Cyngor Celfyddydau Cymru | Nodiadau Cymorth i'r Cyllideb Prosiect - Unigolion

Nodiadau Cymorth i'r Cyllideb Prosiect - Unigolion

Cyllideb y prosiect

Rhaid lawrlwytho ein templed cyllidebol a chyflwyno eich cyllideb ar hwnnw. Mae'n daenlen Excel ('.xls').

Os nad oes gennych Excel, mae llawer o feddalwedd arall sy'n gweithio'n dda gyda PC a Mac e.e. Open Office cyn belled â'ch bod yn arbed ffeiliau ".ods" yn rhai ".xls" cyn ichi eu lanlwytho. Dim ond enghraifft yw hon; ni allwn dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw feddalwedd y gosodwch ar eich cyfrifiadur neu ei lawrlwytho o wefan arall.

Mae'n hawdd lawrlwytho ein templed cyllidebol. Arbedwch ef i'ch ffolder. Rhowch eich enw ac un y prosiect yn enw'r ffeil newydd.

Mae gan y templed cyllidebol dudalennau (neu dabiau) i'ch incwm a'ch gwariant, tudalen crynhoi a rhestr wirio. Mae hefyd fformiwlâu i greu is-gyfanswm, cynnig awgrymiadau defnyddiol a sicrhau bod eich cyllideb yn mantoli.

Mae rhai o flychau'r daenlen yn llwyd - gallwch deipio ynddynt. Mewn blychau eraill mae cwymplen. Ni ellir newid y blychau gwynion.

Darllenwch y nodiadau cyn llenwi'r templed.

Gwirio bod eich costau'n gymwys

Wrth lunio eich cyllideb, ystyriwch pa gostau a dalwn a pha rai na thalwn. Galwn y rhain yn gostau cymwys neu gostau anghymwys.

Ni all yr un rhestr fod yn gyflawn, ond gofynnir inni pa fath o gostau allai fod yn gymwys:

 • Dyma enghreifftiau o gostau cymwys: eich ffi i gynnal y prosiect, ffioedd staff y prosiect neu artistiaid ar eu liwt eu hunain a gyflogwch, a chostau hyfforddiant, cynhyrchu (gan gynnwys deunyddiau), teithio, marchnata, cyfieithu, ymgysylltu â'r cyhoedd (e.e. datblygu cynulleidfa), gwneud y prosiect yn fwy cynhwysol a hygyrch megis perfformiadau â chyfieithiad i'r Arwyddeg
 • Ystyriwn hefyd offer cyfalaf penodol i brosiectau a gellir defnyddio hyd at £2,000 o'ch grant yn gyfraniad tuag at hyn. Rhaid ichi ddangos sut y defnyddiwch yr offer yn ystod ac ar ôl eich prosiect. Rhaid ichi hefyd ddarparu copïau o dderbynebau cyn y gallwn eich talu
 • I geisiadau datblygu busnes a'r farchnad, ystyriwn hyd at £1,000 i gostau gwefan a bod yn westai ar wefan. Rhaid ichi ddangos sut y defnyddiwch hyn yn ystod ac ar ôl eich prosiect
 • Gwyddom fod angen rheolaeth dda ar brosiectau da, ond rydym hefyd yn awyddus i weld gymaint o arian â phosibl yn mynd tuag at weithgarwch artistig. Felly ystyriwn hyd at 20% o gyfanswm cost gymwys y prosiect ar gyfer gweinyddu a gorbenion sy’n uniongyrchol ymwneud â chyflawni’r prosiect. Bydd arnom angen manylion llawn y costau hyn
 • Hefyd, bydd arnom angen dadansoddiad o unrhyw gostau sy’n ffurfio mwy na 5% o gyfanswm cost gymwys y prosiect.

Ac yn ogystal, y rheiny nad ydynt yn gymwys:

 • Mae enghreifftiau o gostau anghymwys yn cynnwys: cyfrifeg, bwyd, lluniaeth, lletygarwch, gwobrau, gweithgareddau codi arian, lansio, crysau-T hyrwyddol a nwyddau eraill, rhoddion megis blodau, tân gwyllt neu byrotechneg arall
 • Ac nid ystyriwn unrhyw gostau a dalasoch eisoes neu rydych wedi cytuno i’w talu cyn inni gael eich derbyniad o’ch grant wedi’i lofnodi.

A yw'ch arian partneriaeth neu gyfatebol yn gymwys?

Cynigiwn ein harian yn ganran benodol o gyfanswm cost gymwys y prosiect. Disgwyliwn ichi gynhyrchu neu ddarparu'r gweddill ar ffurf arian partneriaeth. Gelwir hwn yn arian cyfatebol.

Mae hwn yn ofyniad gan y Loteri Genedlaethol, ond credwn fod arian partneriaeth hefyd yn dangos cadernid a photensial syniad am brosiect. Golyga y rhanna unigolion, sefydliadau neu bartneriaid ariannu eraill ryw ymrwymiad i nodau ac amcanion eich prosiect, a’u bod yn barod i fuddsoddi arian ynddo. Golyga hefyd y gallant rannu'r perygl ariannol.

Y canrannau hyn, wrth gwrs, yw'r uchafsymiau. Dylai 10% o leiaf ddod o ffynhonnell (nad y ni), ond canran isaf yw hon a hoffem eich gweld yn codi rhagor o arian. Disgwylir i chi sicrhau'r cyfraniadau ariannol mwyaf posibl gan bartneriaethau eraill, gan gynnwys incwm a enillir. Hoffem hefyd ariannu prosiectau ar y cyd yn hytrach na bod yn unig ariannwr. Po fwyaf yw’r arian partneriaeth a gewch, cryfaf fydd eich prosiect. Hefyd gallwn ddosbarthu ein harian yn ehangach ac ariannu rhagor o brosiectau.

Gall arian partneriaeth neu gyfatebol gynnwys:

 • Eich arian eich hun, ond rhaid i'r arian ddod o ffynhonnell arall ac nid y ni a'r Loteri
 • Cyfraniadau arian gan bartneriaid eraill yn y prosiect (e.e. ffioedd)
 • Incwm a enillir (tocynnau neu werthiant arddangosfa)
 • Grantiau gan sefydliadau eraill (rhaid i o leiaf 10% ddod o ffynhonnell arall ac nid y Loteri)
 • Cyfraniadau mewn nwyddau hyd at 10% o gyfanswm cost gymwys y prosiect (e.e. lle ymarfer a gyfrennir, amser gwirfoddoli, benthyg offer) sy'n gymwys (dan arian partneriaeth) ond ni allant ddod o'ch adnoddau eich hun. Nid yw gostyngiadau cyflenwyr yn gymwys. Rhaid darparu tystiolaeth ysgrifenedig o bob cyfraniad mewn nwyddau (gellwch eu lanlwytho yn adran 5).

Llenwi cyllideb eich prosiect

Tudalen 1 – mantolen

Rhowch eich enw, teitl y prosiect a swm y grant (mewn punnau) a geisiwch - dyna'r cyfan. Diwedderir y ffigyrau eraill yn awtomatig.

Tudalen 2 – incwm

Rhowch fanylion o'r holl incwm a dâl am eich prosiect, dan y penawdau perthnasol. Dywedwch pa ffynonellau incwm sy'n gadarn a pha rai nad ydynt eto. Enwch bob partner ariannu. Defnyddiwch bunnau llawn yn unig. Os oes arnoch angen llinellau ychwanegol, defnyddiwch adran is y tudalen a dewiswch bennawd incwm/gwariant i bob llinell.

Cais am grant oddi wrthym

 • Bydd y ffigwr yno ichi'n barod.

Eich arian eich hun

 • Gall hyn gynnwys arian a gynyrchiasoch neu a gynhyrchwch yn ystod y prosiect.

Incwm a enillir

 • Nodwch unrhyw incwm a ddisgwyliwch ei gael o weithgarwch eich prosiect (e.e. gwerthu tocynnau, gweithdai neu raglenni) gan fanylu arnynt a chynnwys unrhyw ragdybiaethau a wnaethoch. Byddwch wedi profi eich hanes o lwyddo o ran cynhyrchu incwm yn eich ateb i'r cwestiwn rheoli
 • Dyma enghraifft o'r manylder sydd arnom ei angen: 5 perfformiad â chynulleidfa o 210 ymhob un, gyda thocyn yn £5 = £5,250.

Arian awdurdod lleol

 • Nodwch bob grant gan awdurdodau lleol. Enwch bob awdurdod lleol, y swm a gyfranna ac a gadarnheir y swm.

Arian cyhoeddus arall

 • Nodwch bob grant gan unrhyw sefydliadau cyhoeddus eraill, megis Llywodraeth Cymru neu'r Undeb Ewropeaidd. Enwch bob ariannwr, y swm a gyfranna ac a gadarnheir y swm.

Cefnogaeth mewn nwyddau - dim uchafswm

 • Amcangyfrifwch gost/gwerth unrhyw eitemau neu wasanaethau a gawsoch gan sefydliadau eraill y byddai’n rhaid i chi dalu amdanynt fel arall. Cyfrifa'r rhain yn incwm i'ch prosiect, ond ni allant ddod o'ch adnoddau eich hun nac ychwaith bod yn ostyngiadau gan gyflenwyr. Rhowch fanylion a gwerth, er enghraifft, i logi neuadd am 6 dydd @ £50 y dydd = gwerth mewn nwyddau o £300
 • Nodwch bob darparwr cefnogaeth mewn nwyddau, gwerth yr hyn a gyfranna ac a gadarnhawyd y cyfraniad (ffordd hwylus o wneud hyn yw lanlwytho tystlythyrau gan bob darparwr yn adran 6 o'r ffurflen gais). O ddefnyddio'r un enghraifft, gallai fod yn llythyr gan reolwr y neuadd i gadarnhau'r gwerth sef £300
 • Gweler uchod ba gostau mewn nwyddau sy'n gymwys. Caniatawn gefnogaeth mewn nwyddau hyd at fwyafswm o 10% o gyfanswm cost cymwys y prosiect.

Ffynonellau incwm ychwanegol

 • Cynhwyswch incwm gan unrhyw ffynhonnell arall yn adran is y tudalen. Gellwch gynnwys nawdd, rhoddion neu grantiau gan ymddiriedolaethau a sefydliadau. Nodwch enw pob ffynhonnell, y swm a rydd ac a gadarnheir y swm.

Ar ôl gorffen, cliciwch 'Gwnaed' i ddychwelyd i dudalen y fantolen lle ymddengys erbyn hyn gyfanswm eich incwm.

Efallai yr hoffech roi gwybodaeth fanylach am y gyllideb neu'r rhagdybiaethau. Pe hoffech, lanlwythwch hyn yn ddogfen 'Gwybodaeth ategol arall' yn adran 5.

Tudalen 3 – gwariant/costau

Rhowch fanylion yr holl eitemau y talwch amdanynt fel rhan o’ch prosiect, dan y penawdau perthnasol. Rhaid i bob cost fod yn gymwys (gweler uchod). Os oes arnoch angen llinellau ychwanegol, defnyddiwch adran is y tudalen a dewiswch bennawd incwm/gwariant i bob llinell.

Gofynnir inni am y lefel o fanylder sydd ei hangen. Dyma enghraifft:

Costau gweithgarwch artistig

3 actor @ £350 yr wythnos x 10 wythnos, 1 rheolwr llwyfan @ £400 yr wythnos x 10 wythnos

£14,500

Cynhaliaeth ar gyfer 4 staff @ £50 y dydd x 20 dydd

£4,000

Llogi cerbyd @ £60 y dydd x 20 dydd

£1,200

Llogi lle ymarfer yn Theatr ABC, 10 sesiwn @ £150 y sesiwn

£1,500

Costau gweithgarwch artistig

 • Cynhwyswch ffioedd a chyflogau pob artist, ymarferydd, actor, cerddor, cyfansoddwr, rheolwr llwyfan, coreograffydd, curadur ac arweinydd gweithdy. Peidiwch â defnyddio cyfraddau cyflogi llai na lleiafswm y diwydiant. Cewch gyngor ar hyn gan Ecwiti, Undeb y Cerddorion, Cymdeithas Rheoli'r Theatrau a Chyngor Annibynnol y Theatrau.
 • Nodwch gostau ymarfer, amser stiwdio, digwyddiadau a chynyrchiadau, gydag unrhyw ddeunyddiau angenrheidiol
 • Cynhwyswch bob cost sy'n cynnal eich gweithgarwch yn uniongyrchol, e.e. teithio, cludiant, llety a chynhaliaeth ddyddiol ('per diems).

Costau marchnata a datblygu cynulleidfaoedd

 • Nodwch gostau marchnata a hybu uniongyrchol, e.e. ffioedd marchnatwyr ar eu liwt eu hunain, dadansoddiad data, rhestrau postio, postio, cyfieithu, dylunio, argraffu a phostio trydanol.

Prynu offer [nid ar gyfer ceisiadau hyfforddiant, mentora a datblygiad proffesiynol parhaus neu ymchwilio a datblygu]

 • Gall rhai o'n grantiau gynnwys hyd at £2,000 yn gyfraniad sy'n benodol i elfen gyfalaf y prosiect megis offeryn y mae angen ei brynu ar gyfer y prosiect.
 • Ar gyfer pob eitem sengl sy'n costio dros £500, dylech gyflwyno tri dyfynbris ysgrifenedig gan gyflenwyr gwahanol am offer sy'n union yr un fath neu’n gymaradwy. Atgoffir chi am hyn gan y templed. Dylai’r dyfynbris a ddewiswch yng nghyllideb eich prosiect gynnig y gwerth gorau am arian.

Cost gwneud eich gweithgarwch yn fwy hygyrch

 • Disgwyliwn iddo fod yn hygyrch i bobl anabl. Sonia'n canllawiau ariannu am ffynonellau o gyngor ac o'r ymarfer gorau ichi gyrraedd y nod o ran hyn
 • Mae sawl peth y gellwch eu gwneud i gynyddu hygyrchedd i'ch prosiect heb bentyrru costau ond dylech gynllunio am unrhyw gostau hygyrchedd angenrheidiol a'u cynnwys yn eich cyllideb
 • Os ydych yn anabl, ystyriwn y costau hyn ar ben costau'r prosiect. Golyga hyn y gallwn ganiatáu i'ch cais fynd uwchben lefel fwyafsymiol y grant. Cysylltwch â ni i drafod hyn.

Gwariant/costau ychwanegol

 • Rhestrwch unrhyw gostau prosiect nad ydynt yn dod o dan benawdau eraill a rhowch fanylion.

Costau rhedeg prosiect (gweinyddu a gorbenion) - mwyafswm 20%

 • Yr unig gostau yr ystyriwn eu talu yw'r rhai na thâl arianwyr eraill amdanynt ac sy'n glir yn ychwanegol. Gellwch ymgeisio am gostau rhedeg amser-gyfyngedig cysylltiedig yn uniongyrchol â'r prosiect, megis gweinyddu, talu staff ychwanegol a ffôn, postio ac yswiriant sy'n benodol i'r prosiect
 • Rhaid i’r swm a ddefnyddiwch gyfeirio'n uniongyrchol at faint o amser a dreuliwyd gennych ar y prosiect, felly esboniwch sut y daethoch at y ffigwr.
 • Ystyriwn gostau rhedeg prosiect hyd at fwyafswm o 20% o gyfanswm cost y prosiect. Ond cadwch y ganran hon cyn ised â phosibl fel yr â rhagor o'n harian ar y gweithgarwch artistig.

Gwerth cefnogaeth mewn nwyddau – nac oes mwyafswm

 • Mae cyfanswm y gefnogaeth mewn nwyddau o dudalen yr incwm yno ichi

Arian wrth gefn – mwyafswm 5%

 • Dylech hefyd gynnwys swm am gostau annisgwyl hyd at 5% o gyfanswm cost cymwys eich prosiect. Dywed y templed wrthych os yw'ch ffigwr yn rhy uchel

Ar ôl gorffen, cliciwch 'Gwnaed' i ddychwelyd i dudalen y fantolen lle ymddengys erbyn hyn gyfanswm eich gwariant.

Efallai yr hoffech roi gwybodaeth fanylach am y ffigyrau neu'r rhagdybiaethau. Pe hoffech cewch lanlwytho hyn yn ddogfen 'Gwybodaeth ategol arall’.

Tudalen 4 – rhestr wirio

Defnyddiwch y rhestr i wirio eich bod wedi gorffen pob dim (e.e. dadansoddi costau sy'n uwch na 5% o gyfanswm y gost).

Nawr arbedwch y fersiwn derfynol a'i lanlwytho i'n system.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245