Cyngor Celfyddydau Cymru | Nodiadau cymorth: Rhaglen gyfalaf y Loteri - Celfyddyd gyhoeddus - ymchwil a datblygu

Nodiadau cymorth: Rhaglen gyfalaf y Loteri - Celfyddyd gyhoeddus - ymchwil a datblygu

Nodiadau cymorth i ymgeisio am arian Rhaglen gyfalaf y Loteri - Celfyddyd gyhoeddus: ymchwil a datblygu

Cynnwys

Cyflwyniad

Sut i ddefnyddio'r nodiadau

Ymgeisio ar-lein

Adran 1. Am eich sefydliad

Adran 2. Eich prosiect arfaethedig

Adran 3. Manylion y prosiect

Adran 4. Datganiad

Adran 5. Atodiadau


Cyflwyniad

Croeso i'r nodiadau cymorth. Drwy'r maes hwn gallwn gefnogi datblygiad strategaeth neu gynllun celfyddyd gyhoeddus i'ch prosiect.

Bydd y nodiadau yn gymorth ichi wrth ymgeisio ar-lein.

Esboniwn sut i ymgeisio a darparu'r wybodaeth angenrheidiol.

Cewch wybod pam y gofynnwn am y wybodaeth a sut y defnyddiwn hi.

Ar y ffurflen gais ar-lein cewch esboniad byr am y wybodaeth angenrheidiol ym mhob adran. Yn y nodiadau hyn cewch ragor o ganllawiau am y wybodaeth fanwl sydd ei hangen.

Rhaid hefyd cyflwyno dogfennau ategol gyda'ch cais. Esboniwn am y rhain hefyd a sut i'w cyflwyno ar-lein.

Sut i ddefnyddio'r nodiadau

Gellid eu darllen ar eu pen eu hunain neu ddilyn y dolenni weld adrannau penodol. Dylid eu darllen ochr yn ochr â'r canllawiau cyffredinol i raglen cyfalaf Loteri'r Cyngor a'n strategaeth gyfalaf ar gyfer 2012-17.

Cymerant yn ganiataol os ydych am ymgeisio am fwy na £50,000 rydych wedi gorffen y broses cofrestru prosiect a'n bod wedi eich gwahodd i ymgeisio am arian. Os nid yw hyn yn wir, cysylltwch â ni i gael gwybod eich cam nesaf. Darllenwch ragor am y broses gofrestru yn ein canllawiau cyffredinol i raglen gyfalaf y Loteri.

'Eich prosiect','eich gwaith ymchwil a datblygu' a 'chanlyniadau'r prosiect'

Drwy'r nodiadau hyn soniwn am 'eich prosiect' sef y prosiect rydych wrthi'n ei ddatblygu.

'Eich gwaith ymchwil a datblygu' yw'r strategaeth neu'r cynllun celfyddyd gyhoeddus a luniwch os llwydda'r cais hwn.

Soniwn hefyd am 'ganlyniadau prosiect'. Dyma'r hyn a ddigwydd os llwydda eich cais i weithredu eich prosiect celfyddyd gyhoeddus ac os gweithredwch ef.

Ymgeisio ar-lein

Dylai hyn fod yn hawdd. Ymrwymwn i fod yn hygyrch gan gynnig ffyrdd o ymgeisio sy'n agored i bawb.

Os na ellwch ymgeisio ar-lein, er enghraifft os ydych yn anabl neu os nad oes gennych hygyrchedd at gyfrifiadur. Cydweithiwn â chi i drefnu ffyrdd eraill o ymgeisio. Gallwn eich cefnogi os nad yw'r Gymraeg neu'r Saesneg yn iaith gyntaf ichi.

Wrth ymgeisio, cofiwch:

 • gellwch lenwi eich cais mewn un sesiwn neu fesul darn ar wahanol adegau
 • gellwch lenwi'r adrannau mewn unrhyw drefn ond ni ellwch ei chyflwyno nes llenwi pob un.
 • A'r cais yn segur gennych am ddwy awr, cewch eich allgofnodi'n awtomatig. Os nad arbedasoch y gwaith, fe'i collir.

Rhaid ichi siarad ag un o'n swyddogion cyn ymgeisio. Dywedwn wrthych pwy yw'r swyddog cywir i chi.

Nid oes dyddiadau cau gan y rhaglen hon. Cyn gynted eich bod wedi trafod eich cais â swyddog, gellwch gyflwyno unrhyw bryd.

Nôl i frig y dudalen


1. Am eich sefydliad

Yma gofynnwn am wybodaeth sylfaenol am eich sefydliad.

Manylion cyswllt

Gofynnwn am dair set o fanylion cyswllt:

 • Cyfeiriad eich sefydliad (y brif swyddfa weinyddol neu'r pencadlys)
 • Cadeirydd eich bwrdd (
 • neu'ch pwyllgor rheoli cyfatebol)

Y person yn eich sefydliad sy'n awdurdodedig i ymdrin â phob mater perthnasol i'r cais hwn (sef y prif gyswllt)

 hwnnw y cysylltwn parthed y cais a rhaid iddo allu llofnodi a chymeradwyo dogfennau ac ateb unrhyw gwestiynau.

Os llwydda eich cais, anfonir y cynnig at y prif gyswllt. Ef fydd yn gyfrifol am anfon atom yr adroddiadau cynnydd a geisiwn ac adroddiad diweddu ar ôl i'r prosiect ddod i ben.

Dim ond y tro cyntaf ichi ymgeisio ar-lein y gofynnwn am y manylion hyn. Erys y manylion ar ffurflen eich ceisiadau yn y dyfodol ac os hoffech eu newid wedyn, cewch wneud â chroeso.

Eich gweithgaredd

Yn aml gofynnir inni am y math o sefydliadau a ariannwn a pha weithgarwch a wnânt. Cymorth inni ateb y cwestiynau hyn ac asesu eich cais fydd y wybodaeth a rowch.

Dim ond 500 gair y cewch eu hysgrifennu felly canolbwyntiwch ar yr hyn sy'n bwysig.

Nôl i frig y dudalen


2. Eich prosiect arfaethedig

Yma manylwch ar eich prosiect a'ch gwaith ymchwil a datblygu. Yn hytrach na gofyn cwestiynau di-rif ichi, hoffem ichi lunio cynnig.

Mae 6 thema eang y mae'n rhaid i holl geisiadau'r Loteri fynd i'r afael â hwy:

 • Diwallu angen a nodir
 • Darparu prosiect o safon
 • Darparu budd i'r cyhoedd
 • Arddangos eich cryfderau a'ch cynaliadwyedd
 • Cynllunio a rheoli prosiect llwyddiannus
 • Ariannu prosiect llwyddiannus

Bydd pob adran o'ch cynnig am un o'r themâu.

Rhowch y ffeithiau allweddol perthnasol yn yr adrannau. Dangoswch i ba raddau yr adlewyrcha eich prosiect a'ch gwaith ymchwil a datblygu'r themâu. Isod gofynnwn am y wybodaeth angenrheidiol.

Nid oes uchafswm am yr hyn y gellwch ei ysgrifennu a sicrhewch y cynhwyswch bob elfen y gofynnwn amdani.

Rhowch dystiolaeth, lle gellwch, i ategu eich cais (tystlythyrau, tystiolaeth o'r galw, cefnogaeth i'ch prosiect). Gellwch atodi cyllideb a gwybodaeth ategol yn nes ymlaen. Cliciwch yma i ddarllen rhagor am atodiadau.

Blaenoriaethau ariannu

Defnyddiwn flaenoriaethau ariannu i dargedu ein buddsoddi a dewis rhwng ceisiadau. Dim ond ceisiadau sy'n adlewyrchu'n agos ein blaenoriaethau a ystyriwn.

Meddyliwch am sut maent yn gysylltiedig â chanlyniadau eich prosiect ac nid â'r gwaith ymchwil a datblygu ei hun.

Darllenwch ragor amdanynt yn ein canllawiau cyffredinol i raglen gyfalaf y Loteri a'n strategaeth gyfalaf (2012-17).

Sut y defnyddiwn eich cynnig prosiect

Gwyddom y bydd y galw yn uchel ac y bydd cynigion da na allwn eu hariannu.

Penderfynwn ar eich cais drwy graffu ar y wybodaeth yno ac ystyried pa mor dda yr adlewyrchasoch yno'r themâu eang. Darllenwch ragor am hyn yn ein canllawiau cyffredinol.

Wrth benderfynu ar eich cais, ystyriwn pa mor dda y diwellwch ein blaenoriaethau ariannu.

Diwallu angen a nodir

Disgrifiwch eich prosiect. Pam mae angen strategaeth/cynllun celfyddyd gyhoeddus ?

Yn eich cais:

 • disgrifiwch eich prosiect strategol ehangach. Pam mae angen eich gwaith ymchwil a datblygu?
  • Beth yw'r cyfle i gelfyddyd gyhoeddus a welsoch?
 • Pam y gwedda eich prosiect ag amcanion eich sefydliad?
  • Pam y mae'n briodol i'ch sefydliad chi gynnal y prosiect hwn?
 • Pam y mae eisiau'r prosiect?
  • A oes gennych unrhyw dystiolaeth ar hyn o bryd am y galw neu'r angen?
  • Â phwy yr ymgynghorwch ac yr ymgysylltwch yn rhan o'ch gwaith ymchwil a datblygu? Beth hoffech gael gwybod?
  • Dangoswch sut y gwedda eich prosiect â strategaeth gelfyddydol/celfyddyd gyhoeddus neu fframweithiau a chynlluniau strategol allweddol eich awdurdod lleol.

Rhaid ichi gyflwyno unrhyw syniadau cychwynnol sydd gennych am eich prosiect.

Gellwch hefyd gyflwyno dogfennau eraill i ategu eich dadl fod angen celfyddyd gyhoeddus yn rhan o'ch prosiect strategol. Cliciwch yma i ddarllen rhagor am atodiadau.

Chwiliwn am y canlynol:

I ba raddau y dangosasoch yr angen am eich gwaith datblygu ac ymchwil

Darparu prosiect o safon

Beth a wnewch i sicrhau bod eich gwaith ymchwil a datblygu yn addas i'w diben ac o safon? Disgrifiwch weledigaeth eich prosiect. Beth yr hoffech ei gyflawni?

Yn eich cais:

 • Beth yw nodau ac amcanion eich gwaith ymchwil a datblygu? Sut y cytunasoch ar y rhain?
 • Sut y darparwch eich strategaeth neu gynllun?
  • Beth a wnaethoch i sicrhau y cyflawna eich astudiaeth anghenion eich sefydliad a bod yn addas i'w diben??
  • Sut y sicrhewch fod eich celfyddyd gyhoeddus yn integredig yn gysyniadol ac ymarferol i'ch prosiect ehangach?
 • Sut a pham y dewisasoch yr artist a weithia gyda chi i ddatblygu eich strategaeth neu'ch cynllun? Os na phenodasoch eto, sut y penodwch ef?
 • Dangoswch sut y dilynwch ymarfer da wrth weithio gyda'r artist yn rhan o'ch gwaith ymchwil a datblygu.
 • Sut y sicrhewch y seilir eich strategaeth neu'ch cynllun ar egwyddorion yr ymarfer gorau i'r fath brosiectau?
 • Sut y cytunwch y weledigaeth greadigol ar gyfer eich prosiect yn rhan o'r broses o ddiweddu eich ymchwil a datblygu?
 • Dangoswch gefnogaeth tîm eich prosiect i'ch prosiect celfyddyd gyhoeddus a'i fod mewn sefyllfa i weithio mewn partneriaeth â'ch artist i ddatblygu eich strategaeth neu gynllun.

Darllenwch ragor am yr ymarfer gorau i brosiectau celfyddyd gyhoeddus yn ein canllawiau ychwanegol: celfyddyd gyhoeddus.

Rhaid cyflwyno briff eich artist.
Os bwriadwch dalu eich artist £5,000 neu ragor, rhaid ei benodi drwy broses ddewis gystadleuol.

Disgwyliwn ichi benodi artist ar ôl proses ddethol gydnabyddedig sy'n cydymffurfio â chyfle cyfartal. Mae rhagor yn ein canllawiau ychwanegol: celfyddyd gyhoeddus.. Weithiau (ond yn anaml iawn) gallai fod yn addas i fynd yn syth at artist a gofyn iddo. Os ystyriwch wneud hyn, siaradwch â ni cyn cyflwyno eich cais.

Chwiliwn am y canlynol:

 • Amcanion clir, addas a chyraeddadwy i'ch gwaith ymchwil a datblygu y cytunodd pob un o'ch rhanddeiliaid arnynt
 • I ba raddau y dangosasoch y darparwch strategaeth neu gynllun o safon a ddiwalla ein gofynion?
Budd i'r cyhoedd

Gwyddom mai cyfyngedig fydd y budd cyhoeddus o'r gwaith ymchwil a datblygu ei hun. Ond pa effaith a gaiff ei ganlyniadau a pha fudd a ddaw yn ei sgil i bobl Cymru?

Yn eich cais:

 • Disgrifiwch ganlyniadau posibl eich prosiect a'r buddion y gobeithiwch eu cyflawni:
  • Pa waddol fydd ar ôl eich prosiect a sut y sicrhewch y bydd iddo barhauster?
  • Beth a newidir os cyflawnwch eich prosiect?
 • Disgrifiwch safle eich prosiect ehangach.
  • Sut y sicrhewch y bydd gan safleoedd arfaethedig eich prosiect hygyrchedd eang i'r cyhoedd fel y gall cynifer o bobl phosibl ei brofi a'i fwynhau?
 • Sut bydd ymgysylltu â'r cyhoedd ac ymgynghori â hwy'n rhan o'ch gwaith ymchwil a datblygu a sut y sicrhewch fod hyn yn ystyrlon a hwyl i'r rhai sy'n cymryd rhan?
 • Disgrifiwch y bobl a gaiff fudd posibl o'ch prosiect a pha fudd a gânt.
 • Sut y cyfranna at sector celfyddydau Cymru? Dangoswch sut y gwedda â blaenoriaethau ariannu'r rhaglen. Darllenwch ragor amdanynt yn ein canllawiau cyffredinol i raglen gyfalaf y Loteri a'n strategaeth gyfalaf (2012-17).

Chwiliwn am y canlynol:

Disgrifiad clir o'r canlyniadau posibl

Arddangos eich cryfderau a'ch cynaliadwyedd

Disgrifiwch eich sefydliad a sut y rheolir ef. Profwch eich bod wedi ystyried effaith ariannol eich prosiect ar eich sefydliad.

Yn eich cais:

 • Disgrifiwch eich rheolaeth a strwythur eich staff a sut y llywodraethir eich sefydliad.
  • Pa sgiliau a phrofiadau sydd gan eich bwrdd neu bwyllgor rheoli (neu gorff cyfatebol)?
 • Profwch y rheolir eich sefydliad yn dda a'i fod yn wydn yn ariannol
 • Sut ystyria'n llawn eich gwaith ymchwil a datblygu oblygiadau ariannol y prosiect e.e. costau gydol oes megis cynnal a chadw a glanhau?

Rhaid cyflwyno eich cynllun busnes cyfredol i ategu'r adran hon. Mae'n gymorth inni ddeall cyd-destun eich prosiect ehangach a'ch prosiect celfyddyd gyhoeddus. Os nad oes gennych gynllun busnes, cyflwynwch gyllidebau eich sefydliad am y flwyddyn ariannol bresennol a'r nesaf.

Cliciwch yma i ddarllen rhagor am atodiadau.

Chwiliwn am y canlynol:

 • I ba raddau y dangosasoch fod eich sefydliad wedi'i reoli'n dda, yn sefydlog a gall ymgymryd â phrosiect cyfalaf?
 • I ba raddau y dangosasoch fod eich sefydliad yn wydn yn ariannol?
Cynllunio a rheoli prosiect llwyddiannus

Sut yr ewch ati o ran eich gwaith ymchwil a datblygu? Pwy fydd yn gyfrifol am ei reoli a'i ddarparu a sut y sicrhewch y cyrraedd diwedd ei daith?

Yn eich cais:

 • Sut y rheolwch eich gwaith ymchwil a datblygu?
  • Pwy yn eich sefydliad fydd yn gyfrifol yn gyffredinol amdani?
 • A sefydlwch grŵp llywio celfyddydol yn awr i gyfrannu at eich strategaeth neu gynllun?
  • Beth yw cylch gorchwyl y grŵp?
  • Pwy fydd yn y grŵp?
  • Os na fwriadwch sefydlu un, pam na wnewch?
 • A oes gennych unrhyw brofiad o ddarparu prosiectau tebyg? Beth a ddysgasoch o'r rhain sy'n berthnasol i'r gwaith ymchwil a datblygu hwn?
 • Beth yw'ch amserlen i orffen eich gwaith ymchwil a datblygu? Dangoswch sut y mae'n gyraeddadwy a sut y gwedda â'ch prosiect ehangach?
 • Nodwch sut y sicrhewch y glyna'r gwaith at yr amserlen a'r gyllideb:
  • Sut y rheolwch a monitrwch eich cyllideb?
  • Sut y rheolwch eich artist?
  • Sut y sicrhewch bob cyfle i'ch artist i weithio gyda thîm eich prosiect a chael hygyrchedd prydlon i bob gwybodaeth angenrheidiol i ddiweddu eu gwaith?
  • Sut y monitrwch gynnydd ac adrodd hyn wrth eich bwrdd?
 • A nodasoch unrhyw beryglon? Sut y nodwch a rheolwch berygl drwy gydol eich gwaith ymchwil a datblygu?

Chwiliwn am y canlynol:

 • I ba raddau y dangosasoch y gellwch ddarparu'n llwyddiannus y gwaith ymchwil a datblygu hwn gan sicrhau y digwydd yn brydlon gan lynu at y gyllideb?
 • I ba raddau y dangosasoch fod gan dîm eich y sgiliau a'r profiad angenrheidiol?
Ariannu prosiect llwyddiannus

Disgrifiwch eich cyllideb a'r arian arall y bydd arnoch angen ei godi i'ch gwaith ymchwil a datblygu.

Yn eich cais:

 • Nodwch unrhyw ragdybiaethau a wnaethoch i gynhyrchu eich cyllideb.
  • Pa dystiolaeth y gellwch ei darparu i gefnogi ffigurau eich cyllideb?
 • Disgrifiwch yr arian arall sydd arnoch ei angen i gynnal y gwaith ymchwil a datblygu hwn:
  • O ble y daw?
  • A yw eisoes gennych?
  • Os nad yw, disgrifiwch sut yr ewch ati i godi'r arian a phrofi y daw mewn pryd.
 • A oes gennych yn awr unrhyw syniad am gost gweithredu eich prosiect?

Darllenwch ragor am y costau y gallwn eu talu a'r rhai na allwn eu talu yng nghanllawiau cyffredinol rhaglen gyfalaf y Loteri.

Chwiliwn am y canlynol:

 • Cyllideb seiliedig ar ragdybiaethau realistig sy'n briodol o ran graddfa a math i'ch prosiect
 • Pa mor llwyddiannus y buoch wrth godi arian a pha mor debygol ydyw y codwch yr holl arian angenrheidiol os nad ydych eisoes wedi'i wneud

Nôl i frig y dudalen


3. Manylion y prosiect

Yma rhowch ffeithiau sylfaenol am eich gwaith ymchwil a datblygu a'ch prosiect. Defnyddiwn y wybodaeth hon i fonitro'r hyn a ddigwydd ledled Cymru ac adrodd ar effaith ein hariannu.

Dyddiadau'r prosiect

Beth yw dyddiad dechrau eich gwaith ymchwil a datblygu hwn? Digwydd hyn pan ddisgwyliwch fynd i gost. Er enghraifft, wrth brynu offer, gallai dechrau eich prosiect fod ar yr adeg pan dalwch flaendal.

Ni allwn ariannu unrhyw weithgarwch sydd wedi cael ei gynnal eisoes.

Os rhoddwn grant, defnyddiwn y dyddiadau hyn i ofyn am wybodaeth megis cynnydd a diweddu. Os newidia'r dyddiadau, dywedwch wrthym cyn gynted â phosibl gan esbonio pam.

Cyfanswm cost y prosiect

Ceisiwn yma gyfanswm cost eich gwaith ymchwil a datblygu ac nid cost gweithredu eich prosiect celfyddyd gyhoeddus.

Nôl i frig y dudalen


4. Datganiad

Yma rhaid ichi ddarllen gwybodaeth bwysig am ein cyfrifoldebau diogelu data a rhyddid gwybodaeth. Mae'n bwysig ichi ddeall sut y defnyddiwn a chadw'r wybodaeth a rowch. Rhaid ichi wybod hefyd beth i'w wneud os yw'ch gwybodaeth yn fasnachol sensitif neu'n gyfrinachol.

Nôl i frig y dudalen


5. Atodiadau

Ar y tudalen hwn o'r ffurflen gellwch lanlwytho dogfennau ategol ('atodiadau').

Dyma'r atodiadau asesu y bydd yn rhaid ichi eu cyflwyno. Ni dderbyniwn eich cais hebddynt:

 • Cyllideb eich gwaith ymchwil a datblygu (rhaid cyflwyno hon ar ein templed a lawrlwythwyd)
 • Brîff i'ch artist
 • Eich cyfrifon blynyddol am y ddwy flynedd ariannol diwethaf
 • Eich cynllun busnes

Gellwch ddarllen rhagor am rai o'r rhain isod.

Rhaid cyflwyno ffurflen monitro cyfle cyfartal. A ninnau'n gorff cyhoeddus, rhaid inni ddangos y cydymffurfiwn â'r ddyletswydd gydraddoldeb sy'n ymrwymedigaeth gyfreithiol ac sy'n llywodraethu ein gwaith. Mae arnom angen casglu gwybodaeth i fesuro pa mor dda y cydymffurfiwn. Cymorth felly yw'r ffurflen ond nid yw'n rhan o'n proses asesu ac ni wêl y staff hi wrth brosesu eich cais.

Rhowch enw eich sefydliad a'ch prosiect yn enw'r ffeiliau a atodwch.

Cyllideb eich prosiect

Rhaid cyflwyno cyllideb eich gwaith ymchwil a datblygu ar ein templed cyllideb prosiect a lawrlwythwyd.

Cynhyrcha'r templed is-gyfansymiau'n awtomatig ichi gan sicrhau y mantolir y gyllideb. Dylech lenwi'r blychau llwydion ar y daenlen, lle bo'n briodol. Gadewch yn wag y rhai amherthnasol. Ni ellid newid blychau gwynion. Defnyddiwch bunnau llawn yn unig.

Dylai eich cyllideb ddweud wrthym gost eich gwaith ymchwil a datblygu hwn (gwariant) a faint a gewch i dalu amdano (incwm). Dylai'r incwm a'r gwariant fod yn gyfartal er mwyn iddynt fantoli.

Gwariant y prosiect

Defnyddiwch y templed i nodi faint bydd cost eich gwaith ymchwil a datblygu. Defnyddiwch y penawdau i ddangos cost popeth a brynwch i orffen eich strategaeth neu'ch cynllun.

Rhaid i'r costau fod yn gymwys. Darllenwch ragor am y costau y gallwn eu talu a'r rhai na allwn eu talu yng nghanllawiau cyffredinol rhaglen gyfalaf y Loteri.

Ffioedd proffesiynol

Dywedwch am y ffioedd proffesiynol a dalwch. Mae lle ichi ddweud wrthym am gost yr artist. Os nad oes digon o le, defnyddiwch adran o'r templed, 'costau eraill'.

Gwnawn yn siŵr eich bod wedi penodi pobl a sefydliadau (caffael) yn briodol.

Costau recriwtio

Disgrifiwch unrhyw gostau cysylltiedig â recriwtio eich artist gan gynnwys cost hysbysebu a theithiau'r rhai a gaiff gyfweliad.

Ymgynghori ac ymgysylltu â'r cyhoedd

Disgrifiwch gostau'r rhain gan gynnwys llogi ystafell/lleoliad am ddigwyddiadau, gweithdai neu sesiynau ymweld, cost sesiynau ymgynghori creadigol a gweithgareddau, deunyddiau, ffotograffiaeth a dogfennaeth.

Gwerth cefnogaeth mewn nwyddau

Gall hyn gynnwys gwaith gwirfoddolwr di-dâl a rhoi tir, adeiladau neu offer. Ni dderbyniwn fod gostyngiadau a roddir gan gyflenwyr yn gyfraniad mewn nwyddau i'ch prosiect.

Dylech gyflwyno llythyr gyda'ch cais i gadarnhau'r gefnogaeth mewn nwyddau a dangos gwerth y nwyddau neu'r gwasanaethau.

TAW

Os nad ydych yn gofrestredig ar gyfer TAW dylech ei chynnwys yng nghyllidebau eich cyllideb. Os ydych yn gofrestredig ar gyfer TAW, dylai'r gyllideb ei chynnwys ond y math na ellir ei hawlio'n ôl yn unig ('TAW anadenilladwy'). Esboniwch sut y cawsoch swm y DAW anadenilladwy a gynwysasoch yn eich cyllideb.

Arian wrth gefn

Argymhellwn swm o 5% o gyfanswm y gost.

Costau eraill

Nodwch unrhyw gostau eraill y bydd yn rhaid ichi eu talu i orffen eich gwaith.

Incwm y prosiect

Defnyddiwch y templed i ddisgrifio'r incwm a ddefnyddiwch i dalu am eich gwaith. Nodwch enw pob partner ariannu ac a yw eu cyfraniadau wedi'u cadarnhau neu a ydych o hyd yn y broses o'u ceisio.

Arian cyhoeddus arall

Yma soniwch am unrhyw grantiau gan sefydliadau cyhoeddus megis Llywodraeth Cymru, awdurdod lleol neu'r Undeb Ewropeaidd.

Cefnogaeth mewn nwyddau

Dylai hyn fod yr un gost mewn nwyddau a gynwysasoch yn eich ffigyrau gwariant.

Incwm arall

Yma dywedwch am unrhyw incwm arall a ddefnyddiwch i dalu am eich gwaith. Gall gynnwys:

 • Eich arian eich hun (ond os ydych yn sefydliad refeniw gennym ni ellwch ddefnyddio eich grant refeniw)
 • Incwm o godi arian, apêl gyhoeddus a rhoddion
 • Grantiau gan ddosbarthwyr eraill y Loteri
 • Grantiau gan ymddiriedolaethau a sefydliadau eraill
Brîff i'ch artist

Maent yn ddogfennau prosiect allweddol ac mae eu cael yn iawn yn hanfodol i lwyddiant eich gwaith. Dylent ddiffinio'n glir swyddogaethau a chyfrifoldebau gan ddisgrifio'r hyn a ddisgwylir gan bob penodiad o ran canlyniadau

ac amodau pob penodiad gan sôn am gontractau, talu a rheoli.

Am ragor o wybodaeth am hyn, darllenwch ein canllawiau ychwanegol: celfyddyd gyhoeddus.

Eich cynllun busnes

Rhaid cyflwyno copi o'ch cynllun busnes cyfredol. Os nad oes un gennych, esboniwch pam. Yn lle, cyflwynwch gyllidebau eich sefydliad am y flwyddyn ariannol bresennol a'r nesaf.

Bydd eich cynllun busnes yn fodd inni ddeall yn well eich sefydliad, eich gwaith a'ch cyd-destun.

Gwybodaeth ategol arall

Gwyddom fod pob comisiwn yn wahanol. Efallai y bydd arnoch angen cyflwyno rhai o'r dogfennau hyn i ategu eich cais:

 • syniadau cychwynnol am eich prosiect celfyddyd gyhoeddus
 • gwybodaeth am eich prosiect ehangach, megis cynllun meistr, dogfen fframwaith, cynllun datblygu unedol
 • Llythyrau sy'n cadarnhau unrhyw gefnogaeth mewn nwyddau
 • Tystiolaeth o'r galw am eich prosiect
 • CV eich artist os penodwyd ef yn barod

Os na wyddoch beth i'w atodi, siaradwch â ni.

Efallai yr hoffech gyflwyno enghreifftiau o'ch gwaith creadigol neu brosiectau tebyg eraill a wnaethoch.

Nôl i frig y dudalen

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245