Cyngor Celfyddydau Cymru | Nodiadau Cymorth Cais am Gyllid Rhaglen Gyfalaf y Loteri: Prosiectau Cyfalaf Bach

Nodiadau Cymorth Cais am Gyllid Rhaglen Gyfalaf y Loteri: Prosiectau Cyfalaf Bach

Cynnwys

Cyflwyniad

Adran 1: Ynglŷn â’ch Sefydliad

Adran 2: Eich Cynnig ar gyfer y Prosiect

Adran 3: Manylion yr Adeilad

Adran 4: Manylion y Prosiect

Adran 5: Datganiad

Adran 6: Atodiadau


Cyflwyniad

Croeso i Nodiadau Cymorth Cais am Gyllid mewn perthynas â Rhaglen Gyfalaf y Loteri: Prosiectau Cyfalaf Bach. Gallwch wneud cais drwy’r elfen hon o Raglen Gyfalaf y Loteri ar gyfer prosiectau annibynnol ar raddfa fach yn ymwneud ag adeilad.

Y swm mwyaf y gallwch ymgeisio amdano ar gyfer Prosiect Cyfalaf Bach yw £100,000.

Diben y Nodiadau hyn yw eich helpu i lenwi eich ffurflen gais ar-lein.

Byddwn yn egluro sut i wneud cais ar-lein yn ogystal â rhoi arweiniad i’r wybodaeth y mae’n rhaid i chi ei rhoi am eich prosiect.

Byddwn hefyd yn dweud wrthych pam ein bod yn gofyn am elfennau penodol o wybodaeth a sut byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a roddwch i ni.

Ar y ffurflen gais fe welwch esboniad byr ynglŷn â’r wybodaeth y bydd angen i chi ei darparu ym mhob adran o’r ffurflen. Mae’r Nodiadau Cymorth hyn yn rhoi arweiniad ychwanegol ar y wybodaeth fanwl y bydd yn rhaid i chi roi i ni.

Bydd hefyd angen i chi gyflwyno dogfennau ategol gyda’ch cais. Bydd y Nodiadau Cymorth hyn hefyd yn egluro mwy am y dogfennau y bydd angen i chi eu cyflwyno, a sut i wneud hyn ar-lein.

Sut i ddefnyddio’r Nodiadau Cymorth

Gellir darllen y Nodiadau Cymorth hyn fel dogfen ar ei phen ei hun neu gallwch ddilyn yr hyperddolenni wrth i chi lenwi eich ffurflen ar-lein er mwyn edrych ar rannau penodol o’r Nodiadau.

Dylech ddarllen y Nodiadau Cymorth hyn ochr yn ochr â’r Canllawiau Cyffredinol i Raglen Gyfalaf y Loteri, Cyngor Celfyddydau Cymru, a’n Strategaeth Gyfalaf ar gyfer 2012-2017.

"Eich Prosiect" a "Chanlyniadau’r Prosiect"

Trwy gydol y Nodiadau hyn, byddwn yn sôn am "eich prosiect". Defnyddiwn yr ymadrodd hwn i ddisgrifio’r hyn rydych chi’n cyflwyno cais i ni ar ei gyfer. Er enghraifft, gallai eich prosiect fod yn fater o brynu offer sain a goleuo newydd ar gyfer eich theatr.

Rydym hefyd yn sôn am "ganlyniadau’r prosiect". Defnyddiwn yr ymadrodd hwn i ddisgrifio beth fydd yn digwydd os bydd eich cais yn llwyddiannus ac y byddwch yn bwrw ymlaen â’ch prosiect. Er enghraifft, efallai mai canlyniadau prosiect sy’n ymwneud â phrynu offer sain a goleuo newydd fyddai’r gallu i lwyfannu rhagor o gynyrchiadau, a allai yn ei dro olygu ennill mwy o incwm.

Gwneud Cais Ar-lein

Gobeithiwn y bydd y broses o wneud cais yn ddigon syml. Rydym yn ymrwymedig i fod yn hygyrch ac i gynnig ffyrdd i wneud cais am gyllid sydd yn agored i bawb.

Os na allwch wneud cais ar-lein, am eich bod yn anabl er enghraifft, neu am nad oes cyfle gennych i ddefnyddio cyfrifiadur, Cysylltwch â Ni. Byddwn yn gweithio gyda chi i ddod o hyd i ddulliau eraill i gyflwyno eich cais. Gallwn eich helpu hefyd os nad Cymraeg neu Saesneg yw eich iaith gyntaf.

Wrth weithio ar eich cais ar-lein, mae’n ddefnyddiol i chi gofio:

 • Gallwch lenwi eich cais mewn un tro, neu ddychwelyd i weithio arno ar wahanol adegau.
 • Gallwch lenwi adrannau’r ffurflen ym mha bynnag drefn y dymunwch, ond dim ond pan fydd pob adran wedi’u llenwi y gallwch gyflwyno eich cais.
 • Os yw’r ffurflen gais ar agor ar eich cyfrifiadur, ond nad ydych yn gweithio arni am 2 awr, cewch eich allgofnodi o’n system ar-lein yn awtomatig. Bydd hyn yn golygu eich bod yn colli unrhyw waith sydd heb gael ei gadw bryd hynny.

Bydd angen i chi siarad gydag un o’n swyddogion cyn i chi wneud cais. Byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i’r swyddog cywir i siarad gydag ef/hi.

Nid oes terfynau amser i Raglen Gyfalaf y Loteri. Cyhyd â’ch bod wedi trafod eich prosiect gyda swyddog gallwch gyflwyno eich cais unrhyw adeg.

Nôl i'r brig


Adran 1: Ynglŷn â’ch Sefydliad

Yn yr adran hon gofynnwn i chi rannu ychydig o wybodaeth sylfaenol am eich sefydliad.

Manylion Cyswllt

Gofynnwn am dair set o fanylion cyswllt:

 • Cyfeiriad eich sefydliad (ei brif swyddfa neu ganolfan weinyddol)
 • Cadeirydd eich Bwrdd neu eich Pwyllgor Rheoli (neu eich corff llywodraethu cyfatebol)
 • Y person yn eich sefydliad sydd ag awdurdod i ymdrin â phob mater sy’n gysylltiedig â’r cais hwn (rhoddwn yr enw ‘y Prif Berson Cyswllt’ ar y person hwn)

Y Prif Berson Cyswllt yw’r person y byddwn yn cysylltu ag ef/hi mewn perthynas â phob agwedd ar eich cais, a rhaid i’r person hwn fod ag awdurdod eich sefydliad i lofnodi a chymeradwyo dogfennau ac ateb unrhyw ymholiadau a fydd gennym.

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, caiff y cynnig grant ei anfon at y Prif Berson Cyswllt. Y person hwn fydd yn gyfrifol am anfon yr adroddiadau ar gynnydd y gofynnwn amdanynt, ac adroddiad cwblhau ar ôl i’r prosiect ddod i ben.

Dim ond y tro cyntaf y byddwch yn cyflwyno cais ar-lein y bydd gofyn i chi ddarparu’r manylion cyswllt hyn. Os byddwch yn penderfynu cyflwyno cais arall i ni yn y dyfodol, bydd y manylion hyn eisoes yn ymddangos ar y ffurflen a gallwch eu hadolygu a’u diweddaru os bydd angen.

Eich Gweithgarwch

Mae pobl yn aml yn gofyn i ni am y mathau o sefydliadau yr ydym yn eu hariannu a pha weithgareddau celfyddydol y maent yn eu cynnig. Bydd y wybodaeth a roddwch fan hyn yn ein helpu i ateb y cwestiynau hyn. Bydd hefyd yn ein helpu wrth i ni asesu eich cais.

Dim ond 500 o eiriau y cewch ysgrifennu, felly meddyliwch am y ffeithiau allweddol rydych eisiau eu rhannu â ni sydd yn crynhoi gweithgarwch celfyddydol eich corff a’ch dull o weithredu.

Nôl i'r brig


Adran 2: Eich Cynnig ar gyfer y Prosiect

Yn yr adran hon, rydym yn gofyn i chi ddisgrifio eich prosiect yn fanwl. Yn hytrach na gofyn i chi ateb llawer o gwestiynau, gofynnwn i chi ysgrifennu cynnig ar gyfer eich prosiect.

Rydym wedi nodi 7 thema fras y mae angen i bob cais am gyllid Cyfalaf y Loteri eu trafod.

Dyma’r themâu:

 • Diwallu angen cydnabyddedig
 • Cyflawni prosiect o ansawdd uchel
 • Bod o fudd i’r cyhoedd
 • Dangos eich cryfderau a’ch cynaliadwyedd
 • Cynllunio a rheoli prosiect llwyddiannus
 • Ariannu prosiect llwyddiannus
 • Rheoli risg

Bydd pob adran o’ch cynnig yn trafod un o’r themâu hyn.

Ym mhob adran, bydd angen i chi nodi rhai ffeithiau allweddol am eich prosiect. Bydd hefyd angen i chi ddangos i ba raddau y bydd eich prosiect yn cyflawni pob un o’r themâu hyn. Byddwn yn rhestru’r wybodaeth y mae angen i chi ei rhoi isod.

Cewch ysgrifennu faint a fynnoch, a rhaid i chi wneud yn siŵr bod eich cynnig yn darparu’r holl wybodaeth y gofynnwn amdani.

Lle bynnag y bo modd, dylech ddarparu tystiolaeth i ategu eich cynnig, fel tystlythyrau, tystiolaeth o’r galw am eich prosiect a’r gefnogaeth sydd iddo. Gallwch atodi cyllideb ar gyfer y prosiect a gwybodaeth ategol yn nes ymlaen. Cliciwch fan hyn i ddarllen mwy am atodiadau.

Blaenoriaethau ariannu

Rydym yn defnyddio blaenoriaethau ariannu i’n helpu i dargedu ein buddsoddiadau ac i ddewis rhwng ceisiadau. Dim ond ceisiadau sy’n cyd-fynd yn dda â’n blaenoriaethau y byddwn yn eu hystyried.

Cewch ddarllen mwy am ein blaenoriaethau ariannu yn y Canllawiau Cyffredinol ar Raglen Gyfalaf y Loteri, Cyngor Celfyddydau Cymru, a’n Strategaeth Gyfalaf ar gyfer 2012-2017.

Sut byddwn yn defnyddio cynnig eich prosiect

Gwyddwn y bydd galw mawr am gyllid Cyfalaf y Loteri a bydd ceisiadau da na fyddwn yn gallu eu cynorthwyo.

Byddwn yn dod i benderfyniad ar eich cais drwy edrych ar y wybodaeth yng nghynnig eich prosiect ac yn ystyried pa mor dda’r ydych wedi trafod y themâu bras a nodwyd gennym. Gallwch ddarllen mwy am y pethau’r ydym yn chwilio amdanynt wrth inni asesu eich ceisiadau yn y Canllawiau Cyffredinol i Raglen Gyfalaf y Loteri, Cyngor Celfyddydau Cymru.

Wrth ddod i benderfyniad ar eich cais, byddwn hefyd yn ystyried i ba raddau y mae eich prosiect yn cyd-fynd â’n blaenoriaethau ariannu.

Nôl i'r brig


Diwallu angen cydnabyddedig

Dwedwch wrthym am eich prosiect a pham fod ei angen.

Yn nghynnig eich prosiect:
 • Disgrifiwch eich prosiect. Dwedwch wrthym am y gwaith adeiladu neu adnewyddu’r ydych eisiau gwneud, ac am unrhyw offer rydych eisiau prynu yn gysylltiedig â hynny, ac ymhle y caiff ei osod a’i storio.
 • Dwedwch sut mae eich prosiect yn cyd-fynd â nodau eich sefydliad:
  • Pam ei bod yn briodol i’ch sefydliad gyflawni’r prosiect hwn?
  • Sut bydd yn eich helpu i ehangu neu wella’r hyn rydych eisoes yn ei wneud?
 • Dwedwch sut rydych yn gwybod bod angen eich prosiect:
  • Pa dystiolaeth sydd gennych o’r galw?
  • Â phwy’r ydych wedi ymgynghori ynglŷn â’ch prosiect a beth ddysgoch chi?
  • A yw eich prosiect yn rhan o gynllun strategol ehangach – strategaeth adfywio dan arweiniad awdurdod lleol, er enghraifft?
 • Dwedwch pam eich bod yn credu bod eich prosiect yn diwallu’r angen rydych wedi’i nodi.

Bydd yn rhaid i chi gyflwyno set o luniadau ac unrhyw fanylion technegol sy’n ymwneud â’ch prosiect. Os ydych yn prynu offer, bydd yn rhaid i chi gyflwyno rhestr lawn o’r eitemau’r ydych eisiau eu prynu.

Gallwch hefyd gyflwyno dogfennau eraill sy’n ategu eich barn bod angen eich prosiect. Cliciwch fan hyn i gael mwy o wybodaeth am atodiadau.

Rydym yn chwilio am:
 • Ddisgrifiad clir o brosiect sydd wedi’i ymchwilio’n dda
 • I ba raddau’r ydych wedi dangos bod angen eich prosiect a pha mor dda mae eich prosiect yn diwallu’r angen a nodir gennych

Nôl i'r brig

Cyflawni prosiect o ansawdd uchel

Dwedwch wrthym am weledigaeth eich prosiect. Beth rydych eisiau ei gyflawni? Pa gamau a gymerwch i sicrhau bod eich prosiect yn addas i’r diben ac y bydd o ansawdd uchel?

Yng nghynnig eich prosiect:
 • Dwedwch wrthym beth yw gweledigaeth a nodau eich prosiect. Sut y daethoch i gytundeb arnynt?
 • Dwedwch wrthym sut byddwch yn sicrhau eich bod yn cyflawni prosiect o ansawdd uchel:
  • Pa gamau a gymerwyd gennych i sicrhau bod eich prosiect wedi’i ddylunio’n dda?
 • Dangoswch eich bod wedi ystyried natur ymarferol eich prosiect:
  • Dangoswch sut mae unrhyw waith adeiladu neu adnewyddu yn briodol i’r defnydd a fwriedir, neu’n "addas i’r diben"
  • Dwedwch wrthym a fydd eich prosiect yn gwneud defnydd arloesol o ofod sydd ar gael i chi yn eich adeilad
  • Dwedwch wrthym sut rydych wedi ystyried anghenion pob anabl wrth ddylunio eich prosiect
 • Dwedwch wrthym sut rydych wedi ystyried effaith ffisegol eich prosiect:
  • Dwedwch wrthym sut mae’n gweddu â gweddill eich adeilad
  • Dwedwch wrthym sut byddwch yn sicrhau y bydd unrhyw waith allanol i’r adeilad yn gweddu ag adeiladau eraill a’r amgylchedd o’i amgylch.
 • Dwedwch wrthym sut rydych wedi ystyried materion amgylcheddol priodol wrth gynllunio a chyflawni eich prosiect:
  • Dwedwch wrthym sut byddwch yn sicrhau y caiff eich prosiect yr effaith amgylcheddol lleiaf posibl
  • Dangoswch sut byddwch yn sicrhau ateb sy’n effeithlon o ran ynni
 • Os ydych yn prynu offer, dwedwch wrthym:
  • Pa ymchwil a wnaethoch i sicrhau bod unrhyw offer rydych eisiau ei brynu yn addas i’r diben ac yn diwallu’r angen a nodwyd gennych?
  • Pa ymchwil a wnaethoch i ansawdd y cynnyrch rydych eisiau ei brynu, ei hyd oes a’i gostau cynnal a chadw?
  • Pa ymchwil a wnaethoch i ddangos bod unrhyw offer y dewiswch brynu yn cynnig gwerth am arian?
 • Dwedwch wrthym sut a pham eich bod wedi dewis eich contractwr/contractwyr a chyflenwr/cyflenwyr, neu sut byddwch yn eu dewis os nad ydynt wedi’u penodi eto
 • Dangoswch sut byddwch yn bodloni’r holl Reoliadau Adeiladu a Rheoliadau Iechyd a Diogelwch yn ystod y gwaith o ddylunio ac adeiladu eich prosiect

Bydd yn rhaid i chi gyflwyno briff dylunio eich prosiect.

Bydd yn rhaid i unrhyw unigolyn neu sefydliad/contractwr sy’n gweithio ar eich prosiect ac a fydd yn derbyn £5,000 neu fwy gael eu penodi drwy broses ddewis gystadleuol.

Os ydych yn bwriadu prynu offer heb iddynt fod yn rhan o brif gontract eich prosiect, bydd yn rhaid i chi gyflwyno tri dyfynbris gan gyflenwyr gwahanol am bob eitem neu becyn o eitemau sydd yn costio £2,500 neu fwy. Cliciwch fan hyn i ddarllen mwy am atodiadau.

Rydym yn chwilio am:
 • Weledigaeth glir, briodol a chyraeddadwy, y mae holl randdeiliaid eich prosiect yn cytuno arni
 • I ba raddau’r ydych wedi dangos y byddwch yn cyflawni prosiect o ansawdd uchel a fydd yn gwireddu eich gweledigaeth

Nôl i'r brig


O fudd i’r cyhoedd

Dwedwch wrthym am effaith eich prosiect (canlyniadau’r prosiect) a’r manteision y bydd yn ei gynnig i bobl Cymru.

Yng nghynnig eich prosiect:
 • Dwedwch wrth am ganlyniadau eich prosiect. Beth fydd yn newid pe gallwch gyflawni’r prosiect?
 • Dwedwch wrthym sut bydd eich prosiect yn cyfrannu at sector y celfyddydau yng Nghymru. Dylech wneud hyn drwy ddangos sut mae eich prosiect yn cyd-fynd â’n blaenoriaethau ariannu ar gyfer Rhaglen Gyfalaf y Loteri. Gallwch ddarllen mwy am ein blaenoriaethau ariannu yn y Canllawiau Cyffredinol i Raglen Gyfalaf y Loteri, Cyngor Celfyddydau Cymru a’n Strategaeth Gyfalaf ar gyfer 2012-2017.
 • Disgrifiwch y bobl a fydd yn elwa o’ch prosiect a dwedwch wrthym sut byddant yn elwa. Er enghraifft:
  • A fydd eich prosiect o fudd i’r bobl sydd eisoes yn mwynhau’r gweithgarwch celfyddydol rydych yn ei gynnig, naill ai fel aelodau cynulleidfa neu fel cyfranogwyr?
  • A fydd eich prosiect yn helpu cynulleidfa ehangach i fwynhau’r gweithgarwch celfyddydol rydych yn ei gynnig, neu’n annog pobl i gymryd rhan nad ydynt, o bosibl, wedi gwneud hynny o’r blaen?
  • A fydd eich prosiect yn helpu ymarferwyr creadigol fel artistiaid a chrefftwyr i ddatblygu a chyflwyno eu gwaith?
 • Dwedwch wrthym sut bydd eich prosiect yn effeithio ar ansawdd y gwaith a faint o waith a wnewch.
 • Dwedwch wrthym sut byddwch yn sicrhau bod canlyniadau eich prosiect mor gynhwysol â phosibl drwy egluro sut rydych wedi ystyried anghenion pobl anabl a grwpiau eraill anodd eu cyrraedd.
 • Dwedwch wrthym sut byddwch yn marchnata canlyniadau eich prosiect i sicrhau bo cymaint â phosibl yn rhan o’ch gweithgarwch celfyddydol.
Rydym yn chwilio am:
 • Ddisgrifiad clir o ganlyniadau arfaethedig eich prosiect
 • I ba raddau’r ydych wedi dangos bod y canlyniadau y bwriadwch eu cyflawni yn gyraeddadwy
 • I ba raddau’r ydych wedi rhoi ystyriaeth briodol i faterion yn ymwneud â mynediad a Chydraddoldeb

Nôl i'r brig


Dangos eich cryfderau a’ch cynaliadwyedd

Dwedwch wrthym am eich sefydliad a sut y caiff ei reoli. Dangoswch i ni eich bod wedi ystyried effaith ariannol eich prosiect ar eich sefydliad.

Yng nghynnig eich prosiect:
 • Dwedwch wrthym am eich strwythurau rheoli a staffio, a sut y caiff eich sefydliad ei lywodraethu.
  • Pa sgiliau a phrofiadau y mae eich Bwrdd neu Bwyllgor Rheoli (neu gorff llywodraethu cyfatebol) yn ei gynnig i’r sefydliad?
 • Dangoswch i ni eich bod wedi ystyried effaith eich prosiect ar allu eich sefydliad i gyflawni ei weithgarwch arferol.
  • A ydych yn cymryd camau i gryfhau eich sefydliad wrth i chi gyflawni’r prosiect?
 • Dangoswch i ni fod eich sefydliad yng cadarn yn ariannol ac y caiff ei reoli’n dda
  • Dangoswch i ni eich bod wedi rhoi ystyriaeth lawn i oblygiadau ariannol eich prosiect:
  • Dangoswch eich bod yn gallu ymdopi ag unrhyw gostau rhedeg newydd, costau cynnal a chadw a chostau cylch oes sy’n gysylltiedig â’ch prosiect yn flynyddol. Sut ydych wedi cyfrifo’r costau hyn?
 • Dwedwch wrthym os yw eich asesiadau ariannol yn dangos y bydd eich prosiect yn cael effaith gadarnhaol ar gynaliadwyedd eich sefydliad. Er enghraifft, drwy gynhyrchu incwm, torri costau neu eich galluogi i weithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill.
 • Dwedwch wrthym os bydd eich prosiect yn galluogi mentrau newydd i gael eu cynnal neu’n eich helpu i ymateb i gyfleoedd newydd
 • Dwedwch wrthym os bydd eich prosiect yn helpu i wneud y mwyaf o gyfleoedd ariannu o ffynonellau eraill

Rhaid i chi gyflwyno eich Cynllun Busnes cyfredol i ategu’r adran hon yng nghynnig eich prosiect. Os nad oes gennych Gynllun Busnes cyfredol, dylech gyflwyno cyllidebau eich sefydliad ar gyfer y flwyddyn ariannol gyfredol a’r nesaf.

Cliciwch fan hyn i ddarllen mwy am atodiadau.

Rydym yn chwilio am:
 • I ba raddau’r ydych wedi dangos bod eich sefydliad yn cael ei rheoli’n dda ac yn sefydlog, ac mewn sefyllfa dda i ymgymryd â phrosiect cyfalaf
 • I ba raddau’r ydych wedi dangos bod eich sefydliad yn gadarn yn ariannol
 • I ba raddau’r ydych wedi ystyried yr effaith ariannol y gallai eich prosiect gael ar eich sefydliad

Nôl i'r brig

Cynllunio a rheoli prosiect llwyddiannus

Dwedwch wrthym am eich dull o weithredu’r prosiect. Dwedwch wrthym pwy fydd yn gyfrifol am ei reoli a’i gyflawni a sut byddwch yn cadw’r prosiect ar y trywydd iawn.

Yng nghynnig eich prosiect:
 • Dwedwch wrthym sut byddwch yn rheoli eich prosiect:
  • Pwy yn eich sefydliad sydd â chyfrifoldeb cyffredinol dros ei gyflawni?
  • A fyddwch yn gweithio gydag unrhyw rai y tu allan i’ch sefydliad i gyflawni’r prosiect? Os felly, dwedwch wrthym am eu rôl hwy a sut a pham y cawsant eu penodi.
  • Sut byddwch yn sicrhau bod eglurder o ran swyddogaethau a chyfrifoldebau os ydych yn cyflawni’r prosiect mewn partneriaeth, neu’n gweithio gydag un neu ragor o gontractwyr/cyflenwyr?
  • Dwedwch wrthym os oes gennych unrhyw brofiad o gyflawni prosiectau tebyg. Beth a ddysgoch o’r rhain y gallwch eu cymhwyso at eich prosiect nawr?
 • Dwedwch wrthym am amserlen eich prosiect a dangoswch ei fod yn gyraeddadwy
 • Dwedwch wrthym sut byddwch yn cadw’r prosiect ar y trywydd iawn:
  • Sut byddwch yn rheoli ac yn monitro cyllideb eich prosiect?
  • Sut byddwch yn rheoli tîm a chontractwr/contractwyr eich prosiect?
  • Sut byddwch yn monitro cynnydd eich prosiect ac yn adrodd ar hynny i’ch Bwrdd neu Bwyllgor Rheoli (neu gorff llywodraethu cyfatebol)?
 • Sut byddwch yn gwybod os bu eich prosiect yn llwyddiannus wedi iddo gael ei gwblhau?
Rydym yn chwilio am:
 • I ba raddau’r ydych wedi dangos y gallwch gyflawni a rheoli’r prosiect yn llwyddiannus, gan sicrhau y caiff ei gwblhau ar amser ac o fewn y gyllideb.
 • Pa mor dda’r ydych wedi dangos bod gan dîm eich prosiect y sgiliau a’r profiad sydd eu hangen.

Nôl i'r brig

Ariannu prosiect llwyddiannus

Dwedwch wrthym am gyllideb y prosiect a pha arian arall sydd ei angen arnoch er mwyn gallu cyflawni’r prosiect.

Yng nghynnig eich prosiect:
 • Dwedwch wrthym am unrhyw dybiaethau a wnaethoch er mwyn llunio cyllideb eich prosiect.
  • Pa dystiolaeth y gallwch ei darparu i ategu’r ffigurau yng nghyllideb eich prosiect?
 • Dwedwch wrthym am ba arian arall sydd ei angen arnoch ar gyfer eich prosiect:
  • O ble y daw?
  • A yw yn ei le?
  • Os nad yw wedi’i sicrhau, dwedwch wrthym am eich dull o godi arian a dangoswch y bydd wedi’i godi mewn pryd.

Gallwch ddarllen mwy am y costau y gallwn eu talu a’r rhai na allwn eu talu yn y Canllawiau Cyffredinol i Raglen Gyfalaf y Loteri, Cyngor Celfyddydau Cymru.

Mae’n rhaid i chi gyflwyno dadansoddiad llawn o’r costau adeiladau a dodrefnu gyda’ch cais.

Rydym yn chwilio am:
 • Gyllideb prosiect sydd yn seiliedig ar dybiaethau realistig ac sydd yn briodol i faint a math y prosiect a gyflawnir gennych
 • Pa mor llwyddiannus y buoch wrth godi arian a pha mor debygol ydyw y byddwch yn codi’r holl arian sydd ei angen ar eich prosiect, os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes.

Nôl i'r brig

Rheoli Risg

Dwedwch wrthym sut byddwch yn nodi, yn monitro ac yn rheoli risgiau sydd yn gysylltiedig â’ch prosiect

Yng nghynnig eich prosiect:
 • Dwedwch wrthym os ydych eisoes wedi nodi unrhyw risgiau
 • Dwedwch wrthym sut byddwch yn nodi ac yn rheoli risg drwy gydol y gwaith o gyflawni’r prosiect
 • Dwedwch wrthym pwy sydd yn gyfrifol am reoli risg ac am adrodd ar hyn i’ch Bwrdd neu Bwyllgor Rheoli (neu gorff llywodraethu cyfatebol).
Rydym yn chwilio am:
 • Dull cydlynol a strategol o ddadansoddi a rheoli risg.

Nôl i'r brig


Adran 3: Manylion yr Adeilad

Yn yr adran hon gofynnwn i chi roi rhywfaint o wybodaeth sylfaenol am yr adeilad a fydd yn elwa o’ch prosiect. Rhaid i chi ddangos hefyd eich bod wedi ystyried y gofynion statudol sydd yn berthnasol i’ch prosiect.

Statws yr adeilad

Mae’n bwysig eich bod yn dweud wrthym am eich prydles. Er mwyn bod yn gymwys i dderbyn cyllid, mae’n rhaid bod gennych o leiaf 25 mlynedd o brydles yn weddill.

Os yw’r adeilad ar brydles, mae’n rhaid i chi gael caniatâd y landlord i’r prosiect. Mae’n rhaid i chi gyflwyno cadarnhad ysgrifenedig o ganiatâd eich landlord gyda’ch gais, os yw’n berthnasol.

Os yw’r adeilad yn rhestredig, mae’n rhaid i chi ddweud wrthym p’un a yw’n Radd II, Gradd II* neu’n Radd I. Dylech drafod eich prosiect gyda’ch awdurdod cynllunio lleol a/neu CADW. Dylech ddweud wrthym fan hyn beth yw canlyniad y trafodaethau hynny. Bydd angen Caniatâd Adeilad Rhestredig ar unrhyw waith a fydd yn newid cymeriad adeilad rhestredig cyn gallu bwrw ymlaen â’r gwaith. Dwedwch wrthym fan hyn p’un a ydych wedi derbyn Caniatâd Adeilad Rhestredig, neu a ydych yn aros am benderfyniad.

Arolwg Strwythurol

Dwedwch wrthym os ydych wedi cynnal arolwg strwythurol o’ch adeilad wrth gynllunio a datblygu eich prosiect, a sut mae ei ganfyddiadau wedi effeithio ar eich prosiect.

Os ydych yn bwriadu cynnal arolwg strwythurol fel rhan o’ch prosiect, dwedwch wrthym fan hyn. Dangoswch sut byddwch yn gallu ymateb i’w ganfyddiadau.

Os nad ydych yn credu bod angen arolwg strwythurol ar gyfer eich prosiect, dwedwch pam.

Mae’n rhaid i chi gyflwyno copi o’ch arolwg strwythurol gyda’ch ffurflen gais, os yw ar gael.

Gofynion

Caniatâd Cynllunio

Dwedwch wrthym os oes angen caniatâd cynllunio ar eich prosiect. Dwedwch wrthym p’un a ydych wedi gwneud cais am ganiatâd cynllunio amlinellol neu lawn, a phryd rydych yn disgwyl cael penderfyniad. Os oes caniatâd cynllunio wedi’i roi, dwedwch wrthym am unrhyw amodau sydd ynghlwm wrtho.

Mae’n rhaid i chi gyflwyno copi o’ch caniatâd cynllunio gyda’ch ffurflen gais.

Asbestos

O dan Reoliadau Rheoli Asbestos 2012 (a ddisodlodd Reoliadau Rheoli Asbestos yn y Gwaith 2002), os ydych yn gyfrifol am gynnal a chadw safle annomestig, mae gennych "ddyletswydd i reoli" yr asbestos yno, i ddiogelu unrhyw un sy’n defnyddio’r safle neu’n gweithio yno rhag y peryglon i iechyd sydd ynghlwm wrth ddod i gysylltiad ag asbestos.

Os ydych eisiau gwneud unrhyw waith adeiladu neu gynnal a chadw yn y safle, neu ar beiriannau neu offer a allai gynnwys asbestos, mae angen i chi nodi’r asbestos, nodi pa fath ydyw a nodi ei gyflwr; asesu’r risgiau, a rheoli’r risgiau hyn.

Dylech ddweud wrthym sut byddwch yn ymdrin â’r "ddyletswydd i reoli" hon mewn perthynas â’ch prosiect.

Ceir rhagor o wybodaeth ar wefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch: www.hse.gov.uk/asbestos/regulations.htm

Nôl i'r brig


Adran 4: Manylion y Prosiect

Fan hyn rydym yn gofyn i chi roi rhywfaint o ffeithiau sylfaenol am eich prosiect. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon i’n helpu i fonitro beth sy’n digwydd ledled Cymru ac i adrodd ar effaith y cyllido a wnawn.

Dyddiadau’r Prosiect

Dylai eich prosiect gychwyn pan fyddwch yn disgwyl i’r costau ddechrau. Er enghraifft, wrth brynu offer, gallai’r prosiect gychwyn pan fydd yn rhaid i chi dalu blaendal. Ni allwn ariannu unrhyw weithgarwch sydd eisoes wedi digwydd.

Os byddwn yn dyfarnu grant i chi, byddwn yn defnyddio’r dyddiadau hyn i ofyn am wybodaeth gennych, fel adroddiadau ar gynnydd ac adroddiadau cwblhau. Os bydd dyddiadau eich prosiect yn newid, dwedwch wrthym cyn gynted â phosibl, a rhowch wybod i ni pam eich bod wedi gwneud y newidiadau hyn.

Ffurfiau Celfyddydol

Fan hyn, byddwn yn gofyn i chi ddweud wrthym, gan ddefnyddio canrannau, ynglŷn â’r ffurfiau celfyddydol sy’n gysylltiedig â’ch prosiect.

Felly os yw eich prosiect yn ymwneud yn llwyr â dawns (prynu llawr dawnsio cludadwy, er enghraifft), dylech roi 100% wrth ymyl dawns yn y rhestr a roddir.

Os yw eich prosiect yn ymwneud â mwy nag un ffurf gelfyddydol, bydd yn rhaid i chi amcangyfrif cystal â phosibl gyfrannau’r gwahanol ffurfiau celf sy’n berthnasol. Er enghraifft, os mai eich prosiect yw prynu offer goleuo newydd i theatr, meddyliwch am y rhaglen y byddwch yn ei chynnal a dwedwch wrthym am y gwahanol ffurfiau celfyddydol sy’n berthnasol. Efallai mai eich ateb fyddai rhywbeth fel: drama 50%, cerddoriaeth 40% adloniant theatr 10%.

Nôl i'r brig


Adran 5: Datganiad

Yn yr adran hon, gofynnwn i chi ddarllen rhywfaint o wybodaeth bwysig am ein cyfrifoldebau mewn perthynas â Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth. Mae’n bwysig eich bod yn gwybod sut bydd y wybodaeth a gyflwynwch yn cael ei defnyddio a’i storio gennym. Ac mae angen i chi wybod beth i wneud os ydych yn credu bod unrhyw elfen o’ch gwybodaeth yn fasnachol sensitif neu’n gyfrinachol.

Nôl i'r brig


Adran 6: Atodiadau

Mae’r dudalen hon yn caniatáu i chi lwytho dogfennau atodol ar gyfer eich cais, ac atodiadau yw’r enw a roddwn ar y rhain.

Mae rhai atodiadau y mae’n rhaid i chi eu cyflwyno gan eu bod yn rhan o’r asesiad. Ni fyddwn yn derbyn eich cais hebddynt. Dyma nhw:

 • Cyllideb eich prosiect (mae’n rhaid iddi fod ar ein Templed Cyllideb Prosiect wedi’i lawrlwytho)
 • Dadansoddiad manwl o’r costau adeiladu a dodrefnu/offer i ategu cyllideb eich prosiect
 • Briff y prosiect
 • Rhestr o offer i’w prynu ac unrhyw fanylion technegol
 • Eich cyfrifon blynyddol am y ddwy flynedd ariannol ddiwethaf
 • Eich Cynllun Busnes

Bydd hefyd yn rhaid i chi gyflwyno 3 set o luniadau/cynlluniau yn achos prosiectau adeiladu. Rhaid cyflwyno’r rhain ar ffurf copi caled a dylid eu labelu’n glir a’u hanfon i Gyngor y Celfyddydau. Mae’r cyfeiriad i’w weld ar y ffurflen gais. Os nad ydym yn derbyn eich lluniadau, ni chaiff eich cais ei asesu.

Gallwch ddarllen mwy am rai o’r atodiadau isod.

Bydd hefyd yn rhaid i chi gyflwyno eich Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal. Fel corff cyhoeddus mae’n rhaid i ni ddangos ein bod yn cydymffurfio â Dyletswydd Cydraddoldeb, sy’n rhwymedigaeth gyfreithiol sy’n llywodraethu ein gwaith. Mae angen i ni gasglu gwybodaeth er mwyn gallu mesur sut rydym yn cydymffurfio â’r ddyletswydd hon. Mae’r Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal yn ein helpu i wneud hyn, ond nid yw’n rhan o’n proses asesu ac ni fydd y staff sy’n ymwneud ag asesu eich cais yn ei gweld.

Nôl i'r brig

Cyllideb eich Prosiect

Rhaid i gyllideb eich prosiect gael ei chyflwyno ar ein Templed Cyllideb Prosiect.

Bydd y templed yn cyfrifo’r isgyfansymiau yn awtomatig ac yn helpu i sicrhau bod eich cyllideb yn gytbwys. Dylech lenwi’r blychau llwyd ar y daenlen, lle y bônt yn berthnasol. Os yw rhai o’r penawdau yn amherthnasol i’ch prosiect, gallwch eu gadael yn wag. Ni allwch newid y blychau gwyn. Defnyddiwch £ llawn yn unig.

Dylai cyllideb eich prosiect ddweud wrthym faint fydd eich prosiect yn costio (gwariant) a faint fyddwch yn derbyn i dalu amdano (incwm). Dylai incwm a gwariant eich prosiect fod yn gytbwys (yn hafal).

Byddwch yn casglu llawer o wybodaeth i’ch helpu i ddatblygu cyllideb eich prosiect. Ni fydd lle i’r holl fanylion hyn ar ein Templed Cyllideb Prosiect. Bydd hefyd yn rhaid i chi gyflwyno dadansoddiad manwl o’r costau adeiladu a dodrefnu/offer i ategu cyllideb eich prosiect.

Gwariant y Prosiect

Defnyddiwch y templed i roi crynodeb o faint fydd eich prosiect yn costio. Defnyddiwch y penawdau a roddir i ddangos i ni gostau pob eitem y byddwch yn talu amdanynt fel rhan o’ch prosiect.

Mae’n rhaid i’r costau a nodwch fod yn rhai cymwys. Gallwch ddarllen mwy am y costau y gallwn dalu amdanynt a’r costau na allwn dalu amdanynt yn y Canllawiau Cyffredinol ar Raglen Gyfalaf y Loteri, Cyngor Celfyddydau Cymru.

Gwaith adeiladu

Dwedwch wrthym beth yw cyfanswm cost unrhyw waith adeiladu. Efallai y byddwch eisiau rhannu hyn i becynnau gwahanol o waith, os byddwch yn defnyddio contractwyr gwahanol i ymgymryd â gwahanol elfennau o’r gwaith.

Rydym wedi rhoi lle ar y templed cyllideb prosiect i chi ddweud wrthym am gost 2 becyn o waith. Os bydd angen mwy o le arnoch, gallwch ddefnyddio’r adran "costau eraill" ar y templed.

Os ydych yn bwriadu talu £5,000 neu fwy i unrhyw unigolyn neu sefydliad / contractwr, bydd angen i chi eu penodi gan ddefnyddio proses ddewis gystadleuol. Byddwn yn gwirio i wneud yn siŵr eich bod wedi penodi pobl neu sefydliadau eraill (caffael) i weithio ar eich prosiect mewn modd priodol. Byddwn yn disgwyl i chi gyflwyno o leiaf tri dyfynbris gan gontractwyr gwahanol.

Os ydych yn bwriadu talu £30,000 neu fwy i unrhyw unigolyn neu sefydliad / contractwr, byddwn yn gofyn i chi gyflwyno adroddiad tendro sy’n dweud wrthym pam eich bod wedi dewis defnyddio’r contractwr hwnnw.

Os ydych eisoes wedi derbyn dyfynbrisiau neu dendrau at eich prosiect, dylech ddefnyddio’r amcangyfrifon hyn yn sail i gyllideb eich prosiect.

Offer

Dwedwch wrthym beth yw cost yr offer rydych eisiau prynu. Dylech rannu’r costau yn ôl eitemau unigol neu becynnau o eitemau. Mae pecyn yn golygu grŵp o eitemau’r ydych yn bwriadu eu harchebu oddi wrth un cyflenwr.

Dylai’r costau a nodwch yn nghyllideb eich prosiect gyd-fynd â dyfynbrisiau’r cyflenwyr y byddwch yn eu cyflwyno gyda’ch cais.

Rydym wedi rhoi lle ar y templed cyllideb prosiect i chi ddweud wrthym am gost 2 eitem neu 2 becyn o eitemau. Os bydd angen mwy o le arnoch, gallwch ddefnyddio’r adran ‘"costau eraill" ar y templed.

Ffioedd Proffesiynol

Dwedwch wrthym am unrhyw ffioedd proffesiynol y bydd angen i chi eu talu. Dylech ddweud wrthym, yn adran "Cynllunio a Rheoli Prosiect Llwyddiannus" eich cynnig, pam fod angen i chi dalu ffioedd proffesiynol. Os ydych yn bwriadu talu £5,000 neu fwy i unrhyw unigolyn neu sefydliad, bydd angen i chi eu penodi drwy ddefnyddio proses ddewis gystadleuol. Byddwn yn gwirio i wneud yn siŵr eich bod wedi penodi pobl neu sefydliadau eraill (caffael) i weithio gyda chi ar eich prosiect mewn modd priodol.

Gwerth cymorth mewn nwyddau

Gall hyn gynnwys gwaith gwirfoddolwr di-dâl, neu dir, adeiladau neu offer wedi’u rhoi. Nid ydym yn derbyn gostyngiadau a roddir gan gyflenwyr fel cyfraniad mewn nwyddau i’ch prosiect.

Dylech gyflwyno llythyr gyda’ch cais sy’n cadarnhau’r cymorth mewn nwyddau ac sy’n dangos gwerth y nwyddau neu’r gwasanaethau a roddir.

TAW

Os nad ydych wedi cofrestru at ddibenion TAW, dylech gynnwys TAW yng nghyllideb eich prosiect.

Os ydych wedi cofrestru at ddibenion TAW, dylai cyllideb eich prosiect gynnwys y TAW na allwch ei hawlio’n ôl yn unig (a elwir yn "TAW anadferadwy"). Dwedwch wrthym sut rydych wedi cyfrifo’r swm o TAW anadferadwy a nodwch yng nghyllideb eich prosiect.

Arian wrth gefn

Yn achos gwaith adnewyddu i adeiladau presennol, rydym yn argymell bod gennych arian wrth gefn sydd yn gyfwerth â 10% o gost y prosiect.

Costau eraill

Dwedwch wrthym am unrhyw gostau eraill y bydd yn rhaid i chi dalu fel rhan o’ch prosiect. Gallai hyn gynnwys ffioedd cynllunio a thaliadau statudol, arolwg asbestos, arolwg strwythurol a chostau gwerthuso.

Incwm y Prosiect

Defnyddiwch y templed i ddweud wrthym am yr incwm y byddwch yn ei ddefnyddio i dalu am y prosiect. Dylech ddweud wrthym beth yw enw pob partner ariannu, a ph’un a yw eu cyfraniad wedi’i gadarnhau neu a ydych yn y broses o ymgeisio amdano.

Unrhyw Arian Cyhoeddus Arall

Dwedwch wrthym fan hyn am unrhyw grantiau gan sefydliadau cyhoeddus, fel Llywodraeth Cymru, Awdurdod Lleol neu’r Undeb Ewropeaidd.

Cymorth mewn nwyddau

Dylai hyn fod yr un peth ag unrhyw gost mewn nwyddau a nodwch yn ffigurau gwariant eich prosiect.

Unrhyw Incwm Arall

Dwedwch wrthym fan hyn am unrhyw incwm arall a ddefnyddiwch i dalu am gost eich prosiect. Gall hyn gynnwys:

 • Eich arian eich hun (er, os ydych yn un o’n Sefydliadau Refeniw, ni all hwn ddod o’ch grant refeniw)
 • Incwm o godi arian, apeliadau cyhoeddus a rhoddion
 • Grantiau gan Ddosbarthwyr Loteri eraill
 • Grantiau gan ymddiriedolaethau a sefydliadau eraill

Nôl i'r brig

Eich Cynllun Busnes

Mae’n rhaid i chi gyflwyno copi o’ch cynllun busnes cyfredol. Os nad oes gennych gynllun busnes, dwedwch pam. Yn hytrach, dylech gyflwyno cyllidebau eich sefydliad ar gyfer y flwyddyn ariannol hon a’r flwyddyn ariannol nesaf.

Bydd eich cynllun busnes yn ein helpu i wybod mwy am eich sefydliad a’r gwaith a wnewch. Bydd yn dangos i ni eich bod wedi ystyried goblygiadau ariannol eich prosiect, dylai ddangos i ni eich bod yn ariannol gadarn cyn i’ch prosiect gychwyn, ac y byddwch yn parhau i fod yn ariannol gadarn wedi i’ch prosiect gael ei gwblhau.

Nôl i'r brig

Unrhyw Wybodaeth Ategol Arall

Gwyddwn fod prosiectau cyfalaf yn gymhleth, a bydd angen i wahanol fathau o brosiectau roi gwahanol ddarnau o wybodaeth i ni. Efallai y cewch fod angen i chi gyflwyno rhai o’r dogfennau canlynol i ategu eich cais:

 • Adroddiad(au) tendro
 • Dyfynbrisiau cyflenwyr / contractwyr
 • Llythyron sy’n cadarnhau unrhyw gymorth mewn nwyddau
 • Tystiolaeth o’r galw am eich prosiect
 • Arolwg strwythurol
 • Arolwg asbestos
 • Dogfennau caniatâd cynllunio
 • Caniatâd Adeilad Rhestredig
 • Caniatâd y landlord i fwrw ymlaen â’r prosiect

Os nad ydych yn siŵr pa wybodaeth sydd angen i chi ei chyflwyno gyda’ch cais, gofynnwch i ni.

Efallai y byddwch hefyd eisiau cyflwyno enghreifftiau o’ch gwaith creadigol neu brosiectau tebyg eraill a gwblhawyd gennych.

Nôl i'r brig


Cysylltu â Ni

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch i’ch helpu i lenwi eich cais ar-lein,

cysylltwch â ni:

Ffôn: 0845 8734 900 (cyfraddau lleol)

Ffôn testun: 029 2045 0123

Negeseuon testun: 07797 800 504 (eich cyfradd rwydwaith safonol yn unig a godir arnoch am negeseuon)

E-bost: ariannu@cyngorcelfyddydaucymru.org.uk

Gwefan: www.cyngorcelfyddydaucymru.org.uk

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245