Cyngor Celfyddydau Cymru | Atebion i'ch Cwestiynau

Atebion i'ch Cwestiynau

Yma y ceisiwn ateb eich ymholiadau a gawsom ers lansio'r Adolygiad Buddsoddi.

Ceisiwn gynnwys cynifer o atebion â phosibl a fydd o ddefnydd i eraill ond ni chyhoeddwn atebion sy'n benodol i sefydliadau unigol (neu os cyhoeddwn hwy, byddant yn ddienw). Gellwch ofyn cwestiwn drwy ein he-bostio:

YmholiadAdolygiadBuddsoddi@cyngorcelfyddydaucymru.org.uk

 • Ceisiwn gynnwys cynifer o atebion â phosibl a fydd o ddefnydd i eraill ond ni chyhoeddwn atebion sy'n benodol i sefydliadau unigol (neu os cyhoeddwn hwy, byddant yn ddienw). Gellwch ofyn cwestiwn drwy ein he-bostio:

  YmholiadAdolygiadBuddsoddi@cyngorcelfyddydaucymru.org.uk

  I weld yr atebion, cliciwch ar y cwestiynau isod:

  • A1: Nac oes, nid oes fformat penodol er y dylech gynnwys digon o fanylion am eich prif ffynonellau ariannu a gwariant (awdurdod lleol, incwm a enillir ac yn y blaen) i ganiatáu inni asesu pa mor resymol ydyw heb gynnwys manylion diangen.

   Hefyd cynhwyswch gyllidebau ar gyfer pob un o'r blynyddoedd y gofynnwn amdanynt a chofiwch: dylai swm yr arian a geisiwch gan Gyngor Celfyddydau Cymru gytuno â'r ffigyrau yn eich ffurflen gais.

  • A2. Yn debyg i geisiadau loteri, os oes angen copi caled arnoch, dechreuwch ar gais a chliciwch ar ‘fersiwn gyfeillgar i’r argraffydd’ ar frig y tudalen.

   Mae hefyd yn e-bostio copi o’r cais atoch pan gliciwch ar ‘arbed a gorffen wedyn’ ar waelod y tudalen.

   Cofiwch, heblaw bod gennych anawsterau penodol yn ymwneud â hygyrchedd o ran ymgeisio ar-lein, bydd yn rhaid ichi gyflwyno eich cais gan ddefnyddio’r ffurflen gais ar-lein.

  • Dyma eglurhad: fel yr awgryma’r cwestiwn ei hun, nid yw’r sylwadau yn y ‘Canllawiau i Ymgeiswyr’ yn dilyn yn slafaidd y ffurflen gais mewn rhai meysydd. Strategaeth yw un o’r meysydd hyn.

   Awgryma’r canllawiau'r hyn y gallai’r ymgeisydd ei ystyried yn fwy cyffredinol wrth lenwi’r adran ysbrydoli o’r ffurflen (a gallai fod yn berthnasol i adrannau eraill o’r ffurflen hefyd). Mae’r cwestiwn nesaf yn enghraifft o hyn (‘Creu a Datblygu’r Celfyddydau’).

  • A4. Wrth arfer y term ‘tystiolaeth’, disgwyliwn i hon gael ei chynnwys yn y naratif pan na ofynnir yn benodol am atodiad o ryw fath.

  • A5. Dim ond amlinelliad o gynnig a geisiwn a sut y bydd o fudd ichi (gan gyfeirio at naratif eich cynllun busnes lle bo’n briodol). Ni ddisgwyliwn gyllideb fanwl eithr ychydig o gwmpasu cychwynnol ac amserlen weithredu arfaethedig. Gall fod yn rhan hefyd o adran ‘cymorth untro’ y ffurflen a sut y defnyddiwch hwn, pe bai’n llwyddiannus, i roi eich cynlluniau ar waith.

  • A6. Nid oes ots lle digwydd y ffigyrau, rydym am gael nifer yr holl fynychiadau a’r holl ymgyfranogiadau.

   Os oes nifer sylweddol o fynychiadau/ymgyfranogiadau na ddigwyddant yng Nghymru, gellwch nodi hyn yn y blychau naratif cysylltiedig (yn enwedig ar gyfer ymgyfranogi).

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245