf Mawrion – Nodiadau Ychwanegol

Rhaglen Gyfalaf y Loteri: Prosiectau Cyfalaf Mawrion – Nodiadau Ychwanegol

Cynnwys

Cyflwyniad

Sut i ddefnyddio'r Canllawiau Ychwanegol

Tri Cham i Ymgeisio

Ein hymgynghorwyr arbenigol allanol

Eich Astudiaeth Ddichonoldeb

Datblygu eich prosiect

Ein Gofynion am Brosiectau Cyfalaf Mawrion

Cynaliadwyedd amgylcheddol

Ansawdd dylunio ac adeiladu

Caffael

Cydweithio ag artistiaid a chrefftwyr

Gwiriad iechyd sefydliadol

Rheoli prosiect annibynnol

Cynllunio Ariannol

Os rhoddwn grant ichi

Monitro eich prosiect

Sefydliadau a Chyhoeddiadau defnyddiol


Cyflwyniad

Croeso i'r canllawiau ychwanegol.

Mae prosiectau o'r fath yn ymroddiad hir dymor a deallwn y gallai ymddangos yn fwrn ar brydiau. Ond cymorth sydd yma gyda throsolwg ar y broses.

Gwyddom fod pob prosiect yn wahanol. Ond mae gennym yr un disgwyliadau o bob prosiect. Mae'r gofynion hyn hefyd yn y canllawiau a rhaid ichi eu hystyried bob cam o'r ffordd gyda'ch prosiect.

Mae'r cynllun a'r prosiectau yn bwysig i ni hefyd ac rydym am iddynt fod yn esiamplau. Hoffem fod yn rhan o'r datblygu a'r cynllunio a rhoddwn gyngor a chefnogaeth i'ch prosiect yn benodol.

Nôl i'r brig


Sut i ddefnyddio'r Canllawiau Ychwanegol

Cymerwn yn ganiataol yn y canllawiau ychwanegol eich bod wedi gorffen y broses gofrestru a chawsoch wahoddiad gennym i ymgeisio am arian. Os nid yw hyn yn wir, darllenwch ragor am gofrestru yn y Canllawiau Cyffredinol i Raglen y Loteri.

Dogfen ar ei phen ei hun yw'r canllawiau - darllenwch hwy ar gychwyn eich prosiect. Ailddarllenwch adrannau penodol fel yr ewch drwy'r broses i ddwyn mewn cof y pethau o bwys.

Darllenwch y canllawiau gyda Chanllawiau Cyffredinol i Raglen y Loteri a'n Strategaeth Gyfalaf 2012-17.

Am ragor o wybodaeth, darllenwch y nodiadau cymorth ariannu perthnasol.

Nôl i'r brig


Tri cham i ymgeisio

Bydd y prosiect hwn yn gymhleth ac â drwy dri cham cyn ichi allu ddechrau ar unrhyw waith adeiladu. I arwain y broses, defnyddiwn gynllun gwaith Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain sy'n disgrifio cyfres o gamau gwaith a chynnwys pob cam. Gellwch ei lawrlwytho yma.

O'n profiad gwyddom mai dyma'r ffordd orau o annog yr ymarfer gorau wrth gynllunio, caffael, rheoli a chyflawni eich prosiect.

Dangoswn isod dri cham y broses ymgeisio:

Cyfalaf - mawrion - siart llif

Nôl i'r brig


Ein hymgynghorwyr arbenigol allanol

Gweithiwn ag ymgynghorwyr allanol drwy'r broses i gael cyngor annibynnol ar feysydd arbenigol. Dewiswyd hwy'n ofalus a ffurfiol o wahanol swyddi: penseiri, tirfesuryddion, ymgynghorwyr hygyrchedd a busnes ac arbenigwyr ar gelfyddyd gyhoeddus.

Ymwna ymgynghorydd ag asesu eich astudiaeth. Pan geisiwch arian llawn, penodir tîm o ymgynghorwyr i werthuso eich cais ar ein rhan. Darpara pob aelod o'r tîm adroddiad ar eich cais ac anfonir hwn atoch am eich sylwadau ac ichi nodi unrhyw gamgymeriadau.

Nôl i'r brig


Eich astudiaeth ddichonoldeb

Nod yr astudiaeth yw profi a oes angen am y prosiect (y galw), a yw'n bosibl yn dechnegol a hyfyw'n ariannol ac a yw'n briodol ichi ei ddarparu. Mae hefyd yn bwysig sefydlu eich gweledigaeth am y prosiect a'i fudd i'r cyhoedd.

Rhaid ichi gael arbenigedd proffesiynol gyda'ch astudiaeth. Fel arfer rhaid ichi weithio gyda phensaer ac ymgynghorydd busnes, ond dibynna hyn ar y math o brosiect a gynlluniwch. Rhaid penodi ymgynghorwyr yn briodol. Darllenwch ragor am ein disgwyliadau am gaffael yn nes ymlaen.

Amrywia cymhlethdod a chynnwys eich astudiaeth gan ddibynnu ar faint y prosiect, ei raddfa a'i fath. Ond cofiwch ystyried:

 • syniadau cychwynnol o gwmpas y manylebau technegol yr adeilad
 • amlinellu costau cyfalaf a ffynonellau posibl o arian
 • goblygiadau ariannol i'ch sefydliad o ran rhagor o anghenion refeniw o bosibl
 • goblygiadau i'r sefydliad o ran cynhwysedd a sgiliau i ddarparu'r prosiect a newidiadau staffio ar ôl ei orffen
 • Rhaglen

Ar ôl gorffen eich astudiaeth ddichonoldeb, rydych wedi cyrraedd cam C Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain sef dylunio cysyniad.

Darllenwch ragor am astudiaethau dichonoldeb yn Building excellence in the arts: a guide for clients. Cynhyrchwyd hwn gan Gyngor Celfyddydau Lloegr a'r Comisiwn i Bensaernïaeth a'r Amgylchedd Adeiledig, mae'n drosolwg fesul cam ar greu adeiladau celfyddyd.

Nôl i'r brig


Datblygu eich prosiect

Yn y cam hwn datblyga eich prosiect o'r cynllun amlinellol i gynnig manwl wedi'i gostio'n llawn. Ar ôl gorffen y gwaith dylunio, byddwch wedi cyrraedd cam D. Diffinia Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain y cam hwn yn ddatblygu dyluniad.

A gynnwys penodi eich tîm dylunio llawn, eich pensaer, eich tirfesurydd, rheolwr eich prosiect, eich peirianwyr mecanyddol a thrydanol a'ch arbenigwyr eraill. Hoffem fod yn rhan o'r broses benodi i'ch cefnogi drwy'r cam pwysig hwn. Cynigiwn gyngor ar y broses i sicrhau y diwalla'n gofynion caffael ac y penodir y tîm iawn. Darllenwch ragor am gaffael yn nes ymlaen.

Sail i'ch cais am arian llawn fydd y dogfennau a ddatblygwch gyda'ch tîm yn y cam hwn. Cewch wybodaeth angenrheidiol hefyd i gefnogi eich cais am ganiatâd cynllunio llawn sy'n rhan o waith y cam hwn.

Ar ôl gorffen cam D, bydd eich tîm wedi cytuno ar gynllun, maint, siâp ac ymddangosiad eich adeilad. Cewch y wybodaeth ganlynol:

 • disgrifiad ysgrifenedig y pensaer o'r cynllun a'r bwriadau dylunio
 • cynllun o'r safle a ddengys safle a maint yr adeilad, hygyrchedd i geir a cherddwyr ac ardaloedd a dirlunir
 • cynlluniau llawr ar raddfa leiafsymiol o 1:100 a ddengys y tu mewn i'r adeilad
 • dimensiynau (hyd, lled ac uchder) pob prif le yn yr adeilad
 • manyleb amlinellol o'r gwaith a'r deunyddiau (yn arbennig o bwysig mewn cynlluniau adnewyddu a phrosiectau addasiad)
 • rhestr o ardaloedd llawr a llety i'w darparu
 • cynllun costau manwl gyda chostau adeiladu, ffioedd, celfi a ffitiadau
 • asesiad llawn o gynaliadwyedd a datganiad o effaith ar yr amgylchedd
 • argymhellion ar ba ymgynghorwyr pellach fydd eu hangen ac amcangyfrif o'u ffioedd
 • argymhellion ar sut i fynd ati o ran adeiladu, gan gynnwys rhaglen am y camau nesaf, unrhyw gymeradwyo arall sydd ei angen (e.e. caniatâd cynllunio) a dull arfaethedig o ddewis contractwr
 • gwybodaeth o ddyletswyddau'r cleient dan Reoliadau Adeiladu (dylunio a rheoli) 1994
 • amserlen gychwynnol i weddill y gwaith ac adeiladu cyn y contract

Mae'n bwysig eich bod yn hapus gyda'r cynlluniau ar hyn o bryd a bod eich sefydliad wedi'u cymeradwyo. Bydd ceisio eu newid ar ôl cymeradwyo cam D yn anodd a chostus.

Darllenwch ragor am ddatblygu dyluniad yn Building excellence in the arts: a guide for clients. Cynhyrchwyd hwn gan Gyngor Celfyddydau Lloegr a'r Comisiwn i Bensaernïaeth a'r Amgylchedd Adeiledig, mae'n drosolwg fesul cam ar greu adeiladau celfyddyd.

Nôl i'r brig


Ein gofynion am brosiectau cyfalaf mawrion

Disgwyliwn ichi ystyried y rhain ymhob cam yn natblygiad eich prosiect o'r astudiaeth ymlaen. Mae gan y gofynion oblygiadau i gyllideb ac amserlen eich prosiect felly cofiwch hwy o'r cychwyn yn deg.

Esboniwch wrthym sut yr ystyriasoch y gofynion hyn yn y cynnig a ysgrifennwch am bob un o'ch ceisiadau inni.

Nôl i'r brig


Cynaliadwyedd amgylcheddol

Ystyriwch hwn wrth ddylunio a llunio eich prosiect ac yn y ffordd y gweithredwch eich adeilad gorffenedig. Rhaid ichi ystyried effaith amgylcheddol eich prosiect. Os nodwch mai effaith negyddol a gaiff eich prosiect, rhaid ichi hefyd ddweud pa gamau a gymerwch i leihau ar honno.

Rhaid ichi geisio atebion carbon a gwastraff isel cyn belled ag yw'n bosibl ac anelu at leihau defnydd ynni. Dylech anelu at fwyafu defnydd ynni adnewyddadwy a/neu ynni mwy cynaliadwy. Cynnwys hyn ystyried ffyrdd gweithredol o reoli amgylcheddol (megis polisi diffodd i'r staff a chaffael toll werdd) a gosod technoleg gynaliadwy. Cewch wybodaeth ddefnyddiol yn Energising Culture: a guide to future energy for cultural buildings, gan Feic Julie.

Disgwyliwn ichi ddefnyddio cynifer o ddeunyddiau cynaliadwy â phosibl, sef rhai wedi'u hailgylchu, adnewyddadwy ac sy'n cynnwys lefelau isel o ynni. Meddyliwch hefyd am ddefnyddio deunyddiau lleol ac ailgylchu ac adnewyddadwy a ddaw o unrhyw waith dymchwel neu yn ystod y prosesau adeiladu eraill. Dylech gyfyngu ar eich defnydd o ddeunyddiau nad ydynt yn adnewyddadwy.

Rhaid ichi ystyried eich ffordd o reoli gwastraff a llygredd gyda'r nod o leihau hyn drwy bolisïau gweithredu yn ystod yr adeiladu ac ar ôl gorffen y prosiect.

Ystyriwch hefyd y goblygiadau teithio a chludiant o'ch prosiect a lle mae'n bosibl dylech annog defnyddio cludiant cyhoeddus, llwybrau seiclo a lleihau defnyddio ceir.

Gwyddom yr effeithia gweithredu mesurau i gynyddu cynaliadwyedd amgylcheddol eich prosiect ar ei gost. Rhaid ichi ystyried cost holl oes eich prosiect a chyfiawnhau sut yr arbeda taliad cyfalaf uwch ar y cychwyn gostau refeniw wedyn.

Disgwyliwn ichi arddangos eich ffordd o fynd ati o ran cynaliadwyedd amgylcheddol drwy gydol datblygiad eich prosiect. Rhaid ichi wneud asesiad o gynaliadwyedd yn rhan o waith datblygu dyluniad cam D.

Rhaid arddangos polisi gweithredu hir dymor sy'n cynnwys ymarfer cynaliadwy yn eich sefydliad. Dibynna'r ffurf a'r cynnwys ar eich sefydliad a'r math o brosiect sydd ond cofiwch faterion megis hyfforddi mewn technolegau newydd, ffyrdd o arbed ynni, rheoli gwastraff ac ailgylchu, polisïau teithio i'r staff ac ati.

Disgwyliwn i bob un o'n prosiectau gyflawni dyfarniad 'da iawn' o leiaf yn Null Asesu Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil i Adeiladau sef dewis ddull y maes o asesu adeiladau cynaliadwy. Rhydd ffordd gyfannol o fesuro a gwella mathau o adeiladau presennol a newydd drwy asesu eu heffaith hir dymor ar yr amgylchedd. Disgwylir i bob adeilad newydd gael dyfarniad 'ardderchog' ac i ddefnyddio 10% o ddeunyddiau sydd wedi'u hailgylchu neu'n adnewyddadwy. Efallai y bydd Green Overlay, cynllun gwaith Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain, o gymorth hefyd.

Nôl i'r brig


Ansawdd dylunio ac adeiladu

Disgwyliwn i'ch prosiect gyrraedd safon uchel o ddylunio ac adeiladu. Gall adeiladau celfyddydol fod yn gymhleth a rhaid inni weld o'ch cynllunio, eich dylunio a'ch caffael y ceir adeilad sy'n addas i'w bwrpas.

Daw dylunio da o frîff da sy'n llywio'r broses. A rhaid ichi feddu ar weledigaeth glir o'r hyn yr ydych am ei gyflawni. Meddyliwch am y weledigaeth wrth weithio â'ch astudiaeth a dychwelyd ato fel y datblyga'r prosiect i sicrhau na newidiwch ei gwmpas neu ei ganolbwynt.

Mae dylunio da yn gynaliadwy a hygyrch. Esboniasom ein disgwyliadau am gynaliadwyedd amgylcheddol. Disgwyliwn y portha hygyrchedd bob agwedd ar eich dyluniad i ddarparu profiad cyfartal i bawb. Hoffem ichi fynd y tu hwnt i ofynion deddfwriaeth bresennol wrth ystyried hygyrchedd. Disgwyliwn ichi ymgymryd ag asesiad hygyrchedd annibynnol a dangos sut yr aethoch i'r afael â'i ganlyniadau.

Nôl i'r brig


Caffael

Dyma sut y prynwch nwyddau, gwasanaethau a gwaith angenrheidiol i gyflawni eich prosiect. Cynnwys benodi (eich tîm dylunio ac adeiladu) a sut y prynwch offer newydd.

Rhaid ichi gydymffurfio â phob deddf gaffael sy'n berthnasol ichi wrth brynu nwyddau a gwasanaethau.

Bydd rheolau caffael Ewrop yn berthnasol i rai prosiectau mawrion/yn y sector cyhoeddus neu a gaiff arian mawr gan y sector cyhoeddus. Golyga hyn gynnwys eich bwriad i benodi yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd.

Defnyddir trothwy ariannol i nodi a yw prosiect yn ddigon mawr ar gyfer hyn. Gall y trothwy newid.I gael gwybod am yr un presennol, cliciwch yma.

Rhaid ichi fod yn glir o'r cychwyn pa benodiadau a wnewch. Er enghraifft, a benodwch yn unigol neu'n dorfol i'ch tîm dylunio? (Mae gan benseiri'n aml eu hoff ymgynghorwyr yr hoffent gydweithio â hwy gan eu cynnwys yn eu cais atoch).

Rhaid ichi hefyd fod yn glir o'r cychwyn am hyd y penodiadau. Er enghraifft, a geisiwch benodi pensaer i'r astudiaeth yn unig neu am gydol y prosiect? Mae'r trothwy yn gymwys i holl ffi'r ymgynghorydd.

Gadewch ddigon o amser i benodi.

Rhaid ichi allu dangos inni y dilynwch weithdrefnau sy'n deg, cystadleuol, archwiliadwy ac sy'n cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth berthnasol.

Nôl i'r brig


Cydweithio ag artistiaid a chrefftwyr

Disgwyliwn ichi gydweithio ag artistiaid a chrefftwyr yn rhan o'ch prosiect.

Gallant gyfrannu at eich prosiect mewn ffyrdd gwahanol. Byddwch yn glir am eu cyfraniad gan roi iddynt brîff glir a digon o amser.

Dilynwch yr ymarfer gorau wrth weithio â hwy. Gallwn roi rhagor o wybodaeth am hyn ichi.

Cynhwyswch hwy o'r cychwyn yn deg i gynyddu gwerth eu cyfraniad.

Gallant gyfrannu dimensiwn gwerthfawr i'ch prosiect o'r dechrau (yn rhan o'ch astudiaeth). Er enghraifft, gallant fynd yn aelodau creiddiol o'ch tîm dylunio gan ddatblygu'r weledigaeth a'r cysyniadau allweddol a nodi cyfleoedd i waith celf cyfunol. Argymhellwn yn gryf y penodwch artist i'ch tîm dylunio. Gellwch ei wneud mor gynnar â cham yr astudiaeth. Ond o leiaf cydweithiwch ag artist yn rhan o'ch tîm dylunio yn ystod y cam datblygu dyluniad.

Gallant hefyd gymryd rhan mewn ymgynghoriadau rhanddeiliaid ac ymgysylltu cymunedol.

Disgwyliwn i gelfwaith fod yn rhan o'ch prosiect ar ôl ei orffen. Mynnwn y cynhwysir o leiaf 1% o gost lawn y prosiect yng nghynllun cost cam D am gomisiynu celfweithiau.

Nôl i'r brig


Gwiriad iechyd sefydliadol

Mae llywodraethu da'n hanfodol i lwyddiant eich prosiect. Gwyddom y gall cynllunio a darparu prosiectau roi pwysau ar sefydliadau os nad ydynt yn barod. Rhaid ichi sicrhau iechyd eich sefydliad fel y bydd mewn sefyllfa gref i reoli'r adeilad yn weithredol a manteisio'n llawn ar y cyfleoedd newydd sy'n codi.

Rhaid ichi ddefnyddio'r cynllunio a'r datblygu i adolygu cynhwysedd sgiliau a phrofiad eich sefydliad. Aseswch gryfderau a gwendidau eich bwrdd, eich staff a'ch gwirfoddolwyr. Bydd yr egwyddorion yng nghyhoeddiad Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru Llywodraethu da: cod i drydydd sector Cymru yn fan cychwyn da ichi.

Gall yr holl gyfrifoldeb fod yn ormod i un person mewn sefydliad, yn enwedig un â llwyth gwaith trwm.

Gofynnwn ichi sefydlu grŵp rheoli arbennig â chyfrifoldeb torfol am arolygu eich prosiect a'i gynnydd. Rhaid i'r grŵp hwn gyfarfod yn rheolaidd drwy gydol y prosiect (yn fisol fel arfer) gyda chylch gorchwyl y cytunwyd yn ei gylch fel y gŵyr am ei swyddogaeth a'i lefel o gyfrifoldeb. Dylai hefyd fod yn glir am adrodd i'ch bwrdd gydag awdurdod gan y bwrdd i benderfynu hyd at ryw lefel o atebolrwydd.

Nôl i'r brig


Rheoli prosiect annibynnol

Rhaid ichi benodi person proffesiynol cymwys ac annibynnol gydag indemniad yswiriant proffesiynol, i fod yn rheolwr y prosiect i reoli cam adeiladu eich prosiect.

Hyd yn oed os oes gan eich sefydliad, eich bwrdd a'ch staff brofiad o brosiectau adeiladu, daw'r person annibynnol â sgiliau a phrofiad hanfodol ac atal gwrthdaro buddiannau hefyd.

Eich cynrychiolydd fydd y rheolwr felly rhaid ichi deimlo'n hyderus y gellwch ddatblygu perthynas waith gadarnhaol ag ef. Rhaid bod ganddo gylch gwaith clir sy'n nodi ei lefel o awdurdod i wneud penderfyniadau allweddol.

Mae'n debyg y cydlyna'r tîm a sicrhau y darperir eich prosiect yn ôl y disgwyl o ran amser a'r gyllideb. Rheola unrhyw newidiadau, peryglon, disgwyliadau a barn wahanol ymhlith y rhanddeiliaid a'r partneriaid.

Gwyddom y cynydda penodi rheolwr annibynnol gost y prosiect ond dengys ein profiad yn y maes ei fod yn hanfodol. Gellwch gynnwys cost y rheolwr yn eich cynnig am arian llawn.

Nôl i'r brig


Cynllunio ariannol

Rhaid ichi hefyd ystyried cynllunio ariannol yn ddwys. Rhaid dangos sut y talwch am eich prosiect ac a gaiff effaith hir dymor ar eich anghenion refeniw.

Rydym am i'n harian fod o gymorth i'n sefydliadau allweddol fynd yn sefydliadau mwy cynaliadwy'n ariannol. Os caiff eich prosiect effaith hir dymor ar eich anghenion refeniw dylech chi a'ch rhanddeiliaid ystyried hyn yn ddwys cyn gynted â phosibl. Ni ellwch gynnwys y costau hyn yn eich cais am arian llawn a pheidiwch â chymryd y gwnawn unrhyw gyfraniad at y costau hyn o ffynonellau eraill o arian sydd ar gael inni.

Cawn weld o'ch cynllun busnes pa mor dda yr ystyriasoch effaith hir dymor eich prosiect ar hyfywedd eich sefydliad. Adolyga un o'n hymgynghorwyr arbenigol eich cynllun busnes yn rhan o'r broses asesu.

Nôl i'r brig


Os rhoddwn grant ichi

Rhaid inni sicrhau y defnyddir yr adeilad a'r offer at y dibenion a nodwyd yn eich cais. Hefyd rhaid bod mesurau ar waith i amddiffyn ein buddsoddiad ped â rhywbeth o'i le. Os llwyddwch a chewch arian llawn, cydweithiwn â chi i sefydlu'r gofynion cyfreithiol. Cynnwys hyn gontract ac arwystl cyfreithiol. Math ar sicrydyn yw arwystl a gysyllta eich adeilad (yr ased gyfalaf) â ni (y Cyngor) ac os peidiwch â thalu ar unrhyw un o'r telerau a'r amodau cysylltiedig â'ch grant, bydd gennym yr hawl i fwrw ymlaen i adfeddiannu'r grant o'r ased gyfalaf.

Nôl i'r brig


Monitro eich prosiect

Monitrwn i sicrhau defnydd effeithiol ac ehangaf ein harian.

Yn y cam dylunio cynhaliwn gyfarfodydd cynnydd rheolaidd gyda chi. Yn y cam adeiladu cawn gyfarfodydd monitro misol ac â swyddog o'r Cyngor iddynt ac o leiaf un ymgynghorydd annibynnol arall. Bydd cynnal y cyfarfodydd yn amod yn ein cytundeb cyfreithiol.

O'n profiad gwyddom y budd a gewch o'r cyfarfodydd. Ein bwriad drwyddynt yw eich cefnogi a bod yn gadarnhaol i gydweithio â chi i

Nôl i'r brig


Sefydliadau a chyhoeddiadau defnyddiol

Mae'r rhain yn ffynonellau defnyddiol o wybodaeth: Er gwybodaeth yn unig mae'r manylion hyn. Ni chymeradwywn unrhyw un o'r sefydliadau hyn ac nid ein cyfrifoldeb ni yw cynnwys eu gwefannau, eu cyhoeddiadau neu eu cyngor.

Nid argymhellwn ymgynghorwyr, sefydliadau neu gyflenwyr penodol i weithio gyda chi.

Cynaliadwyedd amgylcheddol

Sefydliadau

Dull Asesu Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil i Adeiladau

http://www.breeam.org/

Dyma'r dull gorau i adeiladau cynaliadwy. Rhydd ffordd gyfannol o fesuro a gwella mathau o adeiladau presennol a newydd drwy asesu eu heffaith hir dymor ar yr amgylchedd.

Dull asesu a ddewiswyd gan Lywodraeth Cymru ydyw.

Busnes yn y Gymuned, Cymru

http://www.bitc.org.uk/wales/index.html

Elusen dan arweiniad busnes sy'n hybu ymarfer cyfrifol a chydweithio â chwmnïau i gynnwys yr ymarferion hyn a chysylltu â'r gymuned am faterion cymdeithasol ac amgylcheddol.

Yr Ymddiriedolaeth Garbon

http://www.carbontrust.co.uk

Darpara gefnogaeth arbenigol i fusnesau a'r sector cyhoeddus i gynyddu elw busnes drwy dorri allyriadau carbon, arbed ynni a gwneud technoleg carbon isel yn fasnachol.

Canolfan y Dechnoleg Amgen

http://www.cat.org.uk/

Ei nod yw ysbrydoli, porthi, a galluogi pobl i fyw'n fwy cynaliadwy. Mae canolfan i ymwelwyr a gwasanaeth gwybodaeth rad ac am ddim a gwasanaethau addysgiadol ac ymgynghorol

Canolfan Rhagoriaeth Adfywio Cymru

http://regenwales.org/

Hyba adfywio ledled Cymru drwy rannu profiad, ymarfer da a sgiliau adfywio ymhob swydd sy'n cyfrannu at y broses. Ar ei gwefan mae ystod o offer ac adnoddau ar y pwnc.

Cynnal Cymru

http://www.cynnalcymru.com/

Hyba'r sefydliad aelodaeth ddatblygu cynaliadwy a chodi ymwybyddiaeth o ymarfer da yng Nghymru.

Beic Julie

http://www.juliesbicycle.com/

Hyba gynaliadwyedd amgylcheddol yn rhan o fusnes, celfyddyd a moeseg cerdd, theatr a'r diwydiannau creadigol.

Cynnig gyngor ymarferol, offer, adnoddau a thystysgrifau amgylcheddol Gwyrdd Diwydiannol yn erbyn cefndir o ymchwil i'r effaith ar y diwydiannau creadigol.

Llywodraeth ei Mawrhydi, Gweithrediaeth yr Alban, Llywodraeth Cymru, Swyddfa Gogledd Iwerddon
One Future – Different Paths: the UK’s shared framework for sustainable development

http://www.sd-commission.org.uk/publications.php?id=215

Gesyd y fframwaith egwyddorion a rennir o ran datblygu cynaliadwy.

Llywodraeth Cymru
Datblygu Cynaliadwy

http://wales.gov.uk/pynciau/datblygucynaliadwy/?iaith=cy

Disgrifia ymroddiad Llywodraeth Cymru i ddatblygu cynaliadwy gyda gwybodaeth ar bolisi, mentrau ac adnoddau megis astudiaethau achos, cyhoeddiadau a gwybodaeth am arian a grantiau.

Cyhoeddiadau

Mae pob un o'r canlynol ar gael i'w lawrlwytho o wefan Beic Julie:

Energising Culture: a guide to future energy for cultural buildings

http://www.juliesbicycle.com/resources/publications/energising-culture

Cynnwys faterion am y galw am ynni, cyflenwi a goblygiadau i fusnes. Ystyria sut y gellwch benderfynu'n gall am strategaethau hir dymor i adeiladau celfyddydol ac arweiniad technegol ar gasglu data am ynni a sut i ystyried defnyddio ynni yn rhan o adnewyddu mawr.

Green Theatre Guide

http://www.juliesbicycle.com/resources/green-guides/greentheatreguide

Yr awdur yw Swyddfa Diwylliant Maer Llundain ac mae am ddiwydiant y theatr gan gynnig ffyrdd ymarferol ac effeithiol i leihau defnydd ynni a gwneud y theatr yn wyrddach ac arbed arian.

Green Visual Arts Guide

http://www.juliesbicycle.com/resources/green-guides/green-visual-arts-guide

Un arall gan yr un awduron. Rhan o gyfres Green Creative Industry Guides for London mae'n ganllaw i sefydliadau'r celfyddydau gweledol, unigolion ac orielau sy'n am fynd yn wyrddach.

Environmental Policy and Action Plan Guidelines

http://www.juliesbicycle.com/resources/environmental-policy-guidelines

Guidelines to help you develop your own Environmental Policy and Action Plan.

Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain
Green Overlay to the RIBA Outline Plan of Work

http://www.ribabookshops.com/item/green-overlay-to-the-riba-outline-plan-of-work/10005/

Darpara fframwaith i gynnwys cynaliadwyedd yn y broses werthuso, briffio, dylunio ac adeiladu'r broses. Gellwch ei lawrlwytho'n rhad ac am ddim o siop lyfrau ar-lein Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain.

Llywodraeth Cymru
Cymru'n Un: cenedl un blaned
Cynllun datblygu cynaliadwy Llywodraeth Cynulliad Cymru, Mai 2009

http://wales.gov.uk/pynciau/datblygucynaliadwy/cyhoeddiadau/cymru'nuncenedlunblaned/?iaith=cy

Disgrifia sut yr hyba Llywodraeth Cymru ddatblygu cynaliadwy ym meysydd ei chyfrifoldeb gan gynnwys defnyddio adnoddau cynaliadwy, cynaliadwyedd a'r economi, y gymdeithas, yr amgylchedd a lles.

Ansawdd dylunio ac adeiladu

Sefydliadau: dylunio, pensaernïaeth a chyrff proffesiynol

Cymdeithas Technegwyr Theatr Prydain

http://www.abtt.org.uk/about.htm

Ymgyrcha ar ran y diwydiant i sicrhau y gweithredir deddfwriaeth addas.

Nod ei phwyllgor cynllunio yw rhoi cyngor cynllunio i wella dylunio a safonau technegol adeiladau celfyddydol newydd neu a adnewyddir.

Cadw

http://cadw.wales.gov.uk/

Hyba gwasanaeth amgylcheddol hanesyddol Llywodraeth Cymru hygyrchedd i henebion a'u hamddiffyn.

Comisiwn Dylunio Cymru

http://dcfw.org/

Ei nod yw hybu safonau uchel mewn pensaernïaeth, tirwedd a dylunio trefol yng Nghymru, a gwell dealltwriaeth o safonau yn yr amgylchedd adeiledig gan gefnogi sgiliau, annog cynhwysiad cymdeithasol a datblygu cynaliadwy.

Y Cyngor Dylunio/y Comisiwn dros Bensaernïaeth yn yr Amgylchedd Adeiledig

http://www.designcouncil.org.uk/

Cyfunwyd y ddau sefydliad yn 2011. Ei nod yw hybu dylunio a phensaernïaeth er budd y cyhoedd.

Cynhwyswyd rhan o waith y Comisiwn yng ngwaith y Cyngor a elwir yn Gyngor Dylunio'r Comisiwn.http://www.designcouncil.org.uk/our-work/CABE/. Mae'n ymroddedig i godi safon yr amgylchedd adeiledig a chefnogi cymunedau i ddarparu a chreu lle sy'n diwallu eu hanghenion.

Arbedwyd y wefan wreiddiol gan yr Archifau Cenedlaethol ac mae yno gyfoeth o wybodaeth. http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110118095356/http:/www.cabe.org.uk/

Sefydliad y Dirwedd

http://www.landscapeinstitute.org/

Dyma'r corff siartredig brenhinol i benseiri'r dirwedd i amddiffyn, cadw a gwella'r amgylchedd naturiol ac adeiledig er budd y cyhoedd, ac mae'n ymroddedig i wella cynllunio, dylunio a rheoli tirwedd drefol a gwledig.

Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain

http://www.architecture.com/

Cymdeithas broffesiynol o benseiri ym Mhrydain i bledio achos gwell adeiladau, cymunedau a'r amgylchedd drwy bensaernïaeth a'r aelodau.

Cymdeithas Frenhinol Penseiri Cymru

Dyma sefydliad rhanbarthol Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain.

http://www.architecture.com/RegionsAndInternational/UKNationsAndRegions/Wales/RSAW.aspx

Sefydliad Brenhinol y Tirfesuryddion Siartredig

http://www.rics.org/uk

Dyma'r sefydliad aelodaeth i weithwyr yn y sectorau tir, eiddo ac adeiladu.

Sefydliad Brenhinol Tirfesuryddion Siartredig Cymru

http://www.rics.org/site/scripts/documents_info.aspx?categoryID=486&documentID=247&pageNumber=1

Sefydlwyd hwn i ddiwallu anghenion Llywodraeth Cymru a sicrhau llais ar faterion tir, eiddo, adeiladu a'r amgylchedd.

Sefydliadau: hygyrchedd

Canolfan i Amgylcheddau Hygyrch

http://www.cae.org.uk/

Rhydd gyngor ac adnoddau ar ddylunio cynhwysol a hygyrchedd i'r amgylchedd adeiledig i bobl hŷn a phobl anabl.

Hawliau Pobl Anabl Prydain

http://www.radar.org.uk

Cyfunwyd yn 2012 Gymdeithas Frenhinol Anabledd ac Ailsefydlu, y Gynghrair Anabledd a'r Ganolfan Genedlaethol er Byw'n Annibynnol. O ran sefydliadau dan arweiniad pobl anabl, anela at fod yr un mwyaf.

Anabledd Cymru

http://www.disabilitywales.org/

Dyma'r gymdeithas genedlaethol i sefydliadau pobl anabl dros hawliau, cydraddoldeb ac annibyniaeth pobl anabl Cymru. Ar ei gwefan mae adran ar greu hygyrchedd i'r amgylchedd adeiledig.

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

http://www.equalityhumanrights.com/

Mae ganddo gylch gwaith statudol i hybu a monitro hawliau dynol; amddiffyn, gorfodi a hybu cydraddoldeb o ran y naw nodwedd warchodedig - oedran, anabledd, rhywedd, hil, crefydd a chred, beichiogrwydd a mamolaeth, priodas a phartneriaeth sifil, cyfeiriadedd rhywiol ac ailbennu rhywedd.

Cofrestr Genedlaethol o Ymgynghorwyr Hygyrchedd

http://www.nrac.org.uk/

Rhestr Brydeinig o archwilwyr ac ymgynghorwyr hygyrchedd achrededig a chymwys.

Cyngor Cymru i'r Deillion

www.wcb-ccd.org.uk/

Asiantaeth ambarél i sefydliadau nam golwg yn nhrydydd sector Cymru sy'n ymgyrchu, lobïo a chefnogi o ran gwell gwasanaethau i bobl â nam ar eu golwg

Cyngor Cymru i Bobl Fyddar

http://www.wcdeaf.org.uk/

Dyma'r prif gorff gwirfoddol Cymru yn sector byddardod. Sefydliad ambarél o gymdeithasau gwirfoddol a statudol, ym maes colli clyw a chynrychioli pobl sy'n fyddar, wedi'u byddaru, trwm eu clyw neu'n fyddar a dall.

Cyhoeddiadau: dylunio, pensaernïaeth a chyrff proffesiynol

Cyngor Celfyddydau Lloegr/Comisiwn Pensaernïaeth a'r Amgylchedd Adeiledig
Building Excellence in the arts: a guide for clients

http://www.artscouncil.org.uk/publication_archive/building-excellence-in-the-arts-a-guide-for-clients/

Cydluniwyd gan Gyngor Celfyddydau Lloegr a Chomisiwn Pensaernïaeth a'r Amgylchedd Adeiledig. Trosolwg seml ar greu adeiladau celfyddydol

Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain
RIBA Outline Plan of Work 2007 (gyda chywiriadau 2009)

http://www.ribabookshops.com/item/riba-outline-plan-of-work-2007-updated-including-corrigenda-issued-january-2009/100004/

Olrheinia'r camau i weithio gyda phensaer i ddylunio a darparu prosiect cyfalaf. Gellwch ei lawrlwytho'n rhad ac am ddim o siop lyfrau ar-lein Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain.

Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain
Green Overlay to the RIBA Outline Plan of Work

http://www.ribabookshops.com/item/green-overlay-to-the-riba-outline-plan-of-work/10005/

Darpara fframwaith i gynnwys cynaliadwyedd yn y broses werthuso, briffio, dylunio ac adeiladu'r broses. Gellwch ei lawrlwytho'n rhad ac am ddim o siop lyfrau ar-lein Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain.

Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain
A Client’s Guide to Engaging an Architect

http://www.ribabookshops.com/

Arweiniad â'r holl wybodaeth angenrheidiol i gyflogi pensaer a chydweithio ag ef. Mae ar gael i'w brynu o siop lyfrau ar-lein Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain.

Llywodraeth Cymru

http://wales.gov.uk/pynciau/cynllunio/polisi/ppw/;jsessionid=vzZ7QR9ZB2tgyQvLZTL3nvv4yhQvNfLRFmymJMhP5ylLZS1mr728!-992767704?iaith=cy

Polisi Cynllunio Cymru, rhifyn 4, Chwefror 2011

Rhydd fframwaith polisi i baratoi'n effeithiol gynlluniau datblygu i awdurdodau cynllunio lleol.

Cyhoeddiadau: hygyrchedd

Deddf Cydraddoldeb 2010

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/contents

Gwahardda driniaeth annheg a hyba gyfle cyfartal yn y gweithle a'n cymdeithas.

BS 8300: 2009 + A1 2010 Design of Buildings and their approaches to meeting the needs of disabled people

http://shop.bsigroup.com/en/ProductDetail/?pid=000000000030217421

Cynnig argymhellion yr ymarfer gorau ac esbonia sut gall dylunio pensaernïol er budd pobl anabl yn eu hamgylcheddau

Cydweithio ag artistiaid a chrefftwyr

Sefydliadau

ixia

http://ixia-info.com/

Melin drafod i gelfyddyd gyhoeddus Prydain a'i swyddfa ym Mirmingham. Darpara gyngor ar swyddogaeth y gelfyddyd ym myd y cyhoedd. Gwna ymchwil, cefnoga ddigwyddiadau, darpara hyfforddiant a chomisiyna ysgrifennu newydd a chyhoeddiadau.

Rheola hefyd Gelfyddyd Gyhoeddus Ar-lein, sy'n ffynhonnell ardderchog o wybodaeth, astudiaethau achos ac adnoddau celfyddyd gyhoeddus.

Gwiriad iechyd sefydliadol

Cyhoeddiadau

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
Good Governance: a code for the third sector in Wales

http://www.wcva.org.uk/images_client/publication/WCVA%20Good%20Governance%20Guide_E%20(5).pdf

Nod y 6 egwyddor yw cynorthwyo aelodau o fyrddau i arwain yn gryf, gwella eu penderfynu ac arddangos eu hatebolrwydd.

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
Faith and Hope don’t run charities (trustees do)

http://www.wcva.org.uk/all/dsp_Pub_list.cfm?Publicationid=1436&catid=0

Cymorth i ymddiriedolwyr â'u cyfrifoldebau rheoli gan gynnwys cynllunio strategol, datblygu sefydliadol, penderfynu a rheoli pobl ac arian.

Nôl i'r brig

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245