Cyngor Celfyddydau Cymru | Nodiadau cymorth i ymgeisio am arian Rhaglen cyfalaf y Loteri: astudiaethau dichonoldeb

Nodiadau cymorth i ymgeisio am arian Rhaglen cyfalaf y Loteri: astudiaethau dichonoldeb

Cynnwys

Cyflwyniad

Adran 1: Ynglyn â’ch Sefydliad

Adran 2: Eich prosiect arfaethedig

Adran 3: Manylion yr Adeilad

Adran 4: Manylion y Prosiect

Adran 5: Datganiad

Adran 6: Atodiadau


Cyflwyniad

Croeso i'r Nodiadau Cyfalaf y Loteri: astudiaethau dichonoldeb. Y cam cyntaf wrth ddatblygu eich prosiect cyfalaf mawr yw ymgeisio am arian ar gyfer astudiaeth ddichonoldeb.

Bydd y nodiadau yn gymorth ichi wrth ymgeisio ar-lein.

Esboniwn sut i ymgeisio a darparu'r wybodaeth angenrheidiol.

Cewch wybod pam y gofynnwn am y wybodaeth a sut y defnyddiwn hi.

Ar y ffurflen gais ar-lein cewch esboniad byr am y wybodaeth angenrheidiol ym mhob adran. Yn y nodiadau hyn cewch ragor o ganllawiau am y wybodaeth fanwl sydd ei hangen.

Rhaid hefyd cyflwyno dogfennau ategol gyda'ch cais. Esboniwn am y rhain hefyd a sut i'w cyflwyno ar-lein.

Sut i ddefnyddio'r nodiadau

Gellid eu darllen ar eu pen eu hunain neu ddilyn y dolenni i weld adrannau penodol. Dylid eu darllen ochr yn ochr â'r Canllawiau Cyffredinol i Raglen Gyfalaf y Loteri, Cyngor Celfyddydau Cymru, a’n Strategaeth Gyfalaf ar gyfer 2012-2017.

"Eich prosiect', 'eich astudiaeth' a 'chanlyniadau'r prosiect"

Drwy'r nodiadau hyn soniwn am 'eich prosiect' sef y prosiect rydych wrthi'n ei ddatblygu.

'Eich astudiaeth' yw'r astudiaeth ddichonoldeb a wnewch os bydd eich cais yn llwyddiannus.

'Canlyniadau'r prosiect' yw'r hyn a ddigwydd os llwydda eich cais yn y cam adeiladu ac os digwydd y prosiect cyfalaf mawr.

Ymgeisio ar-lein

Dylai hyn fod yn hawdd. Ymrwymwn i fod yn hygyrch gan gynnig ffyrdd o ymgeisio sy'n agored i bawb.

Os na ellwch ymgeisio ar-lein, er enghraifft os ydych yn anabl neu os nad oes gennych hygyrchedd at gyfrifiadur, cysylltwch â ni. Cydweithiwn â chi i drefnu ffyrdd eraill o ymgeisio. Gallwn eich cefnogi os nad yw'r Gymraeg neu'r Saesneg yn iaith gyntaf ichi.

Wrth ymgeisio, cofiwch:

 • Gallwch lenwi eich cais mewn un sesiwn neu fesul darn ar wahanol adegau.
 • Gallwch lenwi'r adrannau mewn unrhyw drefn ond ni ellwch ei chyflwyno nes llenwi pob un.
 • A'r cais yn segur gennych am ddwy awr, cewch eich allgofnodi'n awtomatig. Os nad arbedasoch y gwaith, fe'i collir.

Rhaid ichi siarad ag un o'n swyddogion cyn ymgeisio. Dywedwn wrthych pwy yw'r swyddog cywir i chi.

Nid oes dyddiadau cau gan y rhaglen hon. Cyn gynted eich bod wedi trafod eich cais â swyddog, gellwch gyflwyno unrhyw bryd.

Nôl i'r brig


Adran 1: Eich sefydliad

Yma gofynnwn am wybodaeth sylfaenol am eich sefydliad.

Manylion cyswllt

Gofynnwn am dair set o fanylion cyswllt:

 • Cyfeiriad eich sefydliad (y brif swyddfa weinyddol neu'r pencadlys)
 • Cadeirydd eich bwrdd (neu'ch pwyllgor rheoli cyfatebol)
 • Y person sy'n awdurdodedig i drafod pob agwedd ar y cais ('y prif gyswllt') - â hwnnw y cysylltwn a rhaid ei fod yn awdurdodedig i lofnodi a chymeradwyo dogfennau ac ateb cwestiynau.

Os llwydda eich cais, anfonir y cynnig at y prif gyswllt. Ef fydd yn gyfrifol am anfon atom yr adroddiadau cynnydd a geisiwn ac adroddiad diweddu ar ôl i'r prosiect ddod i ben.

Dim ond y tro cyntaf ichi ymgeisio ar-lein y gofynnwn am y manylion hyn. Erys y manylion ar ffurflen eich ceisiadau yn y dyfodol ac os hoffech eu newid wedyn, cewch wneud â chroeso.

Eich gweithgaredd

Yn aml gofynnir inni am y math o sefydliadau a ariannwn a pha weithgarwch a wnânt. Cymorth inni ateb y cwestiynau hyn ac asesu eich cais fydd y wybodaeth a rowch.

Dim ond 500 gair y cewch eu hysgrifennu felly canolbwyntiwch ar yr hyn sy'n bwysig.

Nôl i'r brig


Adran 2: Eich prosiect arfaethedig

Yma manylwch ar eich prosiect a'ch astudiaeth. Yn hytrach na gofyn cwestiynau di-rif ichi, hoffem ichi lunio cynnig.

Mae 7 thema eang y mae'n rhaid i geisiadau'r Loteri fynd i'r afael â hwy:

 • Diwallu angen a nodir
 • Darparu prosiect o safon
 • Darparu budd i'r cyhoedd
 • Arddangos eich cryfderau a'ch cynaliadwyedd
 • Cynllunio a rheoli prosiect llwyddiannus
 • Ariannu prosiect llwyddiannus
 • Rheoli perygl

Bydd pob adran o'ch cynnig am un o'r themâu.

Rhowch y ffeithiau allweddol perthnasol yn yr adrannau. Dangoswch i ba raddau yr adlewyrcha eich prosiect a'ch astudiaeth y themâu. Isod gofynnwn am y wybodaeth angenrheidiol.

Nid oes uchafswm am yr hyn y gellwch ei ysgrifennu a sicrhewch y cynhwyswch bob elfen y gofynnwn amdani.

Rhowch dystiolaeth, lle gellwch, i ategu eich cais (tystlythyrau, tystiolaeth o'r galw, cefnogaeth i'ch prosiect). Gellwch atodi cyllideb a gwybodaeth ategol yn nes ymlaen. Cliciwch yma i ddarllen rhagor am atodiadau.

Blaenoriaethau ariannu

Defnyddiwn flaenoriaethau ariannu i dargedu ein buddsoddi a dewis rhwng ceisiadau. Dim ond ceisiadau sy'n adlewyrchu'n agos ein blaenoriaethau a ystyriwn.

Meddyliwch am sut maent yn gysylltiedig â chanlyniadau eich prosiect ac nid â'r astudiaeth ei hun.

Darllenwch ragor amdanynt yn ein Canllawiau Cyffredinol ar Raglen Gyfalaf y Loteri, Cyngor Celfyddydau Cymru, a’n Strategaeth Gyfalaf ar gyfer 2012-2017.

Sut y defnyddiwn eich cynnig prosiect

Gwyddom y bydd y galw yn uchel ac y bydd cynigion da na allwn eu hariannu.

Penderfynwn ar eich cais drwy graffu ar y wybodaeth yno ac ystyried pa mor dda yr adlewyrchasoch yno y themâu eang. Darllenwch ragor am hyn yn ein Canllawiau Cyffredinol.

Wrth benderfynu ar eich cais, ystyriwn pa mor dda y diwellwch ein blaenoriaethau ariannu.

Diwallu angen a nodir

Manylwch ar eich prosiect a pham y mae eisiau astudiaeth ddichonoldeb.

Yn eich cais:
 • Disgrifiwch eich prosiect. Dywedwch pam y mae eisiau astudiaeth:
  • Beth yw'r sbardun?
  • Beth yw'r cyfle a nodasoch?
  • Pa ddewisiadau a gloriannwch yn eich astudiaeth?
  • Pa ragdybiaethau a brofwch?
 • Pam y gwedda eich prosiect ag amcanion eich sefydliad?
  • Pam y mae'n briodol i'ch sefydliad chi gynnal y prosiect hwn?
  • Sut asesa eich astudiaeth a allai gynyddu neu wella'r hyn a wnewch ar hyn o bryd?
 • Pam y mae eisiau'r prosiect?
  • A oes gennych unrhyw dystiolaeth ar hyn o bryd am y galw?
  • Sut nodwch a phrofwch yr angen am eich prosiect?
  • Â phwy yr ymgynghorwch?
  • A yw'ch prosiect yn rhan o gynllun strategol (e.e. cynllun adfywio'r awdurdod lleol)?

Rhaid i chi gyflwyno unrhyw waith blaenorol a wnaethoch ar hyn.

Gellwch hefyd gyflwyno dogfennau eraill sy'n ategu'r angen am y prosiect. Cliciwch yma i ddarllen rhagor am atodiadau.

Chwiliwn am y canlynol:

 • I ba raddau y dangosasoch yr angen am eich astudiaeth

Nôl i'r brig

Darparu prosiect o safon

Beth a wnewch i sicrhau bod eich astudiaeth yn addas i'w phwrpas ac o safon? Disgrifiwch weledigaeth eich prosiect. Beth yr hoffech ei gyflawni?

Yn eich cais:
 • Soniwch am nodau ac amcanion eich astudiaeth. Sut y cytunasoch ar y rhain?
 • Sut y sicrhewch astudiaeth o safon?
  • Beth a wnaethoch i sicrhau y cyflawna eich astudiaeth anghenion eich sefydliad a bod yn addas i'w phwrpas ?
 • Sut y cytunwch (yn rhan o'r astudiaeth ei hun) ar y weledigaeth?
 • Sut y sicrhewch y dengys yr astudiaeth ei bod yn:
  • hyfyw'n dechnegol
  • hyfyw'n ariannol
  • addas i'w phwrpas
  • hygyrch i bobl anabl
  • cynaliadwy'n amgylcheddol
 • Sut a pham y dewisasoch eich tîm proffesiynol (fel arfer, pensaer ac ymgynghorydd busnes) neu sut y gwnewch hyn pan ddaw'r amser i'w wneud?

Rhaid cyflwyno brîff eich astudiaeth.

Rhaid penodi drwy broses ddethol gystadleuol unrhyw un neu sefydliad a gaiff £5,000 neu ragor am weithio ar eich astudiaeth.

Chwiliwn am y canlynol:
 • Amcanion clir, addas a chyraeddadwy i'ch astudiaeth y cytunodd pob un o'ch rhanddeiliaid arnynt
 • I ba raddau y dangosasoch y darparwch astudiaeth o safon a ddiwalla ein gofynion

Nôl i'r brig

Darparu budd i'r cyhoedd

Gwyddom mai cyfyng fydd y budd cyhoeddus sy'n deillio o astudiaeth ddichonoldeb, ond ymhelaethwch am effaith bosibl eich prosiect (canlyniadau a buddion i bobl Cymru).

Yn eich cais:
 • Disgrifiwch ganlyniadau posibl eich prosiect a'r buddion y gobeithiwch eu cyflawni. Beth a newidir os cyflawnwch eich prosiect?
 • Sut y cyfranna at sector celfyddydau Cymru? Dangoswch sut y gwedda â blaenoriaethau ariannu'r rhaglen. Darllenwch ragor amdanynt yn ein Canllawiau Cyffredinol i Raglen Gyfalaf y Loteri, Cyngor Celfyddydau Cymru a’n Strategaeth Gyfalaf ar gyfer 2012-2017.
 • Disgrifiwch y bobl a gaiff fudd posibl o'ch prosiect a pha fudd a gânt. Er enghraifft:
  • A fydd o fudd i'r bobl sy'n mwynhau'r celfyddydau a ddarparwch yn barod (yn aelodau o'r gynulleidfa neu'n ymgyfranogwyr)?
  • A fydd o gymorth i gynulleidfa ehangach fwynhau'r celfyddydau a ddarparwch neu annog pobl i ymgyfranogi am y tro cyntaf?
  • A fydd o gymorth i ymarferwyr creadigol megis artistiaid a chrefftwyr ddatblygu a chyflwyno eu gwaith?
 • Sut effeithia ar ansawdd a maint eich gwaith presennol?
 • Sut archwilia'r rhagdybiaethau sydd gennych am y budd cyhoeddus a ddaw o'ch prosiect
Chwiliwn am y canlynol:
 • Disgrifiad clir o'r canlyniadau posibl
 • I ba raddau y dangosasoch yr archwilir y canlyniadau yn eich astudiaeth

Nôl i'r brig

Arddangos eich cryfderau a'ch cynaliadwyedd

Disgrifiwch eich sefydliad a sut y rheolir ef. Profwch eich bod wedi ystyried effaith ariannol eich prosiect ar eich sefydliad.

Yn eich cais:
 • Disgrifiwch eich rheolaeth a strwythur eich staff a sut y llywodraethir eich sefydliad.
  • Pa sgiliau a phrofiadau sydd gan eich bwrdd neu bwyllgor rheoli (neu gorff cyfatebol)?
 • Profwch eich bod wedi ystyried yr effaith ar gynhwysedd eich sefydliad i gyflawni ei weithgarwch arferol.
  • Beth a wnewch i gryfhau eich sefydliad yn ystod yr astudiaeth?
 • Profwch y rheolir eich sefydliad yn dda a'i fod yn wydn yn ariannol
 • Profwch sut yr ystyria eich astudiaeth yn llawn oblygiadau ariannol y prosiect, megis costau gydol oes a goblygiadau refeniw
 • Dangoswch sut yr asesa a gaiff eich prosiect effaith gadarnhaol ar gynaliadwyedd eich sefydliad. Er enghraifft, drwy gynhyrchu incwm, torri costau neu alluogi gwaith partneriaeth â sefydliadau eraill.
 • Dangoswch sut yr archwilia bosibiliadau mwyafu cyfleoedd arian refeniw o ffynonellau eraill

Rhaid cyflwyno eich cynllun busnes cyfredol i ategu'r adran hon. Wedyn gallwn ddeall yn well y cyd-destun. Os nad oes gennych gynllun busnes, cyflwynwch gyllidebau eich sefydliad am y flwyddyn ariannol bresennol a'r nesaf.

Cliciwch yma i ddarllen rhagor am atodiadau.

Chwiliwn am y canlynol:

 • I ba raddau y dangosasoch fod eich sefydliad wedi'i reoli'n dda, yn sefydlog a gall ymgymryd â phrosiect cyfalaf
 • I ba raddau y dangosasoch fod eich sefydliad yn wydn yn ariannol
 • I ba raddau y dangosasoch yr ystyria eich astudiaeth effaith ariannol bosibl eich prosiect ar eich sefydliad

Nôl i'r brig

Cynllunio a rheoli prosiect llwyddiannus

Disgrifiwch sut yr ewch ati i greu eich astudiaeth. Pwy fydd yn gyfrifol am ei rheoli a'i darparu a sut y sicrhewch y cyrraedd diwedd ei thaith.

Yn eich cais:
 • Sut rheolwch eich astudiaeth?
  • Pwy yn eich sefydliad fydd yn gyfrifol yn gyffredinol amdani ?
  • A weithiwch gyda phobl y tu allan i'ch sefydliad i ddarparu eich astudiaeth? Os felly, disgrifiwch eu swyddogaeth a pham y penodwyd hwy.
 • A oes gennych unrhyw brofiad o ddarparu prosiectau tebyg? Beth a ddysgasoch o'r rhain sy'n berthnasol i'r astudiaeth hon?
 • Beth yw'ch amserlen ddiweddu ac a yw'n gyraeddadwy?
 • Sut y sicrhewch y glyna'r astudiaeth at yr amserlen?
  • Sut y rheolwch a monitro eich cyllideb?
  • Sut y rheolwch dîm eich prosiect?
  • Sut y monitrwch gynnydd eich astudiaeth ac adrodd hyn wrth eich bwrdd?
 • Ar ôl gorffen yr astudiaeth, sut y gwyddoch y bu'n llwyddiannus?
Chwiliwn am y canlynol:
 • I ba raddau y dangosasoch y gellwch ddarparu'n llwyddiannus yr astudiaeth gan sicrhau y digwydd yn brydlon gan lynu at y gyllideb.
 • I ba raddau y dangosasoch fod gan dîm eich prosiect y sgiliau a'r profiad angenrheidiol.

Nôl i'r brig

Ariannu prosiect llwyddiannus

Disgrifiwch gyllideb eich astudiaeth a'r arian arall y bydd yn rhaid ichi ei godi cyn ei chynnal

Yn eich cais:
 • Nodwch unrhyw ragdybiaethau a wnaethoch i lunio eich cyllideb.
  • Pa dystiolaeth y gellwch ei darparu i gefnogi ffigurau eich cyllideb?
 • Disgrifiwch yr arian arall sydd arnoch ei angen i gynnal yr astudiaeth:
  • O ble y daw?
  • A yw eisoes gennych?
  • Os nad yw, disgrifiwch sut ewch ati i godi'r arian a phrofi y daw mewn pryd.
 • Os gwyddoch yn awr gost gyfalaf eich prosiect, beth ydyw?
 • Os gwyddoch yn awr am unrhyw ffynonellau ariannu eraill a allai gyfrannu at gost gyfalaf eich prosiect, soniwch.
 • Profwch sut yr ystyria eich astudiaeth gost gyfalaf amlinellol eich prosiect a sut ewch ati i godi arian.

Darllenwch ragor am y costau y gallwn eu talu a'r rhai na allwn eu talu yng Canllawiau Cyffredinol i Raglen Gyfalaf y Loteri, Cyngor Celfyddydau Cymru.

Chwiliwn am y canlynol:
 • Cyllideb realistig a phriodol i raddfa a math eich prosiect
 • Pa mor llwyddiannus y buoch wrth godi arian a pha mor debygol ydyw y codwch yr holl arian angenrheidiol os nad ydych eisoes wedi'i wneud.

Nôl i'r brig

Rheoli perygl

Sut nodwch, monitro a rheoli peryglon cysylltiedig â'ch astudiaeth?

Yn eich cais:
 • Nodwch unrhyw beryglon hysbys
 • Sut nodwch a rheoli peryglon drwy gydol yr astudiaeth?
 • Pwy sy'n gyfrifol am reoli perygl ac adrodd ar hyn i'ch bwrdd?
Chwiliwn am y canlynol:
 • Ffordd gydlynol a strategol o fynd ati o ran dadansoddi a rheoli perygl.

Nôl i'r brig


Adran 3: Manylion yr adeilad

Yma gofynnwn am wybodaeth sylfaenol am yr adeilad a gaiff fudd o'ch prosiect, os ydych wedi'i nodi. Rhaid profi eich bod wedi ystyried gofynion statudol eich prosiect.

Statws yr adeilad

Os na ddewisasoch yr adeilad eto, sut y cloriannwch ddewisiadau yn eich astudiaeth?

Os nad chi sy'n berchen ar yr adeilad, dywedwch am y brydles. I fod yn gymwys i gael arian, rhaid bod gennych o leiaf bum mlynedd ar hugain sy'n weddill arni.

Os oes gennych brydles, rhaid bod gennych ganiatâd y landlord i gynnal eich prosiect. Rhaid cyflwyno cadarnhad ysgrifenedig o'i ganiatâd gyda'ch cais.

Os rhestrir yr adeilad, dywedwch a yw'n Radd II, II* neu I. Trafodwch eich prosiect gyda'ch awdurdod cynllunio lleol a/neu GADW. Nodwch ffrwyth y trafodaethau yma a sut yr ystyriwch ef yn eich astudiaeth.

Arolwg strwythurol

A gawsoch un neu a gewch un yn rhan o'ch astudiaeth? Dangoswch sut y gallwch ymateb i'w ganlyniadau.

Os nad oes angen arolwg strwythurol ar hyn o bryd, esboniwch pam. A ymgymerwch ag arolwg yn nes ymlaen?

Cyflwynwch gopi o'r arolwg os oes un ar gael.

Gofynion

Caniatâd cynllunio

A oes ar eich prosiect angen caniatâd cynllunio? A ymgeisiasoch am ganiatâd amlinellol neu lawn a phryd disgwyliwch benderfyniad? Os cawsoch y caniatâd, nodwch unrhyw amodau.

Cyflwynwch gopi o'r caniatâd os oes un ar gael.

Nôl i'r brig


Adran 4: Manylion y prosiect

Yma gofynnwn am wybodaeth sylfaenol am eich astudiaeth a'ch prosiect a defnyddiwn honno i fonitro'r hyn sy'n digwydd ledled Cymru ac adrodd ar effaith ein hariannu.

Dyddiadau'r Prosiect

Beth yw'r dyddiad dechrau gweithio ar eich astudiaeth? Digwydd hyn pan ddisgwyliwch fynd i gost. Er enghraifft, wrth brynu offer, gallai dechrau eich prosiect fod pan dalwch flaendal.

Ni allwn ariannu gweithgarwch a ddigwyddodd eisoes.

Os rhoddwn grant, defnyddiwn y dyddiadau hyn i ofyn am wybodaeth megis cynnydd a diweddu. Os newidia'r dyddiadau, dywedwch wrthym cyn gynted â phosibl gan esbonio pam.

Cyfanswm cost y prosiect

Yma ceisiwn gyfanswm cost eich astudiaeth ac nid amlinelliad cost cyfalaf eich prosiect.

Celfyddyd

Yma defnyddiwch ganrannau i ddisgrifio'r celfyddydau cysylltiedig â'ch prosiect.

Felly os yw'ch prosiect yn ddawns yn unig, rhowch yn y rhestr 100% ar bwys 'dawns'.

Os oes rhagor nag un gelfyddyd yn eich prosiect, ceisiwch eich gorau glas i nodi canran y wahanol rai. Er enghraifft, os yw'ch prosiect i ddatblygu theatr, meddyliwch am y rhaglen ei hun. Rhyw ateb tebyg i hwn a gewch: drama 50%, cerddoriaeth 40%, adloniant theatr 10%.

Nôl i'r brig


Adran 5: Datganiad

Yma rhaid ichi ddarllen gwybodaeth bwysig am ein cyfrifoldebau diogelu data a rhyddid gwybodaeth. Mae'n bwysig ichi ddeall sut y defnyddiwn a chadw'r wybodaeth a rowch. Rhaid ichi wybod hefyd beth i'w wneud os yw'ch gwybodaeth yn fasnachol sensitif neu'n gyfrinachol.

Nôl i'r brig


Adran 6: Atodiadau

Ar y tudalen hwn o'r ffurflen gellwch lanlwytho dogfennau ategol ('atodiadau').

Defnyddiwn rai atodiadau i'ch asesu a rhaid ichi eu cyflwyno hwy. Ni dderbyniwn eich cais hebddynt:

 • Cyllideb eich astudiaeth (ar ein Templed Cyllideb Prosiect y gellid ei lawrlwytho)
 • Brîff am eich astudiaeth
 • Eich cyfrifon blynyddol am y ddwy flynedd ariannol diwethaf
 • Eich cynllun busnes

Gellwch ddarllen rhagor am rai o'r rhain isod.

Rhaid cyflwyno Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal. A ninnau'n gorff cyhoeddus, rhaid inni ddangos ein bod yn cydymffurfio â'r ddyletswydd gydraddoldeb sy'n ymrwymedigaeth gyfreithiol sy'n llywodraethu ein gwaith. Mae arnom angen casglu gwybodaeth i fesuro pa mor dda y cydymffurfiwn â'r ddyletswydd hon. Cymorth felly yw'r ffurflen ond nid yw'n rhan o'n proses asesu ac ni wêl y staff hi wrth brosesu eich cais.

Rhowch enw eich sefydliad a'ch prosiect yn enw'r ffeiliau a atodwch.

Nôl i'r brig

Cyllideb eich prosiect

Rhaid i gyllideb eich prosiect gael ei chyflwyno ar ein Templed Cyllideb Prosiect.

Cynhyrcha'r templed is-gyfansymiau'n awtomatig ichi gan sicrhau y mantolir y gyllideb. Dylech lenwi'r blychau llwydion ar y daenlen, lle bo'n briodol. Gadewch yn wag y rhai amherthnasol. Ni ellid newid blychau gwynion Defnyddiwch bunnau llawn yn unig.

Dylai eich cyllideb ddweud wrthym gost eich astudiaeth (gwariant) a faint a gewch i dalu amdani (incwm). Dylai'r incwm fod yr un peth â'r gwariant.

Gwariant y prosiect

Defnyddiwch y templed i ddweud wrthym gost eich astudiaeth. Defnyddiwch y penawdau i ddangos cost popeth a brynwch i orffen eich astudiaeth.

Rhaid i'r costau fod yn gymwys. Darllenwch ragor am y costau y gallwn eu talu a'r rhai na allwn eu talu yng Nghanllawiau Cyffredinol i Raglen Gyfalaf y Loteri, Cyngor Celfyddydau Cymru.

Ffioedd proffesiynol

Dywedwch am y ffioedd proffesiynol a dalwch. Gadawsom le ichi ddweud am gost pensaer, ymgynghorydd busnes a dau weithiwr proffesiynol. Os nad oes digon o le, defnyddiwch yr adran 'costau eraill' o'r templed.

Yn yr adran 'Cynllunio a rheoli prosiect llwyddiannus', dywedwch am eich cynnig a pham y mae'n rhaid ichi gael mewnbwn oddi wrth weithwyr gwahanol.

Rhaid penodi drwy broses ddethol gystadleuol unrhyw un neu sefydliad a dalwch £5,000 neu ragor iddynt. Gwnawn yn siŵr eich bod wedi penodi pobl a sefydliadau (caffael) yn briodol.

Darllenwch ein Canllawiau ychwanegol: prosiectau cyfalaf mawrion i sicrhau y deallwch sut y gall eich penderfyniadau caffael yn awr effeithio ar eich prosiect yn nes ymlaen.

Gwerth cefnogaeth mewn nwyddau

Gall hyn gynnwys gwaith gwirfoddolwr di-dâl, rhoi tir, adeiladau neu offer. Ni dderbyniwn fod gostyngiadau a roddir gan gyflenwyr yn gyfraniad mewn nwyddau i'ch prosiect.

Dylech gyflwyno llythyr gyda'ch cais i gadarnhau'r gefnogaeth mewn nwyddau a dangos gwerth y nwyddau neu'r gwasanaethau.

TAW

Os nad ydych yn gofrestredig ar gyfer TAW dylech gynnwys TAW yng nghyllidebau eich cyllideb.

Os ydych yn gofrestredig ar gyfer TAW, dylai cyllideb eich astudiaeth gynnwys TAW ond y math na ellir ei hawlio'n ôl yn unig ('TAW anadenilladwy'). Esboniwch sut y cawsoch swm y DAW anadenilladwy a gynwysasoch yn eich cyllideb.

Arian wrth gefn

Am astudiaethau argymhellwn arian wrth gefn dim rhagor na 5% o gost yr astudiaeth.

Costau eraill

Nodwch unrhyw gostau y mae'n rhaid eu talu i orffen eich astudiaeth.

Incwm y prosiect

Defnyddiwch y templed i ddisgrifio'r incwm a ddefnyddiwch i dalu am eich astudiaeth. Nodwch enw pob partner ariannu ac a yw eu cyfraniadau wedi'u cadarnhau neu os ydych o hyd yn y broses o'u ceisio.

Arian cyhoeddus arall

Yma soniwch am unrhyw grantiau gan sefydliadau cyhoeddus megis Llywodraeth Cymru, awdurdod lleol neu'r Undeb Ewropeaidd.

Cefnogaeth mewn nwyddau

Dylai hyn fod yr un gost mewn nwyddau a gynwysasoch yn eich ffigyrau gwariant.

Incwm arall

Yma dywedwch am unrhyw incwm arall a ddefnyddiwch i dalu am gost eich astudiaeth. Gall gynnwys:

 • Eich arian eich hun (ond os ydych yn sefydliad refeniw gennym ni ellwch ddefnyddio eich grant refeniw)
 • Incwm o godi arian, apêl gyhoeddus a rhoddion
 • Grantiau gan ddosbarthwyr eraill y Loteri
 • Grantiau gan ymddiriedolaethau a sefydliadau eraill

Nôl i'r brig

Eich cynllun busnes

Rhaid cyflwyno copi o'ch cynllun busnes cyfredol. Os nad oes un gennych, esboniwch pam. Yn lle, cyflwynwch gyllidebau eich sefydliad am y flwyddyn ariannol bresennol a'r nesaf.

Bydd eich cynllun busnes yn fodd inni ddeall yn well eich sefydliad, eich gwaith a'ch cyd-destun.

Nôl i'r brig

Gwybodaeth ategol arall
 • Gwyddom fod prosiectau cyfalaf yn gymhleth a bydd angen i rai ddarparu gwybodaeth wahanol. Efallai y bydd arnoch angen cyflwyno rhai o'r dogfennau hyn i ategu eich cais:
 • Gwaith cyn yr astudiaeth ddichonoldeb
 • CVau ymgynghorwyr (os penodwyd rhai)
 • Llythyrau sy'n cadarnhau unrhyw gefnogaeth mewn nwyddau
 • Tystiolaeth o'r galw am eich prosiect
 • Arolwg strwythurol
 • Dogfennau caniatâd cynllunio
 • Caniatâd adeilad rhestredig
 • Caniatâd eich landlord i fwrw ymlaen â'r prosiect

Os na wyddoch beth i'w atodi, siaradwch â ni.

Efallai yr hoffech gyflwyno enghreifftiau o'ch gwaith creadigol neu brosiectau tebyg eraill a wnaethoch.

Nôl i'r brig


Cysylltu â Ni

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch i’ch helpu i lenwi eich cais ar-lein, cysylltwch â ni:

Ffôn: 0845 8734 900 (cyfraddau lleol)

Ffôn testun: 029 2045 0123

Negeseuon testun: 07797 800 504 (eich cyfradd rwydwaith safonol yn unig a godir arnoch am negeseuon)

E-bost: ariannu@cyngorcelfyddydaucymru.org.uk

Gwefan: www.cyngorcelfyddydaucymru.org.uk

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245