Cyngor Celfyddydau Cymru | Marchnata'ch gwaith

Marchnata'ch gwaith


Adnabod eich Marchnad: Mae ymchwil yn werth y byd

P'un ai a ydych yn edrych ar ffair, lle manwerthu neu ganolfan addangos, mae ymchwil yn bwysig iawn. Mae'ch marchnata'ch hun yn cymryd amser. Mae gwneud ceisiadau i ganolfannau a chysylltu â nhw yn llyncu amser. Mae ymchwilio i raglenni oriel yn hollbwysig er mwyn gweld os yw'ch gwaith yn gydnaws ag amcanion y ganolfan. Hefyd, mae'n rhaid i chi fod yn realistig wrth wybod lle'r ydych chi o ran eich datblygiad fel artist.

Nid yw anfon gwaith i orielau mawr sy'n dangos gwaith rhyngwladol yn realistig pan na fyddwch ond newydd ddod o'r coleg, oherwydd ni fyddwch wedi meithrin hanes arddangos. Enghraifft eithafol yw hon, ond mae'n digwydd weithiau. Mae gan Gymru nifer o orielau sefydledig sy'n croesawu ceisiadau gan artistiaid newydd ac mae amrywiaeth eang yn y DU o ffeiriau crefft i egin-artistiaid cymhwysol. Mae cyfeiriaduron a blwyddlyfrau ar gael sy'n cynnwys gwybodaeth gyswllt am orielau, ffeiriau a lleoedd manwerthu'r DU, tra bydd aelodaeth AXIS yn cynnwys mynediad i fwletin cyfleoedd cyfredol.


Dogfennu'ch gwaith


Delweddau

O'r holl offer y gallwch ei brynu, yr eitem fwyaf buddiol fyddai camera digidol o ansawdd da. Mae prisiau camerâu SLR digidol wedi gostwng yn sylweddol dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf ac mae eu nodweddion bellach yr un fath â chamerâu 35mm sy'n defnyddio ffilm. Uchaf i gyd mae'r mega picselau, mwyaf i gyd y bydd cydraniad y ddelwedd ac ar hyn o bryd argymhellir i chi fynd am rywbeth dros 7 mega picsel. Pan fyddwch yn ystyried y math o gamera, dylech ymchwilio i bris cardiau cof. Bydd yn rhaid prynu cerdyn cof mwy.

Y camera digidol yw llyfr nodiadau'r artist erbyn hyn, ar gyfer tynnu gipluniau, nodi syniadau gwaith sydd ar y gweill hyd at ddogfennu a chyhoeddi gwaith gan leihau'r angen i ddefnyddio'r fflach sy'n gallu cannu manylion yn y gwaith. Mae hefyd yn werth ystyried lamp ffotograffig. Gallech dalu rhywun i dynnu delweddau proffesiynol o'ch gwaith. Gall hyn fod yn ddrud ond mae'n rhaid i chi bwyso a mesur hyn yn erbyn sut y bydd yn gwella effaith eich gwaith. Os ydych yn gweithio â ffotograffydd, cofiwch bob amser i'w cydnabod mewn cyhoeddiadau yn y dyfodol. Meddyliwch at beth y bydd y delweddau'n cael eu defnyddio

Mae'r costau y byddwch yn eu harbed trwy ddatblygu gwybodaeth ynglŷn â dogfennu'ch gwaith eich hun trwy ddefnyddio camera digidol yn sgìl werth ei chael a bydd o fudd i chi dros y blynyddoedd i ddod.

Fformatiau

Gall delweddau digidol o'ch gwaith gael eu tynnu ar ffurf sawl fformat ffeil gwahanol. Wrth anfon delwedd at rywun dros y we, y fformatiau ffeil arferol yw Jpeg, Tiff a Gif, gyda'r fformat Bitmap yn llai cyffredin. Oni bai bod gofyn iddi fod mewn fformat penodol e.e. i'w hargraffu mewn cyhoeddiad, Jpeg yw'r rhagosodiad. Mae'n bosibl i'w trosi ar y cyfrifiadur yn nes ymlaen.

Meintiau ffeiliau delweddau

E-bostio a delweddau â Datganiadau i'r Wasg: wrth e-bostio delweddau ar gyfer ceisiadau, gwybodaeth i arddangosfeydd a rhestrau postio ac yn y blaen, dylai maint y Jpeg fod yn llai na 200k. Mae cylchgronau ac orielau yn derbyn cannoedd o e-byst a delweddau sy'n cymryd oes i'w lawrlwytho ac mae'n bosibl y gallent gael eu colli neu'u hesgeuluso.

Eitemau Nodwedd mewn Cylchgronau

Os ydych yn ymateb i gais penodol i weld eich gwaith, gall y ffeil fod yn fwy o faint, ond ceisiwch osgoi anfon dros 1 megabeit mewn e-bost. Bydd cylchgronau'n gofyn bod delweddau mewn cydraniad uwch. Dylech gadarnhau â'r cylchgrawn beth yw eu hanghenion penodol. Efallai y bydd yn rhaid i chi anfon CD atynt trwy'r post yn cynnwys delweddau CD os ydynt yn afresymol o fawr.

Proffiliau ar-lein

Wrth lanlwytho delweddau i gronfeydd data ar wefannau neu wefan bersonol, rhaid i'r delweddau gael eu cywasgu, yn ddelfrydol i lai na 100K. Gellir lanlwytho ffeiliau mawr ond efallai na fydd eich delweddau ar y dudalen yn ymddangos yn syth.

Sleidiau

At ei gilydd, yn anaml y bydd orielau yn gofyn am dryloywon, er gwaeth eu hansawdd rhagorol, fel y fformat sy'n cael ei ffafrio ar gyfer cyflwyno enghreifftiau o waith y dyddiau hyn. Mae'n debygol y gofynnir am geisiadau ar gyfer cystadlaethau a chyflwyniadau agored sy'n defnyddio y fformatuau digidol a ddisgrifir uchod ar CD sydd wedi'i labelu. Er os ydynt yn mynd i gael eu gweld ar ffurf sioe sleidiau ar CD, yna, os bydd y ffeiliau'n rhy fawr (+500k) mae'n bosibl y bydd y cyflwyniad yn neidio dros rai delweddau. Dylech bob amser wneud yn siŵr bod y CD yn rhedeg yn llyfn. Os yn bosibl, rhowch gynnig ar Mac a PC cyn eu hanfon.

CV

Rhan bwysig o'r broses wrth wneud cais o hyd yw Cwricwlwm Vitae. Mae'n debygol y bydd angen sawl fersiwn, wedi'u teilwra at wahanol ddibenion. Bydd CV i oriel yn canolbwyntio'n bennaf ar eich gwaith arddangos hyd yn hyn. Dylech gynnwys arddangosfeydd yn y dyfodol er mwyn pwysleisio bod tipyn o alw amdanoch. Dylai cyfeiriadau at gyhoeddiadau, preswyliadau, gwobrau, gwefannau ac erthyglau fod yno ynghyd â chyfeiriad byr iawn at eich addysg gelf.

Os ydych yn gwneud cais am swydd ddysgu, dylid ychwanegu manylion am eich profiad yn y rôl honno. Cofiwch eich profiad a'ch statws fel artist gweithredol a'r hyn rydych yn ei wneud sydd o ddiddordeb iddynt. Dylai CV llawrydd ar gyfer swydd sy'n gysylltiedig â'r celfyddydau gynnwys unrhyw brofiad sy'n berthnasol i'r swydd gan gyfeirio at eich gwaith celf fel gwybodaeth berthnasol.

Mae cynllun eich CV yn bwysig iawn. Er nad oes unrhyw reolau penodol, at ei gilydd ni fydd delweddau'n cael eu cynnwys ond gellir eu hatodi ar dalen ar wahân neu CD.

Gall ffurf y teip ar CV ddangos rhyw broffesiynoldeb a'r llygad sydd gennych o ran cyflwyno. Peidiwch a defnyddio ffontiau megis Comic Sans neu deipiau anffurfiol eraill a gall Times New Roman ymddangos yn hen ffasiwn. O ran bod yn ddarllenadwy ac yn eglur y mae Arial wedi disodli Times New Roman ac mae Verdana, Gill Sans a Tahoma yn ffasiynol ers tipyn. Awgrym arall yw Georgia sydd rhywle rhwng Times New Roman ac Arial o ran ei steil. Mae'r ffurfiau teip hyn yn glir ac yn hawdd eu darllen. 12pt yw maint arferol a pheidiwch byth â defnyddio dim byd o dan 9pt oherwydd gall hyn fod yn anodd ei ddarllen. 9pt yw'r maint lleiaf sy'n cael ei ddefnyddio mewn deunydd printiedig.

Datganiadau Artistiaid

Gall ysgrifennu datganiad am yr hyn rydych yn ei wneud fod yn anodd. Dychmygwch eich bod yn newydd i'ch gwaith. Beth yw'r prif themâu a gwerthoedd sy'n dylanwadu ar yr hyn rydych yn ei wneud a sut mae'n cael ei wneud. Un dull yw ysgrifennu'r holl gwestiynau yr hoffech eu gofyn i chi'ch hun, fel pe baech yn cael eich cyfweld. Dylai hyn egluro'r themâu, dylanwadau a gwerthoedd allweddol. Hefyd, mae'n ddefnyddiol creu Bywgraffiad 300-500 o eiriau ac unrhyw swyddi dylanwadol rydych yn eu dal ym myd y celfyddydau.

Dolenni am ysgrifennu datganiadau:


Datganiadau i'r Wasg

Dylech eu cadw'n syml, dim mwy na 2 dudalen. Cofiwch gynnwys manylion cyswllt, logos noddwyr a diolchiadau a'r oriau agor. Dylai'r prif destun ganolbwyntio ar y gwaith wedi'i ddilyn gan wybodaeth am yr artist. Ystyriwch at bwy y mae'r datganiad wedi'i gyfeirio, y wasg gelfyddydol arbenigol neu'r wasg leol neu genedlaethol. Efallai y bydd y wasg leol yn chwilio am ryw ongl arbennig, rhywbeth er diddordeb i'r cyhoedd yn gyffredinol. Efallai mai'r pwnc yn unig fydd dan sylw neu os oes gennych chi neu'r gwaith gysylltiadau lleol.

Dilynnwch y dolenni am fwy o awgrymiadau a chyngor:


Hyrwyddo'ch hun a'ch gwaith


Pecynnau Gwybodaeth am Artistiaid

Boed yn fersiwn papur neu'n CD, dylech ddiweddaru'r wybodaeth am eich gwaith yn rheolaidd. Fel arfer byddai hyn ar ffurf CV, datganiad ar eich gwaith, delweddau o ansawdd da ac, os ydych yn ceisio gwerthu'ch gwaith, gatalog a rhestr brisiau. Efallai na fydd yr holl bethau hyn gennych ar y dechau, a bydd yn newid yn sylweddol dros amser. Cadwch ar ffeil unrhyw enghreifftiau o brint, adolygiadau arddangosfeydd a thaflenni ar gyfer sioeau lle'r ydych yn cymryd rhan. Efallai y byddwch am gynnwys catalog arddangosfa benodol. Dylech hefyd gynnwys llythyr eglurhaol sydd wedi'i deilwra i'r unigolyn sy'n derbyn y pecyn. Efallai y bydd artistiaid cymhwysol eisiau cynnwys enghraifft o'u gwaith os yw'n ddigon bach. Nid yw hyn yn arferol yn achos artistiaid gweledol.

Dylai fod label printiedig ar CDs sy'n cynnwys delweddau a thestunau. Mae teitlau wedi'u hysgrifennu â llaw'n edrych yn amhroffesiynol. Casys adnoddau i'ch CDs ar-lein. Ceir nifer o gynwysyddion gwych sy'n gallu ychwanegu at eich cais pan fyddant yn eistedd ochr yn ochr â rhai eraill.

Gwahoddiadau

Wrth ddarparu delweddau ar gyfer gwahoddiadau, dylech gadarnhau â'r argraffydd, yr oriel a'r dylunydd ynglŷn â'r ffurf-deip a'r chyfraniad y mae'n rhaid i chi eu darparu. Dylech brawfddarllen y testun eich hun a gofyn i gydweithiwr/wraig ei ddarllen hefyd. Dylech gymryd yn y broses ddylunio os yn briodol ac yn bosibl. Byddwch yn cael cynghorion ynglŷn â chreu'ch print eich hun yn y dyfodol a dealltwriaeth am sut mae'ch gwaith yn gysylltiedig â phrint.

Cardiau Post

Efallai yr hoffech argraffu cerdyn post yn dangos darn gwaith o'ch eiddo y gellir ei ddefnyddio yn eich pecyn artist neu fel cerdyn busnes gweledol ar wahân. Unwaith eto, dylech ymgyfarwyddo ynglŷn â pha fformatiau sydd eu hangen ar gyfer delweddau a pha ddewisiadau sydd ar gael ar gyfer darn o destun ar y cefn. Cofiwch os ydych yn archebu 500 neu 1000 y byddant yn para amser maith i chi, felly meddyliwch am y ddelwedd rydych yn ei dewis a gofynnwch i chi'ch hun a yw'n gynrychioladol o gyfeiriad eich gwaith yn y dyfodol. Dylech osgoi ychwanegu testun a all fod yn hen ymhen 18 mis, megis eich cyfeiriad neu gyfrif e-bost dros dro. Gallwch bob amser ddefnyddio labeli i guddio newidiadau ond ni fyddant yn edrych cystal.

Ceir nifer o wefannau ar gyfer argraffu cardiau post a chardiau busnes sy'n gallu bod yn rhatach nag argraffwyr lleol, ond cofiwch gynnwys y cludiant. Os ydych yn cyflwyno'r wybodaeth ar-lein efallai na fydd yn bosibl ei newid oherwydd efallai y bydd y broses wedi'i hawtomeiddio.

Logos

Peidiwch ag anghofio cynnwys pob logo ariannu ar yr holl ddeunydd printiedig yn eich arddangosfa. Dylid cydnabod y rheini sydd wedi cefnogi cynhyrchu'r gwaith p'un ai a yw'r gefnogaeth yn ariannol mewn nwyddau neu wasanaethau. Mae'n codi eich proffil oherwydd gall eu cefnogaeth gyfrannu at eich statws fel artist.

Un peth y dylid ei gofio yw y gall delweddau logo edrych yn dda ar fonitor. Cydraniad isel sydd iddynt ar ddeunydd printiedig. Cadarnhewch â'ch argraffydd fod y ddelwedd yn y fformat cywir a bod ansawdd y cydraniad hefyd yn gywir. Os ydych yn derbyn cefnogaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru, dylech gyfeirio at logo a'r canllawiau ar wefan Cyngor y Celfyddydau.

Rhestrau Postio

Cadwch restr gyfredol o bobl sydd â diddordeb yn eich gwaith, orielau, cwsmeriaid posibl a phobl sydd wedi prynu o'r blaen. Byddai'r rhain yn ffurfio craidd eich rhestr bost a fyddai'n derbyn gwahoddiad ffisegol i arddangosfeydd/ffeiriau ac yn y blaen. Gallai ail restr o e-byst hefyd gynnwys cyd-artistiaid a chyfeillion. Mae e-byst, wrth reswm, yn ddi-dâl ac yn gyfeillgar i'r amgylchedd er mai peth cyffredin o hyd yw cael gwahoddiadau printiedig i arddangosfeydd. Cofiwch roi'ch rhestr bostio i orielau fel y gallant gynnwys pwy rydych eisiau bod ar eich rhestr wrth bostio ynglŷn â'ch arddangosfa. Cadwch rai o'r gwahoddiadau i'ch sioeau i'ch llyfr lloffion ac i'w cynnwys mewn ceisiadau yn y dyfodol.

Mae gwefannau rhwydweithio cymdeithasol hefyd yn dda er mwyn postio at bobl gysylltiedig. Nid yw'n costio dim i sefydlu gwefannau megis MySpace a Facebook gan roi lle i chi hyrwyddo'ch gwaith ac erbyn hyn mae gan lawer iawn o gyrff celfyddydol eu gwefannau weplyfr eu hunain y cewch danysgrifio iddynt hefyd.


Y Rhyngrwyd


Cronfeydd Data a Chyfeiriaduron

Ymunwch â sawl cyfeiriadur a fydd yn dangos proffil o'ch gwaith ar-lein. Ymchwiliwch beth yw'r math iawn o gyfeiriadur ar gyfer eich gwaith. Edrychwch ar waith aelodau eraill i weld a yw'ch gwaith yn eistedd yn gyfforddus ochr yn ochr â'u gwaith nhw. Er y gellir cofrestru'n ddi-dâl ar rai gwefannau, gall gwefannau lle mae rhywun yn talu am aelodaeth gynnig gwell llwyfan i'ch gwaith. Edrychwch ar wefannau megis AXIS ac Artists Newsletter. Yn ogystal ag arddangos gwaith artistiaid maent hefyd yn cynnig adnodd eang ac amrywiol i'w haelodau, gan gynnwys cyngor ar yrfaoedd i gyfleoedd i artistiaid cenedlaethol a rhyngwladol.

Rhai cronfeydd data:
Gwefannau personol

Y dyddiau hyn, bydd gan lawer iawn o artistiaid eu gwefan eu hunain, unwaith y bydd enw parth gennych, nid yw gwefan bellach yn faes i gynllunwyr arbenigol yn unig. Wordpress a Mr Site yw dwy enghraifft yn unig lle mae templed sylfaenol yn cael ei greu a chithau'n ychwanegu'ch cynnwys trwy broses sy'n debyg iawn i dorri a phastio gwybodaeth ar y tudalennau. Nid ydynt yn cynnig yr hyblygrwydd creadigol y byddai cynllunydd yn cyfrannu - animeiddio fflach ategol neu well naws bersonol. Bydd ganddynt y nodweddion megis chwaraeyddion cyfryngau ar gyfer chwarae ffilmiau a ffeiliau sain, coladu rhestr bostio a thudalennau cyswllt, cyflwyniadau sioeau sleidiau i ddangos y delweddau rydych yn eu lanlwytho a ddewisiadau siopa fel y gallwch werthu'ch gwaith yn uniongyrchol drwy'ch gwefan.

Rhai enghreifftiau o'r myrdd gwefannau sy'n gallu darparu proffil i'ch gwaith.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245