Cyngor Celfyddydau Cymru | Ysbrydoli… ein strategaeth ar gyfer Creadigrwydd a’r Celfyddydau yng Nghymru

Ysbrydoli… ein strategaeth ar gyfer Creadigrwydd a’r Celfyddydau yng Nghymru

Mae ein strategaeth yn syml – caiff ei grynhoi yn y tri gair sy’n deillio o’n strategaeth i ddatblygu’r celfyddydau, Ysbrydoli…

  • Creu
  • Cyrraedd
  • Cynnal

Pan siaradwn am Greu, rydym yn golygu creu artistig. Dymunwn feithrin amgylchedd lle gall ein hartistiaid, sefydliadau celfyddydol a rhai sy’n frwd am greu fynd ati i greu eu gwaith gorau.

O Greu yn dda, byddwn yn ysbrydoli. A rhaid inni ysbrydoli pobl Cymru i fwynhau a chymryd rhan yn y gweithgarwch creadigol gorau sydd gan ein cenedl i’w gynnig. Oherwydd y credwn fod y profiad celfyddydol gorau yn digwydd pan fo’n taro tant yn unig – pan fo’r hyn a grëir yn creu cyswllt.

Mae hyn yn ganolog i’n gallu i Gyrraedd, ac yn allweddol, cyrraedd ymhellach nag o’r blaen. O wneud hyn, pe caiff rhywbeth o werth ei greu yn yr hyn a wneir neu’r rhai a gofleidir, dylem ofyn sut i ddiogelu a Chynnal y pethau hyn mewn ffyrdd a fydd yn parhau.

Lawrlwythwch y strategaeth yma

Ysbrydoli… ein strategaeth ar gyfer Creadigrwydd a’r Celfyddydau yng Nghymru

Fersiwn hawdd ei ddarllen: Ysbrydoli (Hawdd ei Ddarllen): Ein cynllun ar gyfer gwneud Cymru’n lle creadigol 2014-2019

Ysbrydoli: Asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb

Y Saith Nod Llesiant

Mae Creu: Cyrraedd: Cynnal yn cydweddu â saith o nodau llesiant Llywodraeth Cymru, a ddiffiniwyd yn ei deddfwriaeth flaenllaw, Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Dyma saith nod ar gyfer llesiant:

  1. Cymru ffyniannus: Ffyniant
  2. Cymru gydnerth: Cydnerthedd
  3. Cymru iachach: Iechyd
  4. Cymru fwy cyfartal: Cydraddoldeb
  5. Cymru o gymunedau cydlynol: Cymuned
  6. Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu: Diwylliant
  7. Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang

Darllenwch ragor am ein Datganiad Polisi Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Datblygu Cynaliadwy) a sut y byddwn yn cyflawni hyn yn ein Cynllun Gweithredol.


Sut y cyrhaeddom yma?

Darllenwch ragor am sut u gwnaethom lunio Ysbrydoli a'n proses ymgynghori, Sgwrs Gelfyddydol.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245