Cyngor Celfyddydau Cymru | Cwynion

Cwynion

Gwneud cŵyn i Gyngor Celfyddydau Cymru.

Ein nod yw cyrraedd y safon uchaf o wasanaeth gyhoeddus. Os byddwn yn methu cyrraedd y safonau hynny, mae'n bwysig ein bod ni yn gallu cydnabod a gwella ein ffaeleddau a'n camgymeriadau.

Mae’r gweithdrefnau yn yr adran hon yn sicrhau ein bod yn ymateb yn briodol i gwynion. Mae holl ddosbarthwyr y loteri yn y DU yn defnyddio’r weithdrefn hon. Mae’r darpariaethau hyn yn berthnasol i:

Maent hefyd yn berthnasol i bob agwedd ar ein gwaith, nid arian y loteri yn unig.

Ni fydd gwneud cŵyn yn effeithio ar safon y wasanaeth y byddwch yn ei dderbyn gennym ni mewn unrhyw ffordd. Er enghraifft, os yw eich cwyn yn ymwneud â chais am gyllid, ni fydd hyn yn effeithio ar eich siawns o gael grant gennym ni yn y dyfodol.

Mae ein Gweithdrefn Gwyno yn esbonio

  • yr hyn y gellir ac na ellir cwyno amdano
  • sut i wneud cŵyn
  • ein gweithdrefn wrth ddelio gyda chwynion

Ymrown i ddelio'n agored a thryloyw gyda'r cwynion a dderbyniwn, yn enwedig os oes unrhyw faterion a gyfeiriwyd at ein hadolygwyr cwynion annibynnol. Pan ddigwydd hyn, byddwn yn cyhoeddi'r canfyddiadau ar ein gwefan.

Yn ystod y 12 mis diwethaf, rydym wedi derbyn yr adroddiadau annibynnol canlynol:

pdf - logo bachGwasanaeth Annibynnol Adolygu Cwynion - C. Hodgkins

Theatr Ieuenctid Cymru
Amdanom Ni

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245