Cyngor Celfyddydau Cymru | Safonau Gwasanaeth i Gwsmeriaid

Safonau Gwasanaeth i Gwsmeriaid

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn ymroddgar i gynnig y safon gorau posibl o wasanaeth i'w cwsmeriaid.


Datblygwyd ein Safonau Gwasanaeth i Gwsmeriaid yn unol â’n Côd Arferion Gorau a'r pum egwyddor graidd ar gyfer gwasanaethau cwsmeriaid a amlinellir yn nogfennau ‘Creu’r Cysylltiadau’ Llywodraeth Cymru a Siarter Gwasanaeth i Gwsmeriaid yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon.

Ymhlith y safonau gwasanaeth i gwsmeriaid yr ydym yn eu harddel, byddwn:

  • yn delio â phob cwsmer yn broffesiynol ac yn gwrtais, gan ddangos gofal a pharch, cwrteisi a meddylgarwch. Bydd cwsmeriaid a staff yn trin ei gilydd ar sail parch cyd-rhwng y naill a’r llall.
  • bob amser yn gynorthwyol ac yn gefnogol, gan ymddwyn gyda chywirdeb, tegwch ac onestrwydd.
  • yn gwneud yn siŵr fod staff yn gweithredu polisïau a threfniadau Cyngor Celfyddydau Cymru, gan wneud hynny yn effeithiol ac effeithlon.
  • yn gwneud yn siwr ei bod yn hawdd cysylltu â ni, a’n bod yn ateb galwadau ffôn, negeseuon e-bost a llythyrau yn brydlon ac yn effeithlon, gan roi ystyriaeth briodol i wahanol anghenion cyfathrebu pobl.

Mae ein Côd Arferion Gorau hefyd yn amlinellu sut rydym yn ymdrin â chwynion gan aelodau’r cyhoedd.

Young Promoters Scheme
Amdanom Ni

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245